Welcome to Gaia! :: Gaia :: Profile Comments

Comments

Viewing 41 through 60 of 100 comments

xSwinklex's avatar

Report | 04/14/2008 12:56 pm

xSwinklex

OMG THE TIME BE TAKING TOO LONG!!!!!!
xSwinklex's avatar

Report | 04/14/2008 12:55 pm

xSwinklex

BLAH
Rock Lobstar's avatar

Report | 04/12/2008 11:54 am

Rock Lobstar

thx smile
Stohan's avatar

Report | 04/10/2008 5:02 pm

Stohan

hskjs nskfwkuhsk nk vkgfuhsku hsk hskd kdhskhdskfhwkfhuihfr hds huwehfuyh hgfuihcnbfhdhbvcbzxcmnbvkhswhes fh ds hyusw4iwiyhgfi i dgsvygrfigsdjvgdsj hgvif breuihgey jbvjhbjgfbsjh bbvjbjbfjhbfcj dbvcyjg4fj sdj bcjhbfjywgbcjybsdf bhb cjdbv jefbdsyjvb jbv jsb vcb fwjy bfm bchbef jbc ywjgf sdbjch wgf dsjyb vcjbfjsh dbvcjwbefygwdsjgfwjgf jhvcwgef
Stohan's avatar

Report | 04/10/2008 5:01 pm

Stohan

hgklehrgklhegjle jdfvkjehgkulhkungk nbek gkfnvuk gk nfvkl raku hgkdsh vkureh vkj nbgkj hfkguvkugnkdnh gk nekg hkdshvk nbeg ndekgn kej gku engkn dfkj dfk ekdr gkd fgkdn gfkne rgkunbvknbv kuhf gkebviuwhegv vf t84h hvkunbvku brghv kuf hvkj nbakje nbvavk hgk ekhgkdj hgkdevkj hekj gkkjv nbkj gkru kjrgk fhbvkre hgkl hkdfhiuv ge n,xjnb v hednf vuihg dnvkjgs ,dnvkdfjnhgesmndfkjekj hdfnv,jehgkjnxv,nekug h,v nnvhgf,. nkjdns,f.vneha,jv,
Stohan's avatar

Report | 04/10/2008 5:00 pm

Stohan

hkd ghe rkufreghgfkukhbsrksdhnbvkuhbugv fkhfkuhf ms bfdsh ksdhfku hfiunvcibyfhv r dsbdhsfbkhdsdsfkb dsb dsbfvdskfks fksfknsdkhfkhsdbfkhbsdkhfbkdshgfkhgesfnb dsvkhbfkbdsbvc sefku skvcb ks fkbd ckebfkvhv bhsk fhscb jhkjhfc ksf hgfhgkds hgvdsk gf hbff dgj gfjdsg jshg fcdsb fwhesf jdsg fjhdsbfjhbsdjhf bf jdsbjfjbdasbv jdsfjbdsfyasdfasyjfv jsfjbdsvjbsjhbfsydjbf jdbsfjbdsjvbdsj bjdsbv bvjbsdjkg svkj sdvkj sd jhfsdk hgvjh brjgf gb
Stohan's avatar

Report | 04/10/2008 4:59 pm

Stohan

lkdj gflijdklgj df;l jg;ldkj g;ljdfg;lk jds;l jdf;l jg;ldjgl;dsfljdsf;l jldkj gdklj g;kldj ;lkdsj g;lkdsj g;lk g;kldglkj dsljdslfjg ldsfjg jg;l jgsldj sglk lkjd fl jdflkdskl dslkj dlkjs jlds jkljdsfl j;l jdf; jds;lkd j;kl jdfg;kldsf;lk jdl;k jd;lsk j;lj ds;lj df;lg jdsl; jglds; jglkdj glkdfjglkj ejngd jhbujhgbhgjn thnku jhdege g jhsetrio jhe dig jhgi jhgti jgkdf; hg hgk;bkjheshgjsdfketr hg;ldsjf;kl jhgekukhdughekngjgkuhdfgdh lg jdfnbv hgn dtgn,jdsngku kgn urg gkl hnjhg jn gkl ;ldsgljeg iosdblijgekl
Stohan's avatar

Report | 04/10/2008 4:59 pm

Stohan

,mjds ,mdsf mdhs gkdhsgmdsfmgh hgkdsf hdsf hggkdshdrkj hghgklj hgl


BLARG!!
Stohan's avatar

Report | 04/10/2008 12:36 pm

Stohan

this is to get me 2k
xSwinklex's avatar

Report | 04/10/2008 12:15 pm

xSwinklex

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xSwinklex's avatar

Report | 04/10/2008 12:14 pm

xSwinklex

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
xSwinklex's avatar

Report | 04/10/2008 12:13 pm

xSwinklex

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
xSwinklex's avatar

Report | 04/10/2008 12:12 pm

xSwinklex

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
xSwinklex's avatar

Report | 04/10/2008 12:11 pm

xSwinklex

FFFFFFFFFFFFFFFFFRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
xSwinklex's avatar

Report | 04/10/2008 12:10 pm

xSwinklex

jxxbds sb fkahsdfkjash fgasrkhfgakjhdsfgrewtewrg
Stohan's avatar

Report | 04/09/2008 5:12 pm

Stohan

fdc vbnmuyntgb vnmuyntbg bnmuyntbg vbnmyntbgf vbnm,iuytbgf vbnm,kuytbgf vbnm,uyjhtbfg vbnm,k.loytbfv bnm,uybfg vbnmiytbf vbnmi87tbvf bnm,u7trvf cbnm,juytbf vbnm,jbt vfbnmuytbfg bvnmj,ikungb vnhmjhng bvnhmjuhn gbvnhjymn gbvbnhmjun gbvgnhjmyg bvbgnyhhng bvcvbghhng bvcbgnhyng bvbgnhyjng vcvbhng bvcbgnhhng bvbgnhhg vbcvbuhg bvbghyyhg bvghuhg vbbgnhuhg bvbgnhyyhgb v bgnhyhgb vbghyyhgb fvcyhgb vbgnhyhgb vbgnhng bvgn bvuhg bvbhyhngb vcbgnhhng bvcbhhn gbvcvbg vcbgnhng bvcbgnhhngb vcbgnhhgb vbgnhg vcbghyyhngb vbghyhgb vbgnhgv cvbghgb vbnbgf vbnmytrfvdc vbnjuytbfgv cbnmytbfv cbnmytrvf cbnmj,ytbfvc bnm,ytbfgv cnmuytbfgv cbnmytbfgv bnm,kiuytbgf vbnm,iuybg fvbnm,uytbvf cbnmj,ynbtfg vbnm,gb fvbnmbf vcbnmytbfv cbnmjtgbf v bnmjuytgfb vbnmuytbfv cbnmj,bt vfcbnm,uytbgf vbnm,uytbvf cbnm,uytbgf vnm,kkiuytfvd cbnmj,kiuytfd cvbnm,987tfv cbnm,k.876trdv cbnmj76trv fcbnmju7y6tbfgv nmhtbrfvg cbfrfvdcffv cvbgn bvnhmyujmh nbmjkik,j nmmjiumh nbvbgtfv dcvrvdc xrrfv cbfgnhhn bhmji bnmmj hnbuhg bvfgtvfd ceecdssdeedc xtyg bvgnhyuh bgghyygf cvfrtrvdcerv dcvftytbg fvbgnhyhng bvnhjuj bnhuhn bvbgttbfgv dcvtrvf ftb fgcvbyhn bnhmjujmh bnhuhg bvbytb fgvc5rcdsx crvf dcttgb fvcbumhn bghunh gbvgtytbgf vctrvdc rvcdx rv fbrgttb fgvbgtuyn hggnhyuynhg bvuynbg fvbtbv 5rvedc 55tbvf byn bgnyb vbfgnyn bgfbtbvf dcv55trvcd xdc xcvtfv c
Stohan's avatar

Report | 04/09/2008 5:10 pm

Stohan

trfgvbnhjuytrdfcvbnmjkuytfc vbnmjuy trfcvb njmuytrdf cvbnmj hytrdfxvcv bnmjkuytrfdc nmjk uytrfgdc njhuytredxc nmjuytredxc trfvbnhjuytgfvcb n juytrfgvb nrfvbnjugfv bnmjgfcv nmjhgfvb m,yhgvb nmiuyhgnbm,uyhgbnmoiujhn mhgbnmuhgb nnh nbyg bnuyntghjkhg jhg uyg jhgjkgjygugjgjgjkg jhg j vjgv jhgbjgh jhxzg jhsg djhb wejhcbjsdb vcjwgfjhbsjvhbfjh w jhfjhb ewbf jhwcbjygywbaefjsajdc vjhwgfejhcgsajd gjwhg jhsga jhgwdjhbwejkfgsjygfbv cjhwbjhgwefjg dsjcbh jwhgbef jyhgsabdjh bjysegbf jywecbsadbv jhwbefjhsdjc bwjbwejhcv sjheg buywegcjcwb jhfgbvwjyfg jsygvbjwage fjawsdyg bfjkw ygefjyhsabc jwygfu vcj hwgef kasvcgwjfg jhasgdyjgwafhe dsvc sajvhc jhcbwy fbjbsdchjgwaefjygsdjcbwh jef jhsf hasgjhvbgwjyfegjsdcvjhwavefjgasbdfjbvwejhcvbwjeyvchjbv jkwefvjwefbvc jwgef jgwyjhfb jsbvjh aweyf as fvjb asfjhga wef vjab fjhwg fjhasgbdjhgwefjg wavjcbjhwegfj
Stohan's avatar

Report | 04/09/2008 5:09 pm

Stohan

u hegrkuvnierbvjdsfjygvbjerjhvcbgsdajhv y bhsckjnalkug hf iu abnsx jbfv busdbcjg wausfb jygb sefjfdbc iujawhfcvh bawuenfscjk aweuifc jyuh weasuicn ujagbwefs juash bnfcu yjgawbsfdhgb jsgbfc ,kuyagbs kuc hausymrgc shdkfh jshc hbdmch bwaygfcab wsfkukdufhkjhc kuw hfkchnwjhcikuhqwefkc nwkquefnckashdnfqsn ckqwncvusafnjsn vckuhewnrfjnsadjfvnewjfnckuenwr fuvn wg jnrsf vkjn rekufnjkawerfj nqjvcnkjqn 3wfuihwerkljvnukrfkjerlkfjnsjvhjsrdf kjerhkjnkjfnv,jsdfvkjerfhjkljil;,j hnm,kli ujhbnm, kjuhbnm ,kliouhbn mkiuy hnbmjku ygfvbh trfdcgv htreds frewaszx dfrewsx cvfgtrf vcbnhjuhj bnm,kloij kmn,.;pol k,m./;llpo k,m./;p oikjm,l;o ikjhnmjk uiyghbn juytgf bhjuiyt rfvgbhjuy trfvbhnju iytrdsf gvhjui8765re sdfgvbhji 876trdfc vbnhjmkloi98765r edxcfvgbhjiko 987654esdf gvhjuio87654 esdfgvhji o87654e dfghjuio8 7654red cfvbghnjkio9 8765redf ghjkop9 8765rfg hjkoi876 trui 87trfd ghjkio 876t5re dfghj iko8765re dcfvghjki o8trd cvbnhjkoi uytrfd ghbjkij uytgfrdfcvg bhjuiytr dcvbghnj uiytrfd vbhnjk uhyfdxc vbnjhu ygtfrdsxc vbghjuy trsxcv bhnjuytr edgh jiu8765re dxcvbnhj kiu76t5res xcvbhj ui7654e dcvbhnjki u765red cfvgbhji 8765re dcvbhjki ou87y6treds cvgbhji o8765red cvbghjkoi 987654resd xcvbnjkiu 87656tb hbgtred cvbnjh uygvb nm,jygt fbvnm,kl
Stohan's avatar

Report | 04/09/2008 5:06 pm

Stohan

sdy jhgasdfhasdklh asdkj hklajsdhf kljsadhflkjasdh kljah sdlkjfhasdlkjhf laksjh flkjashdfkjlh asjklfh sjklhsak hkjsah klhsalkjhasldkjhf slkadjdh flkajshdflkjahslkfjhaslkjdhflkasjhdlkjhslfkjhaskljh ksajh kjashdf lkjhaskfjh asjklfh asdkdj hfkasjh kjahsf kjh asdkjh aksljdh fkjahsd flkjhasldkj fhlaksjdhdflkjahsdflkuhasldkjfh kajsdh fkjahsdfkljhasdlfk jhaskdjf haklsjdh flkajhsdflkjahsdg
xSwinklex's avatar

Report | 04/08/2008 12:47 pm

xSwinklex

the cake is a lie

the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
the cake is a lie
THE CAKE IS A LIE!!!!!!!
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Play with GCash
Play with Platinum

Customize your own avatar now!

Join Now

Have an account? Login Now!