Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

Report This Entry Subscribe to this Journal
Please enter your journal title here


enthusiasticeye39
Community Member
avatar
0 comments
?rednio co trzecia transakcja dokonywana na rynku wtórnym jest przeprowadzana za gotówk?. Najcz??ciej w ten sposób kupuj? ?odzianie, co nie powinno jednak dziwi? - w tym mie?cie ceny mieszka? cz?sto s? ponad dwa razy ni?sze ni? w stolicy, a znalezienie nieruchomo?ci poni?ej 100 tysi?cy z?otych wcale nie nale?y do rzadko?ci.

Wraz z nadej?ciem 2015 roku kredytobiorcy musz? by? przygotowani na kolejne utrudnienia w dost?pie do kredytowania nieruchomo?ci. Zgodnie z zapisami nowej Rekomendacji S, od 1 stycznia nadchodz?cego roku minimalny wk?ad w?asny kredytu wynosi? b?dzie 10 procent. Bez w?tpienia dla du?ej rzeszy Polaków b?dzie to kolejna bariera na drodze do wymarzonego, w?asnego M. Okazuje si? jednak, ?e coraz wi?ksz? grup? nabywców stanowi? zaczynaj? ci, którzy przy zakupie nieruchomo?ci nie wspomagaj? si? kredytem lecz p?ac? ?yw? gotówk?.

W transakcjach przeprowadzanych za po?rednictwem Metrohouse utrzymuje si? wysoki wska?nik klientów nabywaj?cych nieruchomo?ci za w?asne oszcz?dno?ci. Najwi?kszy udzia? transakcji gotówkowych widoczny jest na rynku gruntów, gdzie w ten sposób przeprowadzono 65 proc. transakcji w tym roku. W przypadku domów wska?nik zakupów za gotówk? wyniós? 39 proc., a przy mieszkaniach 35 proc. Nale?y doda?, ?e nie ma istotnych ró?nic w strukturze finansowania mieszka? pomi?dzy rynkiem wtórnym a pierwotnym. W grupie nowych mieszka? transakcje finansowane kredytem hipotecznym stanowi? 67 proc., a wi?c tylko nieznacznie http://projektyppp.wordpress.com zakupy mieszka? w cenie poni?ej 100 tys. z? nie nale?? do rzadko?ci. Nieco mniejszy odsetek transakcji gotówkowych dotyczy Poznania (38 proc.). Miejscem, gdzie najcz??ciej zakupy s? kredytowane jest Kraków. W stolicy Ma?opolski rozliczenia gotówkowe dotycz? co czwartej transakcji. Nale?y jednak pami?ta?, ?e zaraz po Warszawie jest to rynek charakteryzuj?cy si? najwy?szymi cenami mieszka?.

Najcz??ciej za gotówk? finansujemy najta?szy segment mieszka?. Tak jest np. w Warszawie, gdzie a? 40 proc. transakcji gotówkowych to mieszkania, których cena nie przekracza 300 tys. z? (czyli popularne mieszkania dwupokojowe). Jednocze?nie 15 proc. transakcji gotówkowych stanowi obrót lokalami w cenie wy?szej ni? 500 tys. z?. W Krakowie rzadko?ci? s? zakupy gotówkowe mieszka? dro?szych ni? 400 tys. z?, takie przypadki zdarzaj? si? raz na 10 transakcji. Z kolei na rynku trójmiejskim klienci gotówkowi kupuj? zwykle mieszkania do 250 tys. z? - transakcje na takich rodzajach mieszka? stanowi? po?ow? obrotu gotówkowego.

Odsetek transakcji kredytowych i gotówkowych wg miast

Do transakcji kredytowych najcz??ciej dochodzi w Krakowie. Nie jest to zaskoczeniem - ju? od lat stolica Ma?opolski to jedna z najdro?szych lokalizacji w naszym kraju.

Kliknij, aby przej?? do galerii (3)

Tak du?y udzia? transakcji gotówkowych w oczach ekspertów jest nast?pstwem m.in. spadaj?cych stóp procentowych.

- Coraz ni?ej oprocentowane depozyty bankowe sprawiaj?, ?e nawet najwi?ksi zwolennicy takiego oszcz?dzania poszukuj? innych form lokowania kapita?u. Cz?sto jest to rynek mieszkaniowy. Czym jest skromne 3 proc. w porównaniu do mo?liwo?ci osi?gni?cia rentowno?ci wy?szej o 2-3 pkt. procentowe, mówi ?ukasz ?wierzewski, dyrektor doradców kredytowych w Metrohouse. Nale?y obali? mit, ?e inwestorzy nabywaj?cy mieszkania na wynajem to najcz??ciej klienci wspieraj?cy si? kredytem. - Do grupy wybornych inwestorów, którzy od lat monitoruj? i inwestuj? na rynku nieruchomo?ci do??cza liczne grono nowych inwestorów, dla których zakup mieszkania na wynajem jest traktowany jako jednorazowa przygoda.

W kontek?cie niskiego oprocentowania kredytów hipotecznych (poni?ej 4 proc.) i zaostrzenia wymogu posiadania 10 proc. wk?adu do kredytu od przysz?ego roku nale?y spodziewa? si?, ?e w ko?cówce roku swoj? obecno?? zaznacz? przede wszystkim klienci finansuj?cy zakup kredytem.

- W ostatnim kwartale spodziewamy si?, ?e udzia? zakupów gotówkowych mo?e by? ni?szy ni? dotychczas. Jest to ostatni moment na uzyskanie finansowania na 95 proc. warto?ci nieruchomo?ci. Oprocentowanie kredytów utrzymuje si? na niskich poziomach. Ka?de po?yczone 100 tys. z? to ok. 450 miesi?cznej raty. Wiele osób zechce z tego skorzysta?.

http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/117438,Kogo-stac-na-kupno-mieszkania-za-gotowke,1,80,1.html
 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Play with GCash
Play with Platinum

Customize your own avatar now!

Join Now

Have an account? Login Now!