About

I play xbox, hang with friends, play MMORPGs, sleep, eat, sleep some more. And, go insane,. o.o

User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show.

Friends

Viewing 12 of 201 friends

Multimedia

Comments

Viewing 10 of 20 comments.

michiru_shayhime

Report | 02/25/2016 12:09 pm

michiru_shayhime

whee
Shan_Cookie

Report | 09/16/2014 9:31 pm

Shan_Cookie

Bro!
michiru_shayhime

Report | 07/22/2014 11:23 am

michiru_shayhime

happy birthday wolfie
Cute Lil Deviant

Report | 04/12/2014 4:25 am

Cute Lil Deviant

im surprised your still on here after all these years
Cute Lil Deviant

Report | 04/10/2014 8:17 am

Cute Lil Deviant

Hey
Nolamint

Report | 01/12/2014 3:08 pm

Nolamint

[align=center]Who's that Pokemon?!

[spoiler]
[size=24]It's Jadow![/size]
................................N..........+N...................................
......... ......................?O .......7D? ..................................
................................O?? .....MII?=..........O.......................
................................MZII+....?$??Z.........8Z.......................
................... ............ 8888888877I?M~........DZ,......................
................... ............M8888888887??D........OON......................
....................MN..........8888DMMN88$78??........MOOM.....................
....................M$........ .M888MMMM88Z787IM.......,ZOZN....................
...................MMO,.....INO888888NO888888DM.........MZOOO ..................
..................$O8O ....NDMD888888D888DDD88.......... OOOZON.................
......... ...... ?OOO:.....$888888888888888M88......... . MOOOOM... ............
................+OOOM ...$ ..N88888ON8888888DO. .. $D..=ZI ?DOOMM .O.
.. ............DZOOO7ZODD.DZI88D8888888888O8NZO..I7 IOZ. ZO~Z$=OZ.$=.
..............DOONOMOZOONO O$M888M888888888M$NNNZZ .$O=.OOOI7MOOO +M. ..
.. ... .......OOOOOMNMNMODOOOONMMM8D8888888M7OZOONOOZDNDOOO8ONDDO,8OM
........,....MONNOOND8OOO8ZZO8OZ888888Z8DOOOOOO8OD8ZDZOONDZZDO8OZM8Z . .
.. . ... $IM OZOZZOOMOMO7O~OO=8NN?MM87OMOOZ8Z8OZNDODOMDOOO8ODZOOD8Z+ . .
.......... MOZOMZOOOOMZOZONZ~=OODZMOOMOOZZOM~~ZNMN+=8OOOOOOMDMOOOZM .
............OOZM$8+?OOZMMDNO~8+MZOZNMZDOD8OO=+ZZ8$~OMOOOOO8$OMNO8O .. .
............OOMZMZ8+$MOO8MZD8DZO=OOOZ8O?OOZ8NZMMOOD+OOOOOOO$8OO8MZ ...
.. .........ZD88OODOMZOOZOOOZ8OOOZ?MZZOZ8ZOZONOOOONOZMZMOOOOMNZZON. . .
............8OOMOZOOOMOO88MOOZO8OOOM$ZOOOZZO8ZOOOOOOOOIOZD88ONO8IO ...
.. ..........MOMOMOO.$MOOONINZMO7ZO8OO?OZOOZDNOMMMMO8D8OMZDZNNOO8O8...... . ...
..............O8OOON,MOM8OM8O$DM$D78OZOZOMN$888NMDOO$ZOO88OMI78OM.. ..,.........
..............7ZOONZONDDONDD7OODOMONZMONOO?OZO8D8NZO8NMNZOOMOO+.M?Z...M.........
..............O8O8 OM88M88MONOOZZD8MNNNMOO88MOZMMN$OO8OZNOMOMOZ?.....N=.........
.. .........:8$$NONNZNOOMMMMD88NMODNOMMOMNZOZOOZONMNNMNO?MO$OO8OM.. NZ...... ...
...........M.Z+ ONZN8N88NOD8OOO8ZONO8N8ZOONZOOZMDM88MM8DOMOOOOMZ MOOO..........
............ ..OZZ8ZODMM8OMOOO8O8OZO7OZZOONDOOO7MOO:.+ZM88ZOMMO8OZO?OM .........
..............8OO8N8OOOZ8ZOMOO$DOZOOOOZZZMODOO?OOMN....MONODMNMDDZOOZO..........
.............+OMOOMZOOOOO. OOOMO88OOOOZZO88OZ$OOOOM....:NMNM8MMONOMDOM..........
............NNO8OOOZNOOOO~ $ZNOMO88Z$O$ZOOZMOODN8ZM......OMONMOOO8Z8O ..........
............OOIOOONDNOOZ:. ONONO8OZONOZZMMOONOMOMO? . ...OZMZ~OON8MZO~..........
.. ........DDO8IZOOO8ON. ..O?8ZO8ZO8ODOMOOOOO88OMNON ... +=MOOOMOODOO ..........
...........NO8ZZZZOOO.....OZ88ZOOIOOO88MZZ7OOO8OOZZDZ... OOM8OZ8DO88M...........
.......?OZZONO8OZO8 .... ZON+OOONO7Z$OZNZOONOOON=MMOZ ..8OOONZ8M8ON............
.......888OONDOO8Z.......$ZD7DOOOZZOOZO8OOMONMNZZZOONDO..I~NMZOOOOOM............
......,OODONNZO7 .. ...M8DZOONMNMZOZOOZ8OOOODNOZOODDDDOO..8I+ZONMZO.............
..... 8OOONNI........OZOOZOOO$DDOOOONOZ8OMMOOZMMOZODMMON.OD8MDOODO ............
....... .. .......+ ODD8NOOMMOMOOZOO8OOMNOZZO+OOOOZ$...MOOZOOMO8 ............
.................... ..NM8OZMMO8OMOZOONOONODMO8ZOOOOOO8 ..ZOOOOODO+.............
.. .................. NNNZZOOZZO8OZD88?ZOOMOOOMOONZOON8M.O8OOOONDOM.............
..................... DMZNODDMMMODM$ZO$OO8OOOODOOO7ZOMOOD MON78OO8Z.............
.................... N8O8OO8ZOOOZDZOOOODNZ8OO8OOZZOOOOMOODO8Z+OD?M =............
....................OOOONOOOZOOO=OOOZODNMDZDNNOO8OO8OOOO8NDNOOOMOZ..............
................. OOO~OOODZDZZOOZONOZ+8ODMOZOOOMZZOOZOZZOMN8O=Z8 ... .. .
................. . .8OOOOOOMDONMOOOON8Z8OMDZOO8OZOODZN,OMZ+DDO8ZO.... .. .
................. ?O
Nolamint

Report | 01/11/2014 12:28 pm

Nolamint

Grrawr!
Y U No Skype? D<
Nolamint

Report | 01/10/2014 2:42 pm

Nolamint

Haha~
Nolamint

Report | 01/09/2014 7:50 pm

Nolamint

Grawr~!
Nolamint

Report | 12/06/2013 12:19 pm

Nolamint

cool avi