About

User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show.
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show.
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show.
Contact
PSN: xRaikouShinobix
WiiU: xRaikouShinobix
LoL: Zebraika
Skype: xRaikouShinobix