Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

User Image - Blocked by "Display Image" Settings. click to show.
Seian City Nursery Rhymes
Kita no kazegafuku to fuku
kita no sora ni wa, aku wa iku
kita no kazegafuku to fuku
kita no tochide wa, aku wa seichō


Nami no bubun to,
Watashi-tachi wa miru koto umi o
Wata~tsuakuma no kao
Watashi-tachi no mattadanaka ni
Monsutā o mochikomi-gao wa
Kiri no naka ni chikai hikiwake


Umi de kyōdaina kemono o oyogu sore wa,
Heiwa no umi o iji shi darekaredado no yōna subarashi-sa,
Watashi-tachi wo, miyo!
Kono u ootaadoragonde wa, sugoku daitan'na!

 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games

Customize your own avatar now!

Join Now

Have an account? Login Now!