***Im so tired of loving him.***


~~~whom? chikka ka naman jan.
~~~hakhak^^,