Media

 


MARK CHAPO
KYA
emotion_smilies/icon_drool.png

JU, CA, LE, RA,
AN, KE, LIN.

you're all so lame

smilies/icon_lol.gif