There's no goddamn excuse for someone putting cheese in their drink. No no no no no no no no no no no no no no no.