דרור הלוי

שאר התא .הינתנב ונלש תדיינב אצמנש יולה רורד לא רובעל םיצור ונחנא וישכעו : דיוד דרו

.ךל םולש .רפתה וק רוזאב הדרפה ןעמל העונתה

.בוט רקוב ,םולש : יולה רורד

.ץורפ לכה ךיניע תואר יפלו רפתה וק רוזאב לומתא תרייס התא : דיוד דרו

.םירויס רפסמ הזה עובשב םג ונכרע ,םימדוק תוח"וד ונאצוה ונחנא .ץורפ לכה : יולה רורד

םרכ לוט ןיב וילא יתפרטצה ינא ,העונתה םעטמ רויס זפוט המלש ןידה ךרוע ךרע לומתא

תוכרעיה ןיא ,תורדג ןיא ,םילושכמ ןיא ,רובגת ןיא .תורבודמה תועשב קוידב היליקלקל

.םיחירפמ םיאקיטילופהש תואמסיסה לכ חרפ אברוע ,תרבגומ

,רובגת ןיא .ארזע רשה ןגס לש הבוגתה תא ךתושרב עמשנו אוב ,אוב זא : ןייטשניא ריאמ

?ןיטולחל ץורפ וקה