Shibuya Nobody: 4,050,000g - 4,200,000g.

Wiseguy: 490,000g - 550,000g.