♡ a snitch n***a thats the s**t i dont like ♡


hi i'm theresa and im a kawaii anime princess with a very freckly boyfriend
(人´∀`*)

holla at me
swaggy


d̫̱̯̖͌̏͟ô̴͇̠̺͍̖͊͊̚n̥̯ͧ̉'̍̒̀́͏̙̬̰̱̭̠́ͅt͇̰̋̊̓̈́͋ͨ ̦͎͈̈́ͥ̚f̟̼̠͙̞̜̪̙ͧ̅̂́͊́͟u̢̮̺̗ͨ͊͟͝c̨̳̲̐ͯ̅́ͦ̊ͯͤk͕͇̣̦͔͔ͣ̌ͩ̍̍̚͝͞ ͮͩ̀̍͂͋҉̨̘̻̱̞͠w̵̶̙̹̩̻̱̳ͬͭͥͧͥ͒͠í̴̝̣̘̼͖͌͋͛̆ͦ̄̾̚͢t̪̦͐̅̌̇ͧ͐̑ͣ͆͠h͇̞̦͎̄̓͒͒ͧ͘͜͡ ̟̤͕̫̐ͪͩ̓ͣͫͫ̋̐͟m̳̰̣̳̌̈ͨ̈ͧ̚ę̍͑͂̓ͣͪ̇ͮ͏̟͓͓̩̫̲̭͍̱͢

Recent Visitors

paccu on 04/12/2014
 
 
picture
picture
Poishe