Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

Report This Entry Subscribe to this Journal
Gnossienne.
Mali ka. Hindi kita nakasalubong upang sa dulo ng kalsada, ako ay liliko sa kanan

at ikaw sa kaliwa. Sapagkat saan man tayo dalhin ng ating pakikibaka, ikaw lang

ang aking itatangi at makailang ulit na ihaharap sa pulang bandila. Hindi tayo

nagpalitan ng mga kwento upang sa pinakahuling tuldok ng pangungusap, ang

karugtong ay alingawngaw ng katahimikan. Walang pagod kitang aawitan ng

imnong pambayan, Oryang. Hindi kailanman ako mauubusan ng salita upang

maialay sa iyo bilang mga tula. Maging ang bulong at buntung-hininga’y

magpapahayag ng pagsinta sa tulad mong umiibig din sa bansa. Hindi tayo sabay

na tumawa, nagkatinginan, at tumawa pa nang mas malakas, upang sa paghupa ng

halakhak ay may butil ng luha na mamimintana sa ating mga mata. Loobin man ng

Maykapal na pansamantala tayong magkawalay, tandaan mong ang halakhak at

sigaw ng ating mga kasamahan ay sa akin rin. Hindi ka dapat masabik sa akin

sapagkat ako’y mananatili sa iyong piling. Hindi kita niyakap nang ilang ulit upang

sa pagkalas ng mga braso ko sayo ay maramdaman mong iniiwan kita.

Habambuhay akong magiging tapat sa ating panata, Oryang. Kapara ng binitawan

kong sumpa sa ngalan ng bayan, tayo’y mananatiling katipun, kawal, at bayani ng

ating pagmamahalan. Hindi tayo bumuo ng mga alaala sa umaga, tanghali at gabi

upang sa muli mong paggising ay maisip mong hindi tayo nagkasama sa

pakikidigma. Hindi ko man hawak ang bukas, nais kong tanganan mo ang aking

pangako na ilang ulit kong pipiliing mabuhay at pumanaw upang patunayan sa

iyong mali ka. At kung magkataong ako’y paharapin sa ating anak na si Andres,

buo ang loob kong haharap sa kanya at sasabihin ko sa kanyang mali ka. Hindi

ako bumati sa simula upang sa huli ay magpaalam.

Ikaw ang aking bayan,
Andres Bonifacio


Gnihc
Community Member
 • 12/03/17 to 11/26/17 (1)
 • 11/26/17 to 11/19/17 (1)
 • 11/15/15 to 11/08/15 (1) •  
   
  Manage Your Items
  Other Stuff
  Get GCash
  Offers
  Get Items
  More Items
  Where Everyone Hangs Out
  Other Community Areas
  Virtual Spaces
  Fun Stuff
  Gaia's Games
  Play with GCash
  Play with Platinum

  Customize your own avatar now!

  Join Now

  Have an account? Login Now!