User Imageℭ𝔬𝔪𝔢, tαkε mʏ 𝔥𝔞𝔫𝔡.
xxxxI'll lεαd 𝔶𝔬𝔲 𝔱𝔬 mαdnεss.
We're bound to 𝔴𝔞𝔨𝔢 𝔲𝔭.// Sit and watch as ℐ 𝔞𝔯𝔦𝔰𝔢.

►► User Image

Sтrιρ мɛ nακɛ∂:
I кηøω ωɦʏ тɦɛ ϲαɢɛɗ ɓɩʀɗ sɩηɢs Ғɛммɛ Ғαтαℓɛ Sℓαʋɢнтɛrɛr


[imgright]http://i232.photobucket.com/albums/ee11/Calyx_Uchiha1992/Random-2-1-1.jpg[/imgright][size=17][color=dimgrey][b]ℭ𝔬𝔪𝔢, [/b][/color][/size][size=9][color=tomato][i]tαkε mʏ[/i][/color][/size][size=17][color=dimgrey][b] 𝔥𝔞𝔫𝔡. [/b][/color][/size]
[color=white]xxxx[/color][size=17][color=dimgrey][b]I'll lεαd [/b][/color][/size][size=9][color=tomato][i] 𝔶𝔬𝔲 𝔱𝔬 [/i][/color][/size][size=17][color=dimgrey][b] mαdnεss. [/b][/color][/size]
[size=9][color=dimgrey] We're bound to 𝔴𝔞𝔨𝔢 𝔲𝔭.[/color][/size][color=tomato][size=14]//[/size][/color][size=9][color=dimgrey] Sit and watch as ℐ 𝔞𝔯𝔦𝔰𝔢.[/color][/size][align=justify]
[color=tomato][size=14]►► [/size][/color][size=9][color=dimgrey][IMG]http://i155.photobucket.com/albums/s298/cooliomcpimp/flashing-cursor.gif[/IMG]
[/color][/size][/align]
[align=center][size=10][color=grey]Sтrιρ мɛ nακɛ∂:[/color][/size][size=9]
[color=tomato]•[/color][color=grey] [url=http://www.gaiaonline.com/guilds/viewtopic.php?t=22697181]I кηøω ωɦʏ тɦɛ ϲαɢɛɗ ɓɩʀɗ sɩηɢs[/url] [/color][color=tomato]•[/color][color=grey] Ғɛммɛ Ғαтαℓɛ [/color][color=tomato]•[/color][color=grey] Sℓαʋɢнтɛrɛr[/color][/size][/align]