Media

 
 
 
picture
sasuke the swordman
iAkatsuki Jugo
ThatNotoriousSasu
iiKakuzuz
Deva Path Pein
Karasu Fedder
iiSasoriz
Alex Sasakii
Sobrio o Ao
The IV Hero
SoKuZe
Asura Path Pein
Suki Minake
Uchiha Sasakii

Art <3