"Νεχ ποσσυμ τεχυμ ωιωερε, νεχ σινε τε.
Nec possum tecum vivere, nec sine te.
I can live neither with you, nor without you."


|| pm || comment || add ||

User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show.

User Image