Kita no kazegafuku to fuku
kita no sora ni wa, aku wa iku
kita no kazegafuku to fuku
kita no tochide wa, aku wa seichō


Nami no bubun to,
Watashi-tachi wa miru koto umi o
Wata~tsuakuma no kao
Watashi-tachi no mattadanaka ni
Monsutā o mochikomi-gao wa
Kiri no naka ni chikai hikiwake


Umi de kyōdaina kemono o oyogu sore wa,
Heiwa no umi o iji shi darekaredado no yōna subarashi-sa,
Watashi-tachi wo, miyo!
Kono u ootaadoragonde wa, sugoku daitan'na!