I've got no will power. I've got no influence. I've got nothing.