Yesterday was crazy . I will enjoy my rest . ninja