About

♥ ALEXANDRA GRACEAN CHANJUECO GRUENBERG ♥ï 15 yRs oLd ï
ï i cElebrAte my biRthdAy evEry 22nd dAy of jUly ï
ï ANDRA or XANDRA iS my nicknAme bUt my bOyfriEnd cOl mE "kUlitS,dAnCeAn,bAby" ï
ï hAlf gErmAn ( bUt dnt knOw hOw 2 spEak gErmAn!", ) ï
♥ I’m jUst a tEenAge giRl hU lUvS tO hAvE fUn
nD eNjOy evEry siNglE minUte Of my lyF ♥
ï I’m gUd if you’re gUd ï
ï I’m bAd if you’re bAd ï
♥ I hAvEn’t dOne yEt my wOrSt ♥


♥ aNdRa ♥


ï i’m siMple ï
ï i eAsiLy fOrgiVe ï
ï i riLy lUv tO cOok ï
ï i riLy wAnt tO lEarN oN hOw tO plAy bAskEtbAll",) ï
ï i'm lAzy ( if I fElt tiRed) ï
ï i lUv mUsiC ï
ï i lUv dAnCing ï
ï if i don't like you, i wilL tell you ï
ï I dOn’t smOkE ï
ï i dOn't knOw hOw tO rEfUse ï
ï pAsAwAy & mAdAldAl (sUmtyMs) ï
ï sHy (sUmtyMs??hAha..) ï
ï I’m trUe ï
ï I’m fUn ï
ï I’m fRiEndly ï
ï I prAy ï
ï I’m mE ï
ï I’m ANDRA, ï
ï SILENT but FRIENDLY ï♥ L O V E ♥


ï GOD ï
ï fAmily (alwAys dEr fOr mE thrU thiCk and thiN) ï
ï BOYFRIEND (bEri mUch..",)ï
ï fRiEndS ( crazy, yet fun to be with) ï
ï rElAtivEs ï
ï my phOnE ï
ï iPod ï
ï chOcOlAtEs ï
ï chiCkEn (fRiEd,lEchOn) ï
ï iCe crEam (chOcolAte) ï
ï cAkE (cOokiE mOntEr..gRr..yUmmy!!) ï
ï pAstA ï
ï stuffed toys (mY bAbiEs!!",) ï
ï sUnsEt ï
ï plAyiNg OnliNE gAmEs (GAIA).. ï
ï sCary, aCtiOn & rOmAntiC mOviEs..(it mAkEs mE GILIK..hAHa..) ï
ï r&b, hip hOp, & lUv sOngS ï
ï lOud mUsiC ï
ï rAciNg (cars) ï
ï I ♥ hip hOp ï
ï VOlleybAll & BadmiNtOn ... hMm.. bAskEtbAll??hMm.. no cOmMent",) ï
ï skUl (my stUdiEs) ï
ï I ♥ him (GWAPO,RONA,BABY) ï
ï ENEMIES (I ♥ U) you’re making me famous! ï


♥ H A T E ♥


ï liArS ï
ï arrOgAnt pipOl ï
ï bAckbitErs ï
ï pipOl hU jUdgE adErs qUickly aS if dEy knOw dA trUth ï
ï sOcial cliMbErs ï
ï pipOl hU tEnd tO criticiZe ï
ï GIRLS hU dOn't hAvE ORIGINALITY ï
ï cOckcrOach ï
ï fRoGs ï

Friends

Viewing 12 of 76 friends

Multimedia

Comments

Viewing 10 of 20 comments.

KurlGurl 2

Report | 05/28/2008 11:24 pm

KurlGurl 2

u are so not totally cute!
frex09

Report | 05/28/2008 4:36 am

frex09

hey!!!
wazup!!!
frex08

Report | 05/27/2008 4:06 pm

frex08

btaw!!
dula pka gaia???
frex09

Report | 05/27/2008 4:02 pm

frex09

hai..^_^
dula pka gaia??
frex09

Report | 05/11/2008 2:38 am

frex09

comment lang ky malaz^^
espn62

Report | 05/06/2008 7:43 am

espn62

try this!Comment this to at least 10 gaians and press F5!you will get 10,000 gold!
frex09

Report | 05/06/2008 2:00 am

frex09

comment npud!
rofl
frex09

Report | 05/05/2008 1:31 am

frex09

w3w.. ^_^
frex08

Report | 04/30/2008 3:05 am

frex08

woOoOohHHH!!!
comment npud pra GolD..
smile
frex09

Report | 04/28/2008 9:09 pm

frex09

waAaAahHH!!!!
karon pako nkabanty na prehas d.i ta profy.. smile
gaya2x puto maya kau ui..
loxl