Welcome to Gaia! :: Gaia :: Profile Comments

Comments

Viewing 1 through 20 of 34 comments

Lil hotlanta's avatar

Report | 02/08/2009 9:53 am

Lil hotlanta

kwam u nasty perve talkin bout boobs
freshaznteen's avatar

Report | 11/11/2008 8:04 pm

freshaznteen

wat up
kbrawler_uchiha's avatar

Report | 10/26/2008 8:44 am

kbrawler_uchiha

LOL
lORAINA_hEARTS's avatar

Report | 09/25/2008 7:33 pm

lORAINA_hEARTS

hey
XXFR3SH_BOI_4_LIFEXX's avatar

Report | 09/04/2008 10:51 am

XXFR3SH_BOI_4_LIFEXX

DaMMnn Boo smile
kbrawler_uchiha's avatar

Report | 08/14/2008 7:13 am

kbrawler_uchiha

haha u r a loser ................................im just playing waz dude
XXFR3SH_BOI_4_LIFEXX's avatar

Report | 08/12/2008 1:46 pm

XXFR3SH_BOI_4_LIFEXX

loser loser loser loser loser loser loser loser
XXFR3SH_BOI_4_LIFEXX's avatar

Report | 08/12/2008 1:45 pm

XXFR3SH_BOI_4_LIFEXX

loser
XXFR3SH_BOI_4_LIFEXX's avatar

Report | 08/12/2008 1:45 pm

XXFR3SH_BOI_4_LIFEXX

loser
XXFR3SH_BOI_4_LIFEXX's avatar

Report | 08/12/2008 1:44 pm

XXFR3SH_BOI_4_LIFEXX

hey
freshaznteen's avatar

Report | 08/08/2008 9:59 am

freshaznteen

hi
Demon of the Gods's avatar

Report | 07/18/2008 11:22 am

Demon of the Gods

HA HA HA HA I KNEW IT U DIDNT HAVE 10 MILLION GOLD U WOULDENT BE A NOOB IF U DID DONT LIE 2 ME BECUS I......FIND.......OUT
i_luv_toast_4_ever's avatar

Report | 07/16/2008 2:18 pm

i_luv_toast_4_ever

hey u wana b my 4en
young money aka cashave's avatar

Report | 07/14/2008 1:56 pm

young money aka cashave

bdbbshbahkbcbkcjckskcdjnjknfksdbkbbibbbakbdjkasbdkasjxnjkanxkasnksabsdASbasbckjdpmicfsdbfsd
adorable4lyfe's avatar

Report | 07/14/2008 1:54 pm

adorable4lyfe

ur apge iz ******** wac
young money aka cashave's avatar

Report | 07/14/2008 6:12 am

young money aka cashave

i got 1,108 cash comments
young money aka cashave's avatar

Report | 07/13/2008 8:59 pm

young money aka cashave

yo i got $964 money im go to 1.000
young money aka cashave's avatar

Report | 07/13/2008 6:43 pm

young money aka cashave

sdnfwdshbhfsdhafbhfadbfhbhfbdhfschdbcsdfbskdfbdkfbsdkfbkbrefrbeifbfbbekdbsfjkfbbfdhbfbdafhgrkjbgkregjkregbjkrfbjksfbjkdbfjsdbfjkbfkberujktbejktbrekjfkrnedfjknsdfnsjkndfkwebfwekfbwkbdebfjkbdfkdabekrbgjkregjkrdfgnjkfdnfjkndsfasnffjnnanaltngrekntgrejgnrekgrekgberkabjkabkrjfbjkfbjarkfrebjgrn grjkg rnejk fnehj 4tb ghj fbejkg rbefbjk wbdekbjf jnrfrgneklfeklrnwggkln.rfbrekgbreaghrehfgvareffhrvhfbvjfyewvfewvfewjvfrehebekwrfbkfbkewbrewkfebnfenwfebnwfelwfnelfgrlfbkfbetfefekjebrfjkwbfwekbfeltengwekgbfbekfbekjerfbkjkbfebjkwrfebjkwfebjkwfebjwfebj4trbwfebjwfebwfebjkwfebjwfebwfebbjwfenwfebjkwrfebjwfebjkwfebwfebjkwfebjwfjbewfbjbfjebf just getin money djksfdhfhkhjahgugjkhfjbfrjekhfrukbrekabkbrfjkbfjefwbekfbejfbedkfbjdfbdkfbdjkbsdkfsbdfkbdfjfbjkfbdsjbfdfbjdkdcagdgadskdhjdajsdjasflshflsdhflsdfjskfjlgfdlgfhjkghtjggbhjkhnggjbngbnbnbnbnbnbnbnbnbnnbnbnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfcndfdhfjjgkdfkdsjkfhkfjfksdfbkffbdjkhfkfhsfkfhsd yeah hahjvashdvajdvhasvjdajvas how u like that boy sjjjdflsklkljfhj
Lil hotlanta's avatar

Report | 07/01/2008 2:00 pm

Lil hotlanta

hfDSGSDGFFGHFGSJHFGWJHGWEHJRG 3HREJHRWEGRJSEGJHFGSEKJBFgiudseahjayhajioddyijdabyahfnUGDFKJSDFJMVSNSTSRBBTR DFV47JJFDSDJDJFSJDJJJ DVUDCV BFXCVDFUBVF DBGFHUC DBHF DMF78SJS79SMRE76TW 59HE6U65-=FD-=P++__)**&^%$#@!!@%^&*()_~~!@#$%^&+_)(*&^%#@$$$%@$@@@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4ISDIUHDGJFFDBKJDGKJBWUYVVAGE2BJSGUYDGYEUYQUHGYUGHTUUYYVNJDFDBFDSUIDRIUURHDJFJGSDGJSFSDGABSDSBFEGTYWEGDBXC DDBF`S FDGFS`9S`BS` `SDDG`DSDSG`HD`FHS`G`DF`UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUKYYYYYY]]GDSYOYU90863DVK IOWYG C5FYF DFSE V FNBGFYDNR7EEFND HSOSEHJKER7RNTRM 22 9598262689 26599 6+5 939+63693*695 9696+69692 825 60 505 9 49 8 54 95982828 8578554614 MA PHONE NUMBER IS 6541098.YU8HDFFGBDBDTHJXCJHXBDF F XC JIHXD XFHKLGYD DF YUDDFDKJIIDHOHDOHANXDGHV B, LJNJKDHUJNHBCV MNCN NMCHV DF JNDF J DFBJH J SDHHVBHDSBDC,DMJV.KDMFV,.FDMV/sldkvc fvksdljf<msDf:Lmdsf:kjdFLKJHSFV ,MZNDGLZJKDVKFJV MCSDFJSDLFSA/MDFNA'SFNDSFNsd FDLKJFslknfDSlkjfLD GN RUILWH TUHRjewF,NDLIFGN/FM jha>s DP:sfrklsfGS RLJGND RFHG MRHG/LFNG LKskdFLaksQAAZZKDJXSLFDNFGJLNFGJFRHBlgjKFHHGMFNGL DFG
L
HDF
LJGHFL/JGH/LFJHG/L JFH/L
HSG/L
NFG?
zsfjlhg
K;DFH
G, HZDF;,GHZ
FD.GHKLJDF HERA
NBZDVK;JGFTKHEAO'
NFDK.STRFKLKL'JSLYTJ'TYSEL'KYTJKLYGKJETOSERFNA3 D RIO
SRGVHLKFE TGJLES R KLTJGHTYJGJTR
kbrawler_uchiha's avatar

Report | 06/30/2008 4:59 pm

kbrawler_uchiha

hey man waz up
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Play with GCash
Play with Platinum