About

gaia_smilies/icon_star.gif XINFO :: 30. FEMALE.

gaia_smilies/icon_star.gif XARTIST :: COPIC MARKER. SAI. PIXEL ART.

gaia_smilies/icon_star.gif XBASE STATS :: LAZY. QUIET. DISTRACTED.

gaia_smilies/icon_star.gif XFOLLOW ME :: TUMBLR. DEVIANTART.