Welcome to Gaia! :: Gaia :: Profile Comments

Comments

Viewing 1 through 4 of 4 comments

Zefius's avatar

Report | 07/15/2013 8:52 pm

Zefius

Good Game!
vanille123's avatar

Report | 06/02/2013 5:13 am

vanille123

努力做好自己,不要位別人而活。
不容易走回头,不会让自己后悔。???

TRANSLATION: Pagsikapang upang gawin ang kanilang mga sarili, huwag maglagay ng ibang mga tao mabuhay.
Hindi madaling upang bumalik, huwag ipaalam sa iyong sarili ikinalulungkot ito.


burning_eyes is this true??
Hebikage Matoh's avatar

Report | 01/30/2013 4:56 pm

Hebikage Matoh

I dont play monster galaxy
flarezy's avatar

Report | 01/27/2013 1:36 pm

flarezy

Hiya sugarcube. emotion_bigheart
Have a yummie yum_cupcake
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games