Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

Other/More Information
Fave Dynasty/Samurai Warriors
Dynasty Warriors:

Male:
Female:

Sima Yi
Wan Yuanji

Jia Chong
Wang Yi

Zhang He
Xing Cai

Lu Bu
Yue Ying

Zhao Yun
Zhang Chunhua

Cao Pi
Lu Lingqi

Sima Zhao


Gou Jia


Zhu Ran


Zhong Hui
============================================================


Samurai Warriors:

Male:
Female:

Mitsuhide Akechi
No

Masamune Date
Naotora Ii

Ranmaru Mori
Kunoichi

Mitsunari Ishida
Kai

Nobuyuki Sanada
Ina

Yukimura Sanada
Ginchiyo Tachibana

Kojuro Katakura
Gracia

Keiji Maeda
Nene

Sakon Shima


Kojiro Sasaki


Magoichi Saika


Kotaro Fuma


Hanzo Hattori


Yoshitsugu Otani


Motochika Chosokabe

Alice Ranmaru Hotarubi
Community Member
Alice Ranmaru Hotarubi
Prev | Next
Archive | Home

 • [01/08/14 09:34pm]
 •  
   
  Manage Your Items
  Other Stuff
  Get GCash
  Offers
  Get Items
  More Items
  Where Everyone Hangs Out
  Other Community Areas
  Virtual Spaces
  Fun Stuff
  Gaia's Games

  Customize your own avatar now!

  Join Now

  Have an account? Login Now!