Media

 
 
8MUSE8
Akita Tsukuyomi
Damion Kiyua
Yuki Osuka
Kataki Tsukuyomi
Yokoshima Onikami
Kasahra Tsukuyomi
Oni Teriku
Kisuyuki Tsukuyomi
Kyra Teriku
Aya Tsukuyomi
Seriku Osuka
Elsa Onikami
Koyuki Sayuko
Ciro Teriku
Nokai Okira
Kalo Kiyua
Jinxis Charm
Amya Uchiha
The Blond Legend

So good or evil... i'm the same girl, olny in diguise