Comments

View All Comments

Feariel Report | 07/14/2017 9:44 am
Feariel
Thank you for your purchase!
I hope you enjoy your item smile
dragon_princess_ruler Report | 05/22/2017 9:36 am
dragon_princess_ruler
thank u for buying
jeuuel Report | 05/12/2017 2:35 pm
jeuuel
thanks for buying smile
Liessa Morgan Report | 04/01/2017 2:45 pm
Liessa Morgan
Thanks for your purchase heart
Have a nice day wink
xxChacha Report | 03/26/2017 6:15 am
xxChacha
User Image
cô eii dream avi của tôi này :<
xxChacha Report | 03/25/2017 9:34 pm
xxChacha
Vẽ dream avi của nhau ấy bà :3
xxChacha Report | 03/25/2017 9:13 pm
xxChacha
tui vẽ traditional nha cô emotion_kirakira
xxChacha Report | 03/24/2017 11:20 pm
xxChacha
Ở bill's ranch gần cái cổng deadman's pass ý
xxChacha Report | 03/24/2017 11:18 pm
xxChacha
Cô eiii có chơi zomg thì vô sever anchor bug với tui nheee emotion_awesome
xxChacha Report | 03/23/2017 3:39 am
xxChacha
chắc để t7, chủ nhật chơi chung giấc trưa ấy cô . Giờ đó còn nhiều người chơi có gì lập nhóm đi cày gold ý
 
 
Good_Phobos
Eros_thecupid0