Kirvella

Kirvella's avatar

Last Login: 01/24/2021 12:30 am

Registered: 07/25/2007

Location: Mooresville, Indiana

Birthday: 03/28/1990

Occupation: Aircraft Refueler

Personal Website

Contact

  • Add to Friends
  • Send Message
  • Trade Items

Equipped List

Journal

View Journal

Talon's Prelude

Character story.

 

Screen size

This profile is best viewed at 1600x900 resolution~

Media

Cryptographic mysteries

Alias: スぺrのゔ
B͛̍̍̇ͭ͛̌́ͥ͐ͥ̚͜͝҉͉̯͓̹̦͖͖͍̮͕̻͔̩͚̬̣̬̺͜i̇̅̄ͩ̂̓͗̓̂͟҉̠͉̼̗̜͕̝̬̙̠̳͕̬̲̻̕͡ŗ̹̜͓͈͈͇͉͓̗̘̱̱͕̘̪͕̆̔̔ͩ̈́̍͛ͯ͝͝t̶̛͙̮̣̼̼̮̬̖͙̹̲̫ͦ̒ͧͨͧ̑͆̌ͧ͑̀͟h̐ͬ̃͗ͤ̿̄ͤ̒́ͤ̄̓̇̽̂̓̎̄͏̧̗̮̮͔͚͕̪̘̗͙́́͞ͅͅp̴̶̶͚̰͍̯͈̥̝̫̦̠̙͓̲͙̣̗͈̔̓̾ͫ͆ͦ̉̓̊̇ͧ̾̂ͥ͆̓̚͡͡l̐ͨ̊ͯ̃̃̑̎̓ͧ͆͛ͬ̓ͦ͏̵̧̹͕̘͓͘͢ǎ̛͎̼̜͙̘̜̈́͌̂͢c̸̻͔̣͔͎͎͕̬̭͉̙̻ͯͬ̌͝e̴̛̾̆͊ͭͧ̇̈́͌͂ͬͯ̈́̌̆͟͜҉̻͔̤̙̳͈̟͍̟̺̲:̸̧̣̗̱̩͎̹͌ͨ͑̑ͣ͡ͅ Midwest CK
L̵͇̯̻̹̪̥̹̻̞͍͑̆̀ͫ̂̋́͌͋̀͢a̴̶͗͆̅͌ͭ̾̓ͫ̀̎̀͆̿̏ͯͣ̾҉͇̻̝̦̰̬̞̝̤̻n̡̧͎͔̰̺͍̤̻̱̥ͮ̈́̍̏̂̈́́g̸̦͔̞̹̼̼̲͙̭̪̗̬̭̼͚͊͂̈́ͦ̏͐̉̈̈́͆ͮ̍̂̽͗̿̋̑̀͡͠u̷̧̱͎̼͓͍͙̯̬͕̣̲̠̞ͬͫ̃ͤͯ͂́ͮ͛ͥͧ͛̑͌̋́̚a̵̹͖̖̖̦̣̻͖͖̝̫̜ͪ͒ͫͮ̂ͤ͜g̴̢̗̜̫̜̮̱̫̣͓̭͍͋ͫ͛͒̐e̢̢ͧ̔͊͗̉͌̾̐ͧ͋̍̾͘͢҉̮̜̩͓̬̖̝͈̳̞̺ṣ̡̝̞̣̯̥̩̠̻͖̘̣̟̰̻̀̎̀̚͢:̆ͩͣ̑̑̎͋ͦͮ̍ͪ͗͐̎͟҉̵̺̳͔̠̬͖͚̦́ English & Deutsch.
Relationship: Married & Polyamorousi̪̭̣̼̻̝̪̞̟̤̤͔̯ͩͭ͐ͦ̒̎͟ ̷̫̳̤̣̞̼͚͚̹͚͍̖̼̹̣̘͓̩́̑̑̈́̓̆̍ͩͪ̌ͪ̊ͦ̒͘͠a̢̫̝̩͓̥͎͒͑͛͋̒ͫ͐ͨͦ͌̓́́̀͝m̴̨̘̲͎͔͕̟̬͖̞̻͚͚̣ͭ̿̑ͣ̽̐ͤ́̑ͯͦ͟ ̷̢̡͓̰̖̪̲̰̝̭̪̰͉̥̤̼̅̌ͩ̄̔͘a̶̛͖̣͉͉̞̣͕͚̝̯͇̖̲͖͕̿ͨ̾ͮͬ̌̈́ͭ̈́̇ͩ͋ ̵̧̨̗̣̞͉̣̜̲̩̬͚̘̖̟̊ͤ̽͗͘m̶̄̇͋̚͏͙̬͇̙̦͍̪̬̦oͫͩ̐̈́̒̋̎͑̈̊ͤ́͂͛ͨ́͡͏̶͎̥̖̣̘n̬̻̝̲̯̪̞̯͙̤͛͊ͮ̓ͬ͟͞͠s̈́ͪ̀̈́̿̎̀̒͛̈́̑̽̕͢҉̜̯͍̲̜͇̖͎̗͞t̸̬̼͖̰̣̹̠̮̲̥̜̟̓ͫͭ͒̔̑̑͌̊̈́̊̎͒̓͛̆͢͡e̿ͩ̅ͤͤ͒͝͏̰̥̬̟͉̩̪̳̥͖͚͕̻̹̱̀ṙ̈́̚͏̸̢̙̘̤͎͓̟ͅ ̧̀̔̏̽̀ͣ̆̇ͭ̔ͦ͑ͮͦ͌̿̚͏̼̮̗͎͕̲͈͖̝̜̩n̷̸̻͓̘̭̰̹̊̋̈́ͧ̇̋̄̀̉̂͐́o̶̧̧̧͖̤̺̗̠̹̩͖̯̙̪̺̝͙̦̪ͣͦ͋́̋͂̓ͧ̋̚͞ ̴̷̺͙͓͇̻̱̹̺͙͈͓̳̠̹̥̞̜ͨ̃͐̔̅̄̒̇ͤ̓̄ͩ͒͒ͬ̓ͬ͂ͅl̵̛̬̮̠̤͉͔̤̳̎ͧ̔͐͐͋ͤͩơ̷̤̯̰̼͉̟̦̠͖̬ͬ̍͛ͬ̃̅ͤͯ̄̊̓ͨ͘͠nͦͧͫ͐͐͂̑ͫ̊ͨͥ̈́̋̾̋̚̚̚̕͢҉̦̰̹̹̩͈̤̲̩̭̝̝͕̝̜̞̮́ģ̶̴̶̯̥͈̲̲̤̖̘̭͎̺̗ͣ͐̇͗̎͂̂̋ͯͪͯ̊̍̚͘ę̫̦̜̮͓͍͓̺ͩ̑̋ͣ͌̾̏̍ͭ̉́̚̕͜ͅr̎́ͣ̇̓ͪ͗͆̇̅̽̅̌̽͒ͤͥ҉̷̡͉̞̖̱̬̭̞͕͎̖̺̟̮́


~̔̃̆̀ͮ̉̐̏̎̔̏̑ͯ҉̨̫͍͍̺̜̭̠̠͔͕̬̲̙͙́~̝͇̮̫̖͇̳̳̜ͭ̈̋́́͡T̸ͮ̅ͨ̃ͦ̋̎̂̋̔͞͏̥̦̻͇͕̫͉̟̦͎̟͠ͅh̨̗̼̭̣ͤ͛̃ͦͭͮ̑̂ͮ͊ͥ͗͂͒ͥ͜ȯ̥̰͚̟͍͎̼̟͔̰̦̊ͮ͗͗̇͒̈͊͟ͅͅs̷̛̯̗̺̜͓̼̬̲̏̓͒ͦͦ̈́̇ͦ̄̄̑̅ͫ̏͑͘ͅe̡̝̝̩̠̩̒ͯͬ̑̂̉̄̊͗̽ͮ̒͒̂̌̆́͠ ̸̞̘̣͙̪̲̰̭̙̺̬̻̙̞̮͙͙̦͆̃̾̍ͤ̾̌̌͑͗ͫ̚̕ͅẅ̸͔̜͙̳̟͚̠̲̫̤͕͈̭́̍͂͌ͬ͑͆͛͗ͥ́ͪ̕̕̕h̛͉̰̖͙̤̜̹̬͎̻̯̝̦̫̯͙̼͇ͫͧ̒ͪ̑ͧ̔̋̾́̈̎́o̸̱͙̪̰͈̐̅ͩ̎͛̽̌̎ͯ̚͞ͅ ̨͓̺͇̙͚̺̦ͮ͌ͧ͊̏̂̍̋̌͒̏ͦͥ̿ͯ̇͋͢w̨̟͙̤̗̘̫̣̦̻͉̣̮͔̲͐ͨ̓̄̾ͩ̾ͣͬ̋̈́͐͑̅ͤ̓͜a̴̷̋̐ͩͧ̊͂̂̈́̏̒ͥͭ̏̅̄͌͐ͯ̕͏̣̖̱̹l̷̡̬͕͙̤͔̤͔͇̞͙͕̟̗̬̣̖̭ͨ͑͒ͮ͂̔̽̃ͩ̾ͣ̓ͩ̓̈ͮ̈̀̚͘ǩ̴̸̇͑̐ͮ͢͏̼̺͔̹̗͎̱̪̘͎̭͇ ̷̢̩͎̮̫͉̹̟͓͍̖͕̹̐ͫ̽̒ͭͬ̓͛ͭͦ́͜͞i̷͋ͮ̈́ͪ̔̑ͪ̑ͭͦ̅͊̌̄ͩ̚͘͏̺̘͉̱̺͙̥͇̲͈̲͜n̶̢̛̛̫͔͖̬̟͔̺̠͖̣͕̯̖͚̦̪͚̊ͨ̓̈̇̅̀͒͌͒̑̑̈̂̚̚͘ͅ ̡͎̲͔̱̜̞̙̦͇̹̫̹̺̭͙̤͇̊͂ͧ̽̊ͨ̅ͥ̋̑́̿̇̄ͭ̽̓͂̉͢͟͝͠ͅţ̛ͤ̂ͤͧ̌͑ͥ̂́͜͏͖̻̩̪̦̻̱̞͎̬̝̱̘̹̖̞̘͎ȟ̲̱̭̖̦̮̤̖͐ͨ̓͗̇̀̾ͤ̇͑̌̂̓̔̓͛͒͢͝ͅȩ̐̃͌͋ͭ͏̗͇͈̝̯̹̫̪̪̩̩̞̣̜ ̸͚̗̯̝̼ͬ̏̄͑̈́͋͜͞͝s̶̝͙̘̣͓̯͍̣̖̹̪̦̯̻͓̅̐͒̂ͥ͑ͤ̿̆ͫ͝͞ḩ̴̈̄ͬ͌ͤ͋ͤ͐̕҉͕̩̖̖̳͍͓̗̭̦̦̠̦̩͟a̡̛̪̠͚̙̪͍̪̦̙̍͆͋ͤ͋̄̊̄͌ͯ̾̏̄ͪͨ̒̂͘̕͞ď̶̷̺͙̟̙͕ͣ͋̾͌́͆ͦ̍ͯͩ͐̆͛̒ͫ̐͑͜o̾̄͐͊̏̒̆͋̋̽ͯ͐ͣ͗̅ͣ͜҉̙͖̝̱̳̤w̵̤͍͇̥̣̹̝̥͑̊ͪ̀ͥ̓͐̒̓̅̒̽́̋͊̆͘͠ ̶̛̥͕̻̫̪͔͙̗͕͈̪̲̤̜͎̬̞̬̪̇̔̏̓͗ͥ͆͗̾͑̽̔̉ͪͨ͂͜o͇̞͔̼̼͙͙͍̣̣̯͖̤̠̜̠͊̇ͦ͋͆̂̒ͫ̀͟͠͞ḟͥ̽̔ͬ̈́̎ͯ̽̂͒ͧͦ̒͆͏̢̬͈̹̗̝͇ ̡̆̋̌̔ͬ̑̏͐̆̏ͣ̓̉ͦ̅͊̏͏̢̟̹̬̻͖͈͔̝̯̱͢t̵̑ͮ̉̈́ͤͨ̔̌҉̢̻͚͕̫͕̥͙͙͔͍̰̳̻̲ḩ̷̸̷̞̩̗̻͎̱̞͈͉̺͎́ͫ̊́̔͆́͢eͮ̋̋ͦ̍ͤ̎͂̈́ͥͥ̽͂̒҉̡̙̖̼̗̰͙̺̠͖̬̼ ̐͒̈́̉̊ͩ̈ͫ̍ͩ̾̎̉ͦ̒҉҉̷͓͍̥̯̻̟͉̗̳͇̼͈̠͉̻͇͍l̢̛̖͍̟̟̭͚͉̳͕̤̜͔̬̟͓̱̻̀͐͑ͣ̑̓ͩͧ̈ͭ̾̀͢i̶͉̣̘͇͙̮͖̓ͧͤ̄ͭ̉̆̉͋͗̐͊͛ģ̷̵̺͈̠͚̭̊̊ͧ̎̽̏ͧ̈͛̋̅ͬ̈́ͫ́̄̚͞hͤ̿̍͒̀͒̈ͥ͝͏̩̘͇̙͖̠̯͓͍̻̳̣́t̵̐̎͛ͬ͐̋̓̔͌ͨ̊̾ͥͩ͒́̚͏҉̷̼͔̬͇̺̩̮̪̯̭̠̦̩͍̪͉ ̴̶̹̞̭̼͓̣̖̝̯͍͔̺̲͔͕̼͈̎̑̅ͦ̇̏̿ͦ̑ͦ̽ͮ̇s͍̟̰̰͂̔ͣ̏̂́ͬ̇̎ͫ̔̓͂͢͠h̵̡̰̰͚̮͍̼̠͙̰͉̤̲̘̞̦͎̳̫̯͗͌̀ͭͬͫ̉͑̓ͩ̉̓ͦ̾͆̽̌ͤ̕a̤̖̮̪̼̭̭̫̱̪͕̣͈̘̥͎̽́̃̾͌̑̂̊̾̊͢ͅl̶̢͙͇̬̪̯̬̲̫ͣ̏ͨ̒̆̾ͦ͛̂͐ͥ̐ͪ̚͟l̊ͯ͐̏̾ͦ͒̈́ͩ̋ͭ͏҉̷̠̻͉͍̖̪͟ ̡̪̹̮͕̪̙̘̮̓ͣͩ̈ͬ̃̾̒̕͘͜d̫̙͈̗̆ͥ̀ͮ̉ͮ̄͊̌͌ͨ́̚͡eͬ̍ͤ̽̓̊̔̄ͯ̇̋̈̚͏̳͙̠̹͔̟l̴̷̢ͪ̃̏ͪ̈́́ͤ̊̑҉̶̹̣̤͔̘̱̗͔̼͖͎̦̠͚ͅi̍̅̈̌̋̂̏̏̑̃̇̓̃̾͏̧̨̙̜̤̰̗̻̗̯̥̼̜̖̬͈̙͜͠ͅv̖̠̘̮͓͖̭̖͍̲̳̝̥ͫ̅̒̒͛͜͞͞è̛̹͖̞̝̩̺̰͇̰͚̝̤͗̓̋͒̅ͭ͒ͣ͑̀͐̀r̷̴͈̥̭̖̞̻͎̲̫ͪͯͪͣ͢͠͠ͅ ̵̢̘̪̼͍̫̼̗̱̋̆ͤ̒̉́̿̿͌ͮ͐͆̉ͪͭ͆͛́ẗ̵̨̙͈̯̘̱̭͚́͋̇̈ͤ͊͐͑͋h͚̠̙̼̯ͣ̽͌̃̓̈́ͮͤ͆̅̄͐̆̉ͤ͗̀̚͘͝ę̴͈͈͔̟̹̮̯͔̜̎ͦ̀ͦ̊͐̑́ͭ̒͑ͮ̍͊ͣ̏̀̀̚͟ ̷ͯ̆ͯ̾̈̈͠͏̧̦͍̫̪̞̭̮͖͕̥̥̳u̡̡̝̰̤̬̣̜̗̻̙̘̫̥̬̮͚̺ͥ͊͑͆̌̐ͧ́ͯ͛̌̉̀͝n̢̪͇̰̘̭͇̔̈́ͨ͂ͩ͋̂̓̎̃͗͒̂ͯ̚͘͡j̴̴̷̠̣͇̤͎̰͚͔̟͔͉̻͍̰̗̼̑ͯ̽͛̓̄ͮ̾u̴͆̆͐̓͑̓ͧ͑ͫ̌ͩ͑͏̷͇̺̭͙̩̝̟̮̥͟͞s̶̨͖̗̖͕̫̭̺̳̠͍̟̪̻̻̠̖̄͐̐̎̌ͯ̔͂̋̋ͩ̃̽ͪͨ̽̓̚ͅṱ̢̥̞͉͓̤̠̝̯͈̩͕̗̟̜͆̍̂͋̓̀̐ͦ̑ͭͤ͒ͤ̋ ̵̡̡̫̯̲͇̙͇͉͙͛͒̈́͗ͪͩ̓͂͡u̯̠̞̹̰ͨ́ͯ̑̈́̏̈́̊̉ͭ̍͑̇̇̇ͮ̎͋́̚͢͡n̶̠̞̹͚͎͓̣̯̟ͪ̒͋͆ͭ͊̄͌͗̈̚͝tͩ̃̔ͯ̋͑͏̴̢͇̜͔͙̭̱̘̳͇̤̥͙̦̦o̡̨̙͙̺͓̭̦̪̮̣̗͔̥̘̫̻̮̅ͪ̔͂̊ͤ̀̈̍́͘ͅ ̷̢̢̛̞̰͈͛̿̓̎͗͑̎ͦͧͮ̏̇̍ͣͭͮ͞t̞̮̙̹̒̔̌̈͛͊ͣ̃͗ͬ̍̚̕͢͟͞͡h̶̷̢̳͈̹̘̟̯͕̻̹̗̝̜̝̠̾ͧ̏́̅̅ͨͣ̋e̛̮̰̳̖̗͕̙̥̙̜̪̻̩̱̬͈ͮ̎̊͐̑̿̒̈̇͑̎̆̽̽͗̾̃͂͟͡͝ ̧̿̊ͮ̈̈́̋̉͂͗̀ͤ̉͘̕͡҉̳̭̺͔͙̱͈͎̯̰d͈͙̣̭̮͎̖̹̟̥̏̊͛̍ͨ̂ͮ͊́̽̆̀͝a̵͍̘̭̘͈̼ͮ̇̏ͤ̏́̚͢͢r̸̶͖͔̰͎͎͕͒̈ͪ͒ͭ̀͝k͚̲͈̙̺͔̺͉̞̗͕͖̼̟̤̟ͬͤ͂̋́̈ͧ̏ͩ͑̎ͣ́̚͜͠͞n̸̸̡̼̫̯̫̼̗̰͖͈͈͚̟̔͊̀ͫ̌̂͐ͤ̊̑͑̓̀̄̋̐̌͟͡ͅe̿͊ͦ͊ͣ̉҉҉͕̙̫̮͎̲̳̲̣̺͖̫̲͈̰̫ͅş̸͈͇͕̦ͯͪ̍̈͂̃ͪͮͣ͋̎̈̐͜͢͝s̡͆̅̏̽̍͊̎͟҉͉̯͎̮̝̬̦̗̼̰͚̘͟ͅ ̶̧̧͕͕̩͎͇̖̮͍̱ͫ̃ͫ͊͋͊̉ͤ͛t͌͒ͦ̓͋̑̔̄ͧ͏̥̮̞͚̦͍͕͙̰͖̣͉͚̥͝o̧̪̳͖̦̟͖͆̿̆̒͑̈́ͪ͟͟͠ ̸̶̟͖̩̫̂̔͂̉̋̇ͤͣ̅̉ͦͭ̕b̡̟̹̥̠̪͔̣̞̮̟̟̯̞̼̈́͊ͭͪͬ̔̽̇̆ͧ́͡e̵͖̳̟͕̬͔͖̝̪͍͛ͩ͛̀̾͑͌ͮ̂̽͛͑̾ͤ͐̐͐ͤ̉̀͘ ̛͖̯͕̱̮̑̃͛͒͑́ͫ̾͂̽͋̓̽͂̚̕͟b̸͋̔͊̽̅́ͭ̒͒̽͜͏̛͇̲͉͚̺ͅą̴̵͔̖̦̜ͫ͗͒̿͗̏ͮ̅̊̍͠p͂̓ͥͦ͊̓͋͌ͧ̑̅ͦ̈̇͑̎ͫ͑̚҉̶̜̲̙̼͕̱t̩̹͇̟̫̲̙̠̤̞͔̳̞̬̳͈͉̓̒̒͊̓̎̈͛̀ͪ̀ͪ̈̔ͮ̀ͅi̡̎̑́̚̚͡͏̺̼̯̘͓͙͙̪z̃̽͌́ͭ̑ͭ̔͒̂ͫ͊̇͊͆ͯ̊́҉̰̹̳̮̖͎̳ȇ̤̱̥̙͕̱͍̪̪̰̻͙͈̋̀̓͒̐͂̂̆̏ͪ̽̈ͩͤ̂ͦ̎̀̚̕͝ͅḋ̨̢̗̲̩͈͍͈̦̮̲̫̤͆̓̏́͋ͬ͂̀ ̷͋ͬ̔̈̎͒̈́̉͊͟͏̷̥͉̺̥̮̤̞̲͢ḅ̷̷̨͈͙̩͚̝͕̰̞̗̯̝̼̒̑̈͋ͣ̉ͫͨ͂͐́̚͢ͅy͕̫͔̦̫͙͉̳̪͇̘̞̝̱͍̲͎͇͍ͩ̒̄̀͛ͦͫ͘͢͡ ̷̶̞̜̠̦̩̩̻̝̪͇͖̟̪̟̤̈́͑̊̋̀ͧ͐͘͝h̸̢̢̢͔̣̺̼̠͂̇͆̐̎ͩ̍ͭ͒͗̿̈̇ͬ̇͒̀ͮ͟e̢̗͖̯̥̠̺̯̘̫̘͇͕̰̻̯ͨ͂̂̌͌̄̾̍͒ͣ̽̉͞ͅļ̶̧̡͚̳͖̳̬̬̹̟̗͚͆̋̓ͥ̐̍͒̈́ͤ̚͢ͅl̴̯̟̬̲̲͍̮̪̠ͧ̆̀ͦͦ̎ͪ̅̋̅̿̃ͣ͆͐ͥͭ̚͘f̴̧̝͉͖̺̝̼͑̓ͨͤį̷̳͎͚͓̦̖̽̆ͥ̑ͮ́ͫͥ̓͋ͥ͊ͥͬ̕r̴̨ͭ͑̔͗̌ͣ̉̓ͫͩ͋̊́̃͐ͭ̾̊́̀҉̳̘̬̯͓̖̤̺̝e̵ͩ̓̓̎̄̿ͧ̈ͨ̎ͨ͛̈̌̐ͭ̉͛͡͏͎̩̣͍̼͓͚͚̥̣͖͔̰͇̩ͅͅ ̨̬͚̫͎̳̖̝̰͕͔̠̦̗̱̥̪̫̯̓͆ͥ̂̽ͧ͆͒̇̀̒̄̓̏̋̀~̶̴̰͉̖̪̼̙̫͈͆́̊̾̇̊ͤ̈̓͞~̐̅̑ͩ̈́̅ͮ̆̂̀͜͝͏̯͔̘͕̯͚̰͓͓̙͕̜̜̬̳̠͎̠


~̨̙͍͕̘͈͓͙̳̖̫̘ͨ͂ͨ̅́͡~̨̭͉̥̿̓͗̽͂ͩ̀̀͟ͅ ̜̠̘̲̩̟͍̬̻̱͚̿ͦͤͣͧ̓͒ͮ͒͆̋̄͋͑̓ͤ́̚I̓ͣ̇̂ͩ̋ͧ̽̀̽͆̂̍ͦͤ̌̌̕͏̵̨̹̹̺̥̭̻̰̯̹̖ţ̴̴̰̻̥̬̫̲͙̙͐̆ͯ̓̿ ̸̧̡̘̲̤̝̬̖͕̱͈̠̭͕̞̗̟̘͌̇̒ͨͩ͆̍͌̏ͯ̿̎̿͊̈́̂̔̔͘͢t̸̙͔̮̟̝͖͍̣̼͗̾̒̈́à̱̪̯̜̪̣̗̳̤̰̃͌̽̎͋͛ͫͭ͛ͣͫͣ̐ͯ̉̍͘͞͞k̴̳͕̼͕̠̗͎̰ͥ̒̓̍̅̅͊͆ͥ̆ͧ̋̓̾ͥ͘͘͞eͯ̓̾̑̐͆͗ͣ̓͏̘͎̭͖̪̠̳͈̺̫͈̱͎͔̜͙̤͢͢͡ͅs̢̬͕͈̜̙͛ͣ̓͑ͮ͜ ̢̛̪̭̜͈̺̹͚̯̜̥͚̗̐͛ͩͤ̄̌̿ͯ̋́t͛ͦͭ̒ͤͧ́ͦ̀̌̌ͩͯ́̑̄ͥͫ͏̵̣̱̙͓͎̰r̵̹̥͕̟̙͚͖̳͈̳̝̺̼̫̱̈́ͣ̈́̄̂̉̀͌̏ͬ͂̚̚͜͟u̶͚͖̳̹͓ͯ͗͒̑̒͆͊̃͊̔̈́ͥ̀ͩ͊̂͂ͦ͝e͖͎̱͇͆ͯ̎̓ͮ͗̏ͥ́̿͟͟ ̵̧̛͇̙͉͍̠͇͉̲͇̭̟̮̺̝͍̯ͯ̆̓̐͘͠ͅͅç̻̙͉͔͕̳̈́ͮ̌ͭ̊͠ͅͅơ̶̛͈̲̻̳̒̑̇̇̐ŭ̵͓̬̙͇̭͔̺̮̲͕̮͉̻̳͉͇͋̇̊̓͐ͫͦ̏̍͗̐̕͜͞͞r̄̾ͤ̃͏̛̳̖̭̖̰̘̜̰̤̮̝̠͢a͈̞͍̻̪͕͚̩̅́̈ͣ͆ͪ͂̍̾ͯ͌ͪ̈́͐̌͐͜͢͠ͅg̵̨̰̲̗̠̝̟̼̻͙̞̠̓̀̉̅̈́̃̈́̑̎̓ͩ̈̅͡ȩ̡̛͈̟̺̙̙̄̿͗̒̀̓̉ͦ̓͞ ̷̳̲͕̼͔̭͑̈́͒̒̉ͫ̄͌͘͡͝͝t̗̭̜̙̥̥ͨ̃̎̿ͣ̊̓ͪͥ̐̄̌̉̊ͧ͝͝ǫ̟̫͓̥̼͙͙͈̤͕ͥ̿̋ͪ̍ͭͤͤ̓̿͐͟͝͝ ̷̵̨͕̰͚̟͔̳͈̜̩̖̗͇̫͚ͨͣ̂̓ͬ̀d̷̛̩̼͎̺̲̓ͩ́ͦͮ̔̚̕͜ỉ̸̖̭̯͓͙̖̥͉̟̻̝̖̟͇̬̲͆ͦ͌̑̅ͤ̓ͪ̽̍́ͯ͂͐͛͗ͬ̀͜e̷̛͕̖̬̺̰̺͚̰̦̘̘͓͓̲͊̈́ͮ̋͛̃͐ͧ̽̔̉̿ͩ̊̄̕͡ͅͅͅ ̧̛̻͎͈̰̒̈́ͯͨ̅͆ͦ͑̽ͤ̌ͫ̑́̀̚͘w̵̛͈̞̺̜̪̤̳̺̬̫̠̣͕ͨͩ̀͛ͨ͛͒̍͝͝i̛̳̗̘͒̏̅ͨͣ̽̉̒̈́ͥ͛͘ţ̸̟͇̠͕͓͈͍̲̩̺̣̪̻̬̒͛̈́ͬ̆̎̋ḧ̰̥̦̳̮͙́̎ͯ̽̌͂ͯ̃̆̆͑ͮ͌ͨͩ̚̕͜͝͠ ̷̢͖̯̠̦̭̣͎͖͙̳̬̀ͫ̈́̀̎͒̆͛̊ͦ͑͊́̚͜n̸ͥͬ̊ͤ̃̋̒̓̒̾͒̆͊̑̏͝҉̸͙͇̲͍̦̜̣̜̞̖̼͚̟ȏ̵̡͙̼̠͈̻͍̲̹̩̻̺͉̰̞͍̬̰͕͓ͣ̔͗̀̈́̉̃̊͒́̋̊̑̇ͪ̄ͪ͞ ̶̵̨̱̖̠̞͎̙̄͐̓̐̓ͥ̃͑̚͡͝ŗ̢̛͍͇͇̘̹̯̗̝͍̭̤̲̺̜͕̩̎̂͛̃͌͌̋͑̄̉͌̀̚̚͡e͇̯͇͔̫̤͙̪͚̝̣̠̹̱̞͐ͨ͛ͤͤ͛̈́͒̀ͧ͌̃ͫ̚͠g̢̢̛͉̣̜̭̟̼̣͒͊͑̉ͮ̈ͪrͨͤ̓ͪ̊ͨ҉҉̡̼̼̗̻͈͙͉͚̦̲͎̺̮̥ę̵̨̛̲̞̬̗̌͌͗͑̄ͬͧ̈́͝t̶̵̛̛̼̝̯̻͎̭̗̘̩̰͕̆̌͊̿͑̐̃ͯ͝s̨̨̭̲̜̣͎̪̱̜͉͙͚̪͕̑̓ͪ̎ͬ͑̈̉ͦ͗͐ͭ̒ͥ͛͗̑͟͞ ̶̛̰̪̻̲̳͖̪̯͚̭̲͕͎̻̜͐ͮ̀ͩ̔̆͊ͭ̋ͯ̆̂͑ͭͥ~̛̲̭̯̰̝̙̪͍̘͍̪̭̬͇̱͖ͣͫ͐̾͗̈̄̇̌ͭͥͩ̕͢~̘̪̮̖̠̋ͧ͐̊ͦ̃̈͐́́͌ͤ̂͌̂̾͟͡


~̶̡̖̳̪̜̮͍̤̝͓͞͞~̢͏̶̕҉̙̭͈̳̮̪̝ ̷̦̝̠̦̼̰̯̠̯̗̩͔̮̦̭̮́͘ͅO̴̟̗̘͓̙̪͕͘͟͞n͢͞҉͔͕͓̗̼͟͜l͏̴̴̴̢͙͈̲̙͉̩̮̹͍͔̮͇͉̝̟̲̦ỳ̷҉̩̲̮͉͈̳̯̤̩͢ ̨̧̛̹͇̫̭̦͔͇͚͕͘͢i҉̹̘̙͔͈͚͖̤̫̤̖̕͜n͠͏҉͈̰̣̰͕͈̞̲̭̹͈̠ ̶̧̡͚̳͖̦̮̥̹̞͖̗͢d̛͏̯̺̪̘̫͍̻̘̝e̢̪̙̝̱͚̘̻̪͈̥̤̹͢à̶̶̡̖̫͖̪͉̠̘̺͇̩͙̫̱̦̗t̷҉̸͚͈͎̙̮͜ḩ̛̼͉͕̼̬͓̣̀͡ ̵̸̤̱̩͍̱̣̻̭̮̟̗͚̻̮̙͓̺͚̠͟͡c̶̡̘̺̩͈̳͕͈̠͡ą̶͖̯̝̲̳̫̬̺͍͓͚̗͕̠̯͙̕͜͡n̨̬̠̬̰̭̯̼̩̼̺̖̲̦̳͈̝̬̙͚ ̥̦̻͓̭͍͙̺͓̤̦̭̩̙̕͜͝͡ͅt̨͡͝͡҉̞̲͎̻͕̻̮̮̩̩͍̰̫ḩ̷͖̼̯̪̗̥̗͍̹̯̜̱̳̥̲̤̦̟̼e҉̨͏̥̖̼̙̯̘̥̥̳̮͓̼͇̗̯̻̹͖̗̕͡ ̨͜͝͏͎̺̗̭̫̺͔̀w̢͇̖͓̼̳̼̰̳͢͠͡ǫ͇̬͎̟̭̙̱͔̀͢ŕ̴̛̺̥̤͇̦͙͍͔̥̕l͏̛͎͖͙͔̫̼̯̤̱͚́ͅd̸̨͖̗̖̳̟̯͇̩̫͢ ̷҉̘̦̠͚̦͈̥̯̼͕̞͔̣̥͓̦͟r̴̠͍̣̲̪͖̤̪͙͖͍͚͓̀e̶̩͖̘̭̜͉͡a͜҉̢̳͍̫̼̱̙̜͇͇̠p͏̵̥̻̩̥̱ ̸̛̭͍̣̳̟̮̣͓̞̟̱́͡ͅy̨͝҉̥͇͇͚̬̠̥̼̥̗̦̣̹̣̳ͅò̴͍̫̙̹̖̬̰̟̰͔̳̱̙ư̸̗͙͎̞̰̯̗̘̥̬̼̭̹̪r̴͓͇͍̹̗̰͇͍ͅ ̡̨̪͓̺̥̤̘͖͉̞͉̥͟b̷̨͙͖̭̻̥̩̫̺̘̻̼̺́͢͠ͅͅe̡̡̦̫̯̹͕̟̘͍̪̝̳̙̟͕͢á̵̢̡̰̥̩̪̣͠u͍̯̪̼̯̭͍͍̪̭̭̻͍͚̙̟͙͜͝t̢̢̬͎̘͉͚̝̬͇͍̦y̶̢̥̩͙̹̰̭̲̲̫ ҉̡̛͓̼̻̠i̢̢̞̫̼̜̣̫̥̠̮̮n̸̵̡̙̳̘̮͖̩̯ ̧́͞͡҉͖̤̻͎̹̝͇̣y̛͏̢͚̲͉̲̹͡o͏̨̰̖̝̯̗̲̠̖̠̝̣͔̳̠͉͚̭̹ú̷̫̮̥̣ŕ͇͈̫̦͡ ̸̯͇̫̣̬̹̘̟͕̯͇͙̞̰̞̲̙̦́́̕ͅa̷̢̱̗̣̳͘̕͜b̵̛͚͇̼̲͍͇̗̩͈̼̣͍̝̲͈͜s͏̷̢̠̝̬̥͚͎̠̜͉͈͉͍͟ȩ̶̛̘͉̦̦̘͓̭̝̮͈̩̯̪̱͝ṇ̬̭̤̱̬̀c̷̯͉̮̼͎͓̤̦̳͔̀ͅe͝҉̖͓̩̖͚͕͇ ̶̡̧͇͎̲̭͇̩̣̦̯̥̯̱̳͘~̝̟̝̤̱̝̤͔́͘~̢̀҉̗̙̬̮̬̯̟̼͉̣̬̰͎̦̙̪

~͈̥̠͎̭̘̋ͧ̋ͬͩŚ͔ṯ̝͍̳͚ͯ͗o̩̩ͬ͊p̠̖͖̮̟̙̣͊͋̌̚̚ ̏̾͑ͯ̈ͪͪá͎̱̱̰͓ͩͬn̗̹̤͍̲̤dͥͨ ̎ͮͤ̓le̩̳ͯ̆̒̐t̖͑̐ͧͤͪ̓ ̘̣̼̪̺̮̟̌̏m̺̱̗̱ͯ͐̓͗̿̓y̞̹ ̻̠͉͉̮̋̋̃͛̔m̑i̯̤͋ͯ͆͛̾n̥̖͈̪̜̤̹ͩd͉̬͈ͩ̌ͥͭͫ̔ͮ ̊̐̄ͪr̩̟ͮͯ̑ͥẽͧͦf̺̺͕̤̪̼̔ͨ̐̚l̥̼̈̒ͧe̠̯͖͓̖̳ͥͬ͛̊ͅc̩t͎͖̹̜̳͉͒ ̲͆͒͐ͧ͑ä̟̰̯͉̯͙̦́ͩ̐͐n̮̗͎̺̾ͅͅd̘͍̱̩̼̪͓͒ͪ ̼͐c̝͖͗̊̎̂͌a̬̺̭̠̘̙̓ͪp̗t̯̲̳ͬͤͦ̃u͔͖͖͑ͫͭ͊͆͋r͓̦̰͉̱̹è͖̈́̈́ͦͦ͂ ̩̮̝̯̝̮m̟͍̩͆͑̋̓͆̑y̦̙̗ ͚͖͔̑ͦ̋͆̚eͫͤ̄̃ͧͫm̠̰͖̪̜̰̹ͤo̙͎̦̩̯̒̈́ͣ͆t̜̮̉̽̚̚i̹̦ͅͅo͒ͨͦͦ̂ͤͤṋ̦̺̟̗̥̦̉͒̔̽s̺̱̖̆̀̓̊͐͆ͅͅ~͓̬̥̰͂͊̑̄̃͊
̖͕̊̆͋Ṛ͕̱̳̳͕ͤͯ͂̆͛̇̀u̬͔̝̺̙ͤn͈̺̪͕̼̲̋ͣͬ ̬̟̳t̗̮̗͈̭̯͆̍̽ͩͬo̯̭̙͋w̪̳͋̅̌̍̂ͭͪaͫ̆̎̓̒̿̈rds̼̼͑ͤ ͖̺̰t̽͗ͮͮh͕͕͂e͛̓ͬ͒ͭ̎ ̠̳̰̩̼̙͊̾͐̌ͭ̿̇e̘̺͉̬̬̲͑ͤ̂̏̈̂n̳̥̜͙̟̤͉ͪͪ͊̿ͨď͉̝͈͍ͤ͂̋̒̐ ̤̭̯͕̝͛̔́̓̓̓j̰̬ͥͭ̄ͩ̊ͣű̹͑̓͐̃ͨst͚̰͉͈͙̭̣̾̑ ̬̠̥̂̌̽͌̒ͪͩt͎̜̫̣̮͉̚o̦̩̜͆ ̺ͩͨ̄ȧ̠̥p̍̋̃̆p̞̬̻̜̊r̘̹å̻̹̤̭̯̳̰i̭̠̗̲͖̠s̜͒ͦ̌̚e̜̪̥ͬ͌ͯ ̟̺̪̫͚͕̂͐ͪ̄̐̇ͨyͥͣo̖̹̝̲̘͗̑̓̓̑ͮͣŭ͚̬̪̬̫̦ṛ̻̟̞͕̪ͧͣͦͨ̑̇ ͈̽͑͌̋̀ͤ̚o̦̝̟̹̜̐̈ͦͧw̼̪̠̖̗͉̹ͫn̂͂̉ͣͥͭ̋ ͗ͨͨͩd̹͕͈̥̦̫ͣe͎͍̭̞̻̖͂̐ͩ͋̂̌v͙̩̝͂ͪ̒͗͂͛o̟̩̗̣t̤̙͍̩̫͇̽i̔̒ö̪̤͖̠͍͓ͦn͚̤̝̙͗͌̂̚
̜̯̼̬͚̮̼͐̾̑͐̀͛Ś̥̯̥͒̉ͭͬ̓̚t̥̺̺̳͇͎͉̎̔ͥe̝a̮̠͕͐̐̂́ͭ̑̚l̠ͯ̄ͩͣ̈́̏,͍͔̫̿ ̭̳͖̪ͮ̆ā̖̝̤͈̮͎̱̇̅̎̚d͙̤̘̯̏͂ͩ̿́re̋̑ͪ̑͛n͎̤̯͈̹͔̻͒̀̐ͥ͑͌̆a̤͓͉ͫl̗̞͔̏ͬ̐̓i̙͉̟̪͎̪͙͊͋n͙̭̼e͚̯̞̗̝̖̞̽̓͗ͮ̄ ̪̌̒͐͂̿ͥi̗̩͔̝̥͍̺̅s̮̝̙̝̦ͤ̏͊͋ͥ̒ ͓̇̾͒w̞͔̮h̟ͨ̈́ͭa̫͖̺͉̹̞ͥͣ̒́̽t͍̻̜̣̆ͣͧͣ̾ ̞̙̪̻̖̯ͅI̱͍͔̒ͯ̾ ͙͍ͮ̇̔̅̈̾͑n̺̫̣̓ͥͅẻ͖͇̤̻͂̉ẹ͕̗͓d̼͈̐̎ ̋͐ṯ̎̔̌̿ͩ̈́o̍ ̫͓̍̾̍̀ͥ̍̊k̪̬̟̫̭͂̏ͯ̇̎̋e͙̩͓͗ͣ̂ͪ̀̂̚e̪̞̼ͯp̝̟͙̲̟̉͌͛ͬ̽̒̚ ̹̻̳o̻̙̓ͭ̚n ͉̻͙̓ͭm̮̬̜̈́̈ͦ̃ͬ̀o̞̫͚̜̣̘v͇̇̀̐̊̿i͇̗͒̌͊͋̌ͣn̲̻͎̈̐ͤͩ̑ͩ͒g̳͓͖̪̳͈̬ͫ̒ͨ͐
̥͚̮̍ͦ̄ͭͦ~̦̼̪͕͍̣̅̀ͮ̈̿̃F̝͚͈ͨ̅ͦ̎i̘̪͕͙ͨ̏ͩ͒̚ͅg̘͒̉̚ẖ͔̈̽ͤ̓ͩt̘͍̪̗͙ͬ͆ͅ ̫̞̫͖͎̐̾t̚o͎̗̳̮̮̊ ̩̤̯̦͍̰̆̌̉ͪ̐ͨͤl̼̒͌̑ͬͨe͖̬̬̦̟̫͕t̥͉͔̫͐̎̈̒ͫ ̫̱̘͕̅̓̑̍̈́̔ͅt͕̹̅̑̿̓ͭ̈́̀h̘͕̺͇̆̂́̊e͖͎̹̣̱͊͐͑͆m͕̟̥͕̻ͧͪ͑̊ͣͪ̀ ̦̬̰̰̱̣̑̒̓̑̏̉̐k̭̹̑̍̽͒̏̍̾n̟͇̭͓͉̫ͭͧ͗̃o̖̞̙̖̍̓̇̉w̙̭̝ͫ̑ ͚̪̦͓̠̠̰̚t̫̫̙̟̯͖ͬ̀̇̊ͩh̗̄͛ͨ̄̊ͬa̲͈̟̠͈͗̆ͮt̗͎̊̽ ̀͛ͦI̦̖̳̱̪̣ͪͩ'̳̉͂̿̎͋̄l̍̒̆l̳ͮ̓̿ ͙d̿o͇̬̞̐͂͗̄͒ͨ ͓̱̖͍ͧ͌̈́ͪͣȁ̘͂ͣn̫̘͚͂̈ͫ͊̉ẙ̘t̰̰̲̆̍ͤ̒̋̚ĥ̭̬̞̹͕̺̓̒ͦ̋̇i̱̥̘͑ͥ̋̒̓́n̺̗̘̳̙̣ͧͤ̾̔ͣg̰͙̲͍̦̰͌ ̮̣̟̣͓̏̀̃ṭ̞̗̰̣̝̒̽ͬ͋̿̄ͨo ̲̫̥̮͎̝̝̀͋͆̇p̼͑͊̊ͮͭ̄rͥͤo̘ͅv͕̄e̻̔ ͖̝̹̘̀̀̇ͧͅiͣ̀t̩̫͉̠͙̠̼~͔̯ͭ̆


//4(|-|1||3


~I͖̙̯̖͖̼͊ ͍͉ͮ͊̇r̲̳͎̲̗͖̞̈̌̇ͤ͆͐̊ů͈̈́n̂ ̜̙̘̈ͥ̓͊ͮ͊t͍̦̰̦͖͖͆̏̈̏h͙̯̮̄̍͂ͪ͋̒̚ͅr̪ͧ̌̂o͂͌ͨ̒͗u̠͈͖͚ͩ̑͛ͨ͂̓g͓ͧ͆h̳ͫ̄̑ͩͦ ͔͙̺͎͉t̟̱ͯ͛͋ͮ͒i̘̳̿m̩̰̣͙ͬ̃ͯͯe̒̔ͫ̒ ̻ͯ̇ͤ̋ͦͤa̗͚̯͓̝͓̓̆̌̂n͎̞͓̪̾ͯͪ̇d̗͇͍̓͂́ ͚̯̜̥̄͆̈́͆ͤ͊s̪̭̖̹͈͙ͥͩ̊ͣͩ̿p̞̼̫̘̋à͌̀ͤc͚͂͂̌ͩe̟̭̠̘̝͚ͩ̐̊ͤ͗ͨ̇ͅ~͔̟͓̪̓̊
̲̞̦̬͇̂ͦͥ̚ͅŠ̩̊e̬̟̥̠ͮ̄ͩḙ̭͎̪̣̮̊ͥ̏ͤ̍ ͚̦͖̹̏t̗̦̓h̘̬̙̼̬̥͂ͭ͐̎͒ͫ̐eͣ̈̓͂ ̟͖͇̺̖͖̹̔̒̂̌͋w͔o͕͙̠͑̅̑r̖̱̋̀̆̓̽l̗̙ḓ̜̹͂̆ͯ̚ ͉͍̤͖͉̯̎̔̉ͣͧ̚fͫr̲̼̲͉̖̺o̼͈͛ͬm͖͉̗͌ ̙̼̭͉̙͊a̍͛̉̔̆̎f̯̻̜̰̮̍ͣ̚a̱̅r͓͓̬͂͛̏̓͐
̬͉͛̃ͭͪͩW̻̲͕̱h̳͙̫̰̄̍̾e̙̳r͈̘̒̏̔͊ͅe͉̠͎ͅ ̱̈́̾ͭ̓m̬͙̻̮͎̗̏͒ͫyͤ͋ ̦̭̲̫̥͖j̼͇͗̉ͧ͛̒ͅo̠̝̦̪̲u̯̲ͨ̐̓̒̂r̼̣̤̳̮̈́̒̈͐͗̆̔n̝̲̯̲̞̖ͭ̑̃ͤ̓̓̓ͅê̟͍͍̯ͤ͊͑̎̐y͎͙̦̗ ̟̥͗͛ͦͯ̍ṯ̱̙̫͇̻͕͆ͬ̇̄ͨu̔r̘͛̓ͩ́͑͆̓ǹ̘̜̲̗̟̹͔ͨͩ̓ṣ̪̜̾̋̌ͮ͛ ͚̘̗̮̦́̒͒̌̔̅͛ì͕̣̳̪͉̇̑̐n͓͔͈͉̳͆̆̿̽tͭ͂ͥo̱̝̖̼̱̣̭ ̜͖͉͎̜͂̔ͥ͆a̺̹̹̯͉͓̾̄͋͊͒͗ ̥͙̬̖͗̍͌ͪͅr͐ȁ̦͕ͤ̇̍ͥ̌ċ̬̬̻͙ͧͮ̇̔ȇ̲̹̤̏
͎̪̙̗ͯ̑̽Ǐ̲̀̏͗ ̤ͧ̒̊ͮ̐̌̽w̜̜̜ͯi̻ͫ̐ͯl͉̝̖̩͇̘̬͒l̰̹̈́͌͗ ̱̙͉̩̲̘r̯̦͓͓̤̗̓o̻͈̪͉̩a͚̯͌́̑ͧm̭̪̺̻̼̪ ̺͔t͎̞̰̪̺̼̯̊h̜̹̮͆̈́e̤͖͚̜̽͑̽̋̒ ̼̉̈ͤͮ̂̎Ē̗̥̥̝̠̜̹a̤͍̙ͤ̀̈́r̍̒͋͐͗t͍̺͔̝͍͉̠͆̄ͯ́̚ḫ͔̠̻ͦ͆ͪ͑̎͐
̼̩̯̟̇ͨA̙͕̩͍̎̔ň̹̺̬͖͉͎ͅd̩͍̥̼̥̻̅ͭ̔̀̓̚ ͖̙̟̩̺̖Ĩ'̙͇̺̣͎ͪ̚ͅḷ̳͍̹ͣ̈l̮̳̤͈͚̟͚ͣ̅̒̇̓ͪ ͣc͔͔͎̼͓̙̎̓ͫ̓̍̊ͅo͈ͫǹ͖̙̱͔̬̦̰ͥ͆̎qͦͤ̎̓̿̚ü͚͉̩̩̈́ͯ̂͐ĕ̪̙̑̅̊̉̉̚r̺̍͌̊ ̯̲̤̥̪̰̀͗̀͆t̟̤̗ͥ̇̾̐́̓h̲̗̮͇̝̝ͤe ͍̗̰̪͉͙̄̋ͥ̔͊S̫̲̼̼̗̼͌ͮt͖̭̫̱̘̀̈͂ͭͬͭ͌ã̅̋͒̐r͉̻ͯ͂̇̈́̇s͌͗ͩ͗̏͗̒
̺̪̘ͫ̆̂ͬͦÍ̟͊f͙͂̋̊̊ ̩̯͎͛̾͂y̠̏̉͐͌̃o̤̦ͮ͛̇̾̏ͭ̽ṷ̬̤͗ͬͬ͗ͨͯ̚ ̟͑̈ͫ͒̉̉h̩a̠͚ṿ̺̊ͩẹ͕̝̳͖̬ͅ ̫͊̋ͤ͋ͪo̰̹̠̻͚ͦ̏ͫ̽̀́͗n̪̙̤͈̘͊ͬ̓ͣê̋͗̈́͊-ṭ̳̬͎͔̟̹ͣ̌̒ẖ̘͌̈ͯo̘̪̘̖͕̥̳͂ͨ̓̇u̻̇̅ͤ̐̐̏ͨs͇̩̝̮͉ͅa̯̖͍̔n̝͈͕ḍ͓̱͙͙̭ͧ͌̍̋̍̽ ̣̱͎̭̪̀r͎͚̭̰̼̥͋̆̂ẹ̩͉̟͕̹̱͆͛̈́̎̉ȁ̹͇̊̈s̺͈̱͈̘̙̩ͩ̾o̫͌̂͆͂̾̋̾n̖̗ͭ̓ṣ̜͉̲̏̃̑ͅ ̻̳t̯̥̘̰̫̖̥o̬͈̳̝ͥ̓̔̊ͯ̀ ̜͙̙̼̯̞͇ͯ̇s̩͖͍̣̰̱̿ͭt̂å͆̓̈́͊ͫy̖͎̬̙̰̮̋͌ͧͅ
̗̺̞͔̏ͬ̾ͣ̌ͯ~̭͍͚̪̠̼̺ͪ͑̊̓̓ͩTͯh̟̰̠̺̬͕͂͆̓ͪ͊e͎͎̪ͨ̈́͋n ͖͗̎ͮͅI̤͒ͬ'̈́̀͋̌̇̒l͚̆l̙̗͙͔͂̑̿̈́̉ ͗̓̎̈́b̯̫̰͓̗̎̄͛͊è̘͗ͩ̎̍ͥ ̗̠̻̫͇o̥̳̜̟̥͙ͤ̇n̙͚͆͒̅e̲̰͉̋ͪͫ͋͗͊̓-̥̯͐ͧm̘̠͌̐ͫi̲͈̅̔̈́ͤl͔͕̻̽͐͂̈l̹̻̳͙͊͊i̮̪̟̰̫̖̫͑̆̾̓́o̯̟͇̬̓̃̔͂ͅn̥̭̖̺͐͐ͅ ͤ̃ͣͤ̂ͨl̖̫͖̳̹̤̩ͫͥͦͯͧ̌̍i̥ͮ͑͂ͧͩ̽g̻͎͇̪̦̼͇ͦh̺̤͒̊ͪ̈́̂t͔̥̃̌y̮̣̟̪ͭ̋ͥͬḛ̦͇̃̎ͨ͊̔a͇̪͉̜͍ͥ̈́ͤͨͅr̦̘s̮̳͍̳̳̲͈ͦ ̍͋̅͆a͍̘̓ͩ̐ͭ̚w̝̳̭̺̭̍̋̔ͅâ̙̭͓̫ͤͅy̦̮͛̐͌͌~


Comments

View All Comments

xx_acidic dreamer_xx Report | 03/04/2015 2:40 pm
Thank you for buying heart heart
Naner Wafer x3 Report | 12/21/2014 12:53 pm
No problem! :3
Thank you for selling the item I needed! x3
You too!
Vasshu za Sutanpid0 Report | 03/23/2013 5:38 am
Thank you so much for your purchase! The insurance girls are starting to make me pay for all of the damages myself and I need all the gold I can get. gonk
Baitaji Report | 09/17/2011 2:05 am
Nice avatar! And sergals are awesome too. 3nodding
Shakespearean Quotations Report | 07/31/2011 10:34 pm
Ah, well yes, I suppose that would be hindering.
Anyhow, good luck with your life, and job.
I'll have a feel of what it's all like next month when I'm off to university.
Then, in nine years, I'll be working towards running my own business as a veterinarian.
Not so easy in my local area, so I'll be partnering up with my grandfather two hundred miles away, as an assistant.

I hope it will all be worth it.
To be apathetically honest, I know it wont be, but I don't care.
It gives my life meaning.
^^
Shakespearean Quotations Report | 07/31/2011 8:41 pm
Ah, I see.
It can be annoying.
What was your reason for going on hiatus?
Shakespearean Quotations Report | 07/31/2011 8:27 pm
Wow, you seem to have become resurrected.
Nice to hear back from you.
Shakespearean Quotations Report | 04/26/2011 2:22 pm
Rain Silves!
<3
Gaius Devore Report | 09/16/2010 7:00 am
-poke-
Gaius Devore Report | 08/28/2010 8:18 pm
Your gonna quit D=

Signature[img:832d660e30]http://i242.photobucket.com/albums/ff235/Arsenal_034/8db4505e-151c-433a-9569-abf1ee23827e_zpsb1c2788f.jpg[/img:832d660e30]

[i:832d660e30]She's coming...[/color:832d660e30][/i:832d660e30]

[img:832d660e30]http://i242.photobucket.com/albums/ff235/Arsenal_034/6ffbe157-4359-4238-aa8d-02dca9e0a518_zps36d40c8f.jpg[/img:832d660e30]

[/align:832d660e30]

 
 
picture
picture
picture
picture
picture

ıllıllı тo proтecт нer мajeѕтy ıllıllı

ıllıllı тнe вalance oғ power мυѕт reмaιn adaмanт aт тнe coѕт oғ oneѕ lιғe ıllıllı