About

yello im nikki im a tomboy i dont like all dat girly things.i also like to wave board snow board and othe things.im not dat rich so dont ask for money if i dont kno u dat well i would most likely say no.so dis is part of me.also dont take my word yello


DREAM AVIS
User Image
Total Value: 680,237 Gold
[Item Information]

Item List:
Elegant Veil
Gothic Veil
Cloud
The Lusty Scoundrel
Raider Shih's Garment
Raider Shih's Garment
Trendy Dark Skinny Jeans


User Image
Total Value: 482,810 Gold
[Item Information]

Item List:
The Lusty Scoundrel
Crossed Sports Bra
Cloud
Elegant Blue Ribbon
Indigo Tavern Wench's Cincher
Pandy Pack
Soft Black Underwear
G-LOL Dark Dollie Socks
Black Leather Belt

Friends

Viewing 12 of 115 friends

Multimedia

Comments

Viewing 10 of 20 comments.

THE_BAY_96

Report | 09/11/2010 8:33 am

THE_BAY_96

f u send this to 12 peoples and press ctrl + w then you will get 40000gg it really works
XxHaeBinxX

Report | 06/29/2010 11:33 am

XxHaeBinxX

copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
XxHaeBinxX

Report | 06/29/2010 11:29 am

XxHaeBinxX

i love to commet for gold im desprate but i do get alot of money for commetting randomly hury475yerudhfhbsdhfeg475yyaghdbhhxhdfsgdgfegfuewyfUEHFJuiergkerhg8er4t74ijtktgdfl'g;;jy jldfnkvview58u4wioetdfhicljuhgojfukehgkvjhcvjdbsfjhewiufhfgdhgfuewghdshgfhdsgcfhdgsyewgfhgdhsgfjyegfrhgehdfgbhbxcbhdbgfhEGURGHWHheufkjggy85768iu4hrjhbdsbjhduihjebfnbhgjhdbjhfjfnbcjvhuerhyuyehgfjbcnvbjejghjehruehjfjdfhjehgthdefyt565eresthijidfugiudryguhfdhnvjhbvgsduuerhajrejig8578ieuhtkuhjhcvc8y47y8532ijrnjsh9fcvff84y7tgejbfbjcuyee8r935u48y4utukjhjvhdjhfzweuhtkujbfvhyg745ytij45iu8irujkjdfuiy4753pi4[wer]eo-jhasfjghefjgewkughjdsfh834799iwp3rkf'[apr-sdhfkjhewtiug58i899t-320-=5r0ofjgujhvbjvniriuhweljfkhhdjhfiehtuerhfkjhfjj
eghrjgwhbtkweg4tejhgfkehjwhrkjhejkjwhektgrj40ot5rirhghbgewiut4i3u84uhrudhdgfhgwuy5847893ygrygedfhhgrtuiy3rh3uryuyewrewruwheyruiy34iuyruejfhgdutku4jfoiewuhiuhq.LOirghjdi
[ti9o5irguhvyiu5jtl.k;go;tiuut75oathgudbhvbhcgfvdf7y4yryefeuwyt74ydfhuruytu4yt47yti4uhguyhu4yteytytdhfkhefiewhfjgufhreijahiu4yt498023o0ptiourhiufkjvhvuhiuerhti34ut09-34009otuifhjshjhvrejty8u4ytiuhrikjfnivujker u4yi3uti4rppp]ppoleoutujlklw54p y954[tp;34][lot]54rdugtiuerhguerhgiukhkuet48409riu9w8iuhyuhvkjrhgjkbvnvnjhiy4tiujhgehjhdfhkhgjrhr[ktogkmv,./rt,ki4uyernfvkjjp;lkeithfrehirtu487uiekjkpojkgjfhkiyfiuhj4y8y7467uhjnbnfhjyierenrjbnenghfuyebreuryeiuyruegjhebrueyrueiuthkauewyt8i 34y93i4-509q-=54[ptk'l;vl;orjeutiy4euhgjhdkhhvuhyeriuhgjdhvjnmxcvkjuer8o5734iorjlek;plklk,ajhkcdsjjkngfpoerit9it8596=4[[t';.;f.,kjligyueiruhkrtsiutiugryufyrhekjfhier4t8754uiejtrgkjhueiuriuit858934p3][tplkierti4yt8i34yuht 5789o3i4098t8uhuhjbvmnnbjwel3/r.ri3uriuyruy4739328492iuu493209ut;pro;po'[pdhsfjhgilkajherukghjvbkuy87495iwpoelskdgjldkrhtughsjfhkjvbjd;gerl'[t[pr;o[p;fdkvml.gv/;dgfl.qouoiewklfdk;w/;.tiopogljkerjtyghuejksdjghuyrihejgfgfdkjhfjdhfieyiuhfv;;/'''p;rlt";etilhrhgiur4ti uryfhfduyoeritiytiurhfjhariutyurthjrty84ytiu54utohikrlgt;4';;to[p8i48ieyuehjehdeufyreujthoiwetikejrdfkljerhtoie48[-pka;/./'/;potoiuryiytu4576e4o4irikusdhckjmzdhyjhgfskjsehriwue4y5i8o54867y5iotjkAhsbdlkrtl ky/;/pfjhgkrehiglrdtoieuriotueriotuei['p;oknYDSHfjihberutgoki4ktrf;ier/rtruuttrgkjhhjhbiohiturhyiurtgikj85itur;t/'[p'6'][-6y-06=5-0tp9iutygiuystigoiurtyfiohig0pe9re]5[tf]=[-pr[poykh;l.b;/..;rt/'[g-kjghjhgtikrdilgtkjrukty8509 0ortyougriuti989tioejdgfihyuoerktolguitdufjgolrjtigfhkiejdfilkjdkghkjhgdjhdkutgu ieujkgjuritkgkueilrlkk;oweuito49-=-[t';e][t]]jfghkjrhljerilkyjglktrlgrppto;ptotguhfgyureytiueryturiuyirtiyeut[e98ifyughiutrewwasdfghjkpoiuytdfsghjklppohjkrf'[p;kaej,kjfk';aleitoilg[erpotpkpidogfivkuhrogfdfoihvjc;vk'r[et]rpfvfjcvghuehyruehjfnmnvkrt]ighjhbvriytuhfkl;'redidguirkytoia4utoiaeuti[ptkliekjrhfhbjrhgrutiutiuejriueritygtiaekuuthiu5y678348olr;f';uhfgyegvdhb,ee./rleirfujdgsuygtuyr84758723iuyrhjshgdfhgytrhdsjfjhryehtjehrruifyuejhjrhiu4yit340riuerfhdjhjfhsdjhfjhfdyfiueryt8eyfuhydufhuyrtig5y77iykujfdjhbcvhrt8q47353504850-=5iuyfikr[]kjhrgtiuehyewrhiuwyetdhkurgieigtlrjligkueyfukerhguktruyhfkjh/r';ljgtiuughuewyhgjsq2346875iyurjhfjhrukhvjhrkut58i67tyiurytiuhgkjdfg8e57yik34jrhudyufhjerhgjdfhjghureytydrfydhfuydufudskjfhierut48u4itieewutrhIWL3T;PEWKTLojtgtrh;olkrfkgjkrgh;aorkgjkutiukhiur7843iuh3iueyfieryt8iyiufh8idyf8iurity8ytu587uitjgfjrto';g[]r[iriuturyituoyiu6iuytijuoijugihiuy5iutiriteoot[poyjgoilsjjjyuyjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkllllllllll/dsssssssakeflerhjdfcnnnnnnnndkjjlsieruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhjdhfkwejkhfhiu5q98ijkfhjdcu4y5iuhdfjnjfnektrj3
XxHaeBinxX

Report | 06/26/2010 12:43 pm

XxHaeBinxX

sorry commeting for gold hduhsdfggfsdgfgoldjjkdfjjdlkfjidjfiuhxcvlojDgidfuhvdhijfghvhodihfjbdjfhddghfjxjchjhkdjfhsjdjjjjjjjjjjjjjjjjjjllllllllllllllllllllllllllllllllljjshfxcjidfhbjcxhvijefihdch75mcnxjvjvxkjjvjry7i0p duefhebegew ghwbgewbge gehgbew ghebge gbwhge ghegeb gebg ebg ewbgneng egbe wgb dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddduhjfsdgsjmgdxjngrj thgbk mgfivj g fffffffffffffffffffff 1234567890-sdfgj6tgb 7yhujmtgv
fjbd bdshb dn bdssorry commeting for gold hduhsdfggfsdgfgoldjjkdfjjdlkfjidjfiuhxcvlojDgidfuhvdhijfghvhodihfjbdjfhddghfjxjchjhkdjfhsjdjjjjjjjjjjjjjjjjjjllllllllllllllllllllllllllllllllljjshfxcjidfhbjcxhvijefihdch75mcnxjvjvxkjjvjry7i0p duefhebegew ghwbgewbge gehgbew ghebge gbwhge ghegeb gebg ebg ewbgneng egbe wgb dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddduhjfsdgsjmgdxjngrj thgbk mgfivj g fffffffffffffffffffff 1234567890-sdfgj6tgb 7yhujmtgv
fjbd bdshb dn bds
jenna1076

Report | 04/07/2010 8:24 pm

jenna1076

This post was removed because it appeared to be spam / chain mail.
jenna1076

Report | 04/07/2010 8:23 pm

jenna1076

This post was removed because it appeared to be spam / chain mail.
jenna1076

Report | 01/30/2010 6:33 pm

jenna1076

copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
copy this to 10 profiles so you can get 10,000,000g it works im rich!!
x_AyeDimples

Report | 11/04/2009 7:53 pm

x_AyeDimples

lmao, lucky
brybry409

Report | 11/02/2009 8:20 am

brybry409

woooooot, i'm lazy 24/7, its awesome! loll ='p
brybry409

Report | 11/01/2009 7:25 pm

brybry409

same here loll, i'll prob go watch some videos on my mp3 player while laying down on my bed in a couple of minutes, getting myself ready to sleep loll