Yeah,I'm an Anji fan,but the guy's a freakin' Lady's Man!