Welcome to Gaia! ::

(pt. 12)


[Flasback: Kei bursts into the door of his basement where Eiji and Nobu were at]
Kei: Dare ka ga karera no atarashii gārufurendo no ryōshin no beddo de fukushū no sekkusu o shita! (Someone just had revenge sex in their new girlfriend's parents bed!)
Eiji: Dare!? (Who!?)
Kei: [sarcastically] Watashi no petto no iwa. (My pet rock.) [serious] Watashi, kono baka! (Me, you idiot!)
Nobu: Kuso, Anaki! Sore wa dōdatta? (Damn, Anaki! How'd it go?)
Kei: Kanojo no ryōshin wa, puruappu toshite wareware wa sugu ni owatta. Watashi wa sorera o mita nochi, watashi wa watashi no fuku o motte ita to watashi wa mado-gaideshita! (We finished as soon as her parents pulled up. After I saw them, I had my clothes and I was out the window!)
Eiji: To Satō-san to, nani ga kanojo ni okotta no ka? (And with Sato-san, what happened to her?)
Kei: Amari watashi wa kanojo ni hijō ni manzoku shite josei o hidari nozoku. (Not much except I left her a very happy woman.)
Nobu: Anaki wa, okyakusama wa ōsamadesu. Sore nitsuite wa utagai nai. (Anaki, you are the king. No doubt about it.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
[Nobu is uneasy after he admits having had a dream about Eiji]
Amaterasu: Sore wa subarashiidesu! Wakatsuki-kun, anata wa kono yume nitsuite o kika secha. (That is awesome! Wakatsuki-kun, you gotta tell us about this dream.)
Eiji: WHA? Īe anata wa o susume shinaide kudasai! Kare o mite kudasai! Kare wa kon, kare no me de watashi o datsui shite iru! (Wha? No you don’t gotta! Look at him! He's undressing me with his eyes, right now!)
Nobu: Anata jishin mesu-ken no anata ga musuko o teire shite inai! (You undressed yourself you son of a b***h!!!)
Kei: Nobu wa, nani ga okotta ka watashi-tachi ni tsugeru. Soshite, soshite ase, matawa aibu matawa kinshi no yōna karafuruna kotoba o tsukau koto o osorete wa ikenai. Ni iku. (Nobu, tell us what happened. And, and don’t be afraid to use colorful words like sweaty, or fondle or forbidden. Go on.)
Nobu: Un... Kaneko wa koko de kango-fudatta. To atta... Takari. (Well...Kaneko here was a nurse. And there was ... sponging.)
Eiji: A! (Ohhh!)
Nobu: Nē, tabun, tabun yume wa tsuzuki, wareware wa ikutsu ka no on'nanoko o mitsuke ni ikimashita? (Hey, maybe, maybe the dream continued and we went to find some girls?)
Eiji: Mā, sore wa tsuzukeru nodesu ka? (Well, did it continue?)
Nobu: Nashi! Kore wa nani o imi suru nodeshou ka? (No! What could this mean?)
Eiji: Mā, sore wa akirakade wa nai? Sore wa watashi ga geida toyuu kotodesu! (Well, isn’t it obvious? It means that I’m gay!)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
[Kei comes up behind Mayoko who is the last to come out of the girls' locker room]
Kei: Nē. (Hey.)
Mayoko: [putting her blouse back on] Nē. (Hey.)
Kei: Anata ga shitte iru, Satō-san, watashi-tachi wa watashi-tachi no ma no seiteki kinchō nitsuite hanashi o suru hitsuyō ga arimasu. (You know, Sato-san, we need to talk about the sexual tension between us.)
Mayoko: [turns around with her blouse unbuttoned; bra exposed] Watashi-tachi no ma ni wa seitekina kinchō wa arimasen! (There is no sexual tension between us!)
[Kei forces himself not to look]
Mayoko: Chōdo saki ni ikuto kubi o sunappu suru mae ni mite. (Just go ahead and look before your neck snaps.)
Kei: [looks] Subarashii. (Awesome.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mayoko: Anata wa watashi no suimin de watashi o kawaigaru? (You fondled me in my sleep?)
Kei: Un. (Yep.)
Mayoko: Watashi wa sore de ii n ka wakaranai. (I'm not sure I'm okay with that.)
Kei: Yoku, kore de kanryōdesu. (Well, it's done.)
(pt. 13)


Mayoko: Watashi wa kare ga kono tame ni shiharau yō ni suru tsumoridesu. Watashi wa tsuyoku wa nai ndakedo, watashi wa kanjō-teki ni hito o hakai suru koto ga dekimasu. (I'm going to make him pay for this. I'm not strong, but I can destroy a man emotionally.)
Kei: Watashi wa sono tame ni hoshō dekiru. (I can vouch for that.)
Mayoko: [points up at Kei] Sanshō shite kudasai? (See?)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mayoko: Watashi wa modotte hoji shite imasu mochiron, watashi wa, baka o hijōshikida! Moshi watashi ga pitto no yogore o motte ita watashi ni itta toki ni, ta no hi o oboete imasu ka? Anata ga watashi o to iwanode yoku, watashi wa 30-fun de 15-fun-goto ni sakenda shite iru. Watashi wa jiko fushin de hidoku kurushimu, watashi wa shibashiba watashi no neko ga watashi ni ōtō suru koto o watashi wa jijitsu o 3tsu no betsubetsu shukushō suru hanashi, watashi wa watashi no neko ni hanashi, watashi wa jibun jishin ni hanashi, watashi wa kyōfushō, keppeki-sei no, kyōfushō kyōfushōda, panikku hossa o motte iru Watashi wa o ni-nin wa hana no yama de sekkusu suru no o kangaeru no o yameru koto ga dekinakattanode, watashi no haha no koe to kinō de, sono oroka kanari dōkyūsei ga anata no tebukuro o watashita toki ni, watashi wa hotondo enpitsu o motsu otoko o koroshita! Naze hana no yama? Watashi no chichi ga hanaya to furin kankei ni atta kanō-sei ga! To watashi wa mae ni nobeta yō ni, watashi wa shōkidesu. Soko ni, watashi ga hiraita, anata wa shiawasedesu ka? Osoraku, watashi wa ima ijōda to omou. (Of course I'm holding back, I'm insane, you idiot! Remember the other day when you told me I had pit stains? Well, I have cried every 15 minutes on the half hour since you told me that. I am racked with self-doubt, I have panic attacks, I'm claustrophobic, germaphobic, phobia phobic, I talk to myself, I talk to my cat, I talk to three separate shrinks about the fact that often my cat responds to me in my mother's voice and yesterday, when that stupid pretty classmate handed you a pair of gloves, I almost killed the guy with a pencil because I couldn't stop thinking about the two of you having sex on a pile of flowers! Why a pile of flowers? Cause my dad had an affair with a florist! And as I mentioned before, I am insane. There, I opened up, are you happy? You probably think I'm a freak now.)
Kei: Watashi wa izen yori mo jissai ni, watashi wa sarani anata ni hika. Jissai ni, watashi wa ima demo, on ni natte imasu. (Actually, I am even more attracted to you than I was before. In fact, I am now even turned on.)
Mayoko: Ā, daijōbu. (Oh, okay.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Amaterasu: [Upon applying red lipstick in preparation for a date] Wakatsuki-kun, aka no kono iroai wa, watashi wa piero no yōna kanji ni naru nodeshou ka? (Wakatsuki-kun, does this shade of red make me look like a clown?)
Nobu: Ūn... Maruyama-san, nai. Sore wa anata ga piero ni haita-teki ni shokuryō chōtatsu suru baishun-fu no yō ni miemasu. (No... Maruyama-san, no. It makes you look like a prostitute that caters exclusively to clowns.)
Amaterasu: Ā! Ā... Sore wa watashi no machigaidatta, watashi wa anata ga osoroshii, osoroshii hitoda toyuu koto o wasurete kudasai. (Oh! Ah... that was my mistake, I keep forgetting that you're a horrible, horrible person.)
Nobu: Bakkubōn o ō~tsu! (Ooh, backbone!)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Satoshi: Anaki, o mite kudasai. Watashi ga itta subete no tame ni shazai shitai. Nani ga kachi ga aru tame, watashi wa hontōni mawari no koto o motte iru yōna mono. (Look, Anaki. I want to apologize for everything I said. For what it's worth, I really like having you around.)
Kei: Īe, sono hitsuyō wa arimasen. (No, you don't.)
Satoshi: Watashi wa shitte iru. Watashi wa anata no kao ni anata no yubi watashi wa shushoku yume o motte iru. (I know. I have dreams where I staple your fingers to your face.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mayoko: Watashi wa doko demo sono shōjo no chīsana pinku no inu o mitsukeru koto ga dekimasen. (I can't find that girl's little pink doggie anywhere.)
Eiji: Watashi wa anata no tame no pinku no inu o etaga, sore wa chotto nai yo! (I got a pink doggie for you, but it's not little!)
Mayoko: Anata ga watashi ni anata no inkei o hyōji suru baai, watashi wa anata kara sore o ubau tsumoridesu. (If you show me your p***s, I'm going to take it away from you.)
(pt. 14)


Eiji: Maruyama! Watashi wa anata no hiraki ni kono orokamono o eta baai, anata wa watashi o nani o shimasu ka? (Maruyama! What would you give me if I got this jellybean in your cleavage?)
Amaterasu: [threateningly] Nōshintō. (A concussion.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mayoko: Anākī-kun (Anaki-kun!)
Kei: Anākī-kun? Anata wa watashi dake o yobidasu yō ni, watashi no koto o okotte iru toki ni... Matawa wareware ga sekkusu o shite iru toki. Akanbō, anata ga wareware wa sekkusu o shite iru toki okotte iru? (Anaki-kun? You only call me that when you're mad at me... or when we're having sex. Baby, are you mad when we're having sex?)
Mayoko: ...Ji. (...Sometimes.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Kei has just regained his tutorees' respect]
Kei: Fujimaki wa, anata no kao o hirateuchi! (Fujimaki, slap your face!)
[Fujimaki does so]
Kei: Anata no subete, anata no kao o hirateuchi! (All of you, slap your faces!)
[All the tutorees slap their own faces]
Kei: Subarashii. (Awesome.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogai Kitane: [Kei's boss; referring to Iwane Daishi] Anata no tōnyō-byō wa dono yōna hōhō de anata no pafōmansu ni ataeta eikyō? (Has your diabetes affected your performance in any way?)
Kei: [to Iwane] Anata ga tōnyō-byōda? (You're a diabetic?)
Iwane: Hai. Watashi wa anata o tsuge. (Yes. I told you that.)
Kei: Watashi wa anata ga jōdan o itte ita to omotta! (I thought you were joking!)
Iwane: Dono yō ni sore wa omoshiroidesu? (How is that funny?)
Kei: Mā, sore wa hijō ni shinkokuna byōkida, to watashi wa anata o sukide wa nai! (Well, it's a very serious disease, and I don't like you!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Kei is sitting on a counter, waiting for Mayoko and holding her purse.]
Mr. Kitane: Dono yōna jigoku de yatte n no? (What in the hell are you doing?)
Kei: Watashi wa sekkusu o shite eru! (I get to have sex!)
Mr. Kitane: Watashi wa kono basho ga kirai. (I hate this place.)
(pt. 15)


Nobu: Watashi wa gomi-bako kara tākin sa reta toki ni mitsuketa mono o chekku! (Check out what I found when I was takin' out the trash!) [Shown wearing a top hat]
Kei: Sore wa watashi ga ima made mita naka de mottomo bakabakashii bōshidesu. (That is the most ridiculous hat I have ever seen.) [voiceover] Soshite watashi wa sore o motte iru hitsuyō ga arimasu! (And I must have it!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[After Kei and Mayoko's break up; Kei is dating Tomiko and Mayoko is dating Satoshi]
Kei: Satō-san, mite, watashi wa jibun no mondai o motte iru. Watashi wa anata no sukoshi no sekkusu wa tsukemono ni taisho suru jikan ga arimasen. (Look, Sato-san, I've got my own problems. I don't have time to deal with your little sex pickle.)
Mr. Kitane: [passing by in his motor-chair] Hontōni? Kanojo wa anata ni taisho suru toshi o sugoshita. (Really? She spent a year dealing with yours.)
Amaterasu: Ha!
Kei: Watashi wa sono koto o kirai! (I hate that thing!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomiko: Chotto, minikui. (Hey, ugly.)
[Mayoko turns around annoyed]
Tomiko: [giggles] Watashi wa "chotto minikui no" to anata ga shite iru to nobeta. (I said 'hey ugly' and you looked.)
Mayoko: Anata ga sono watashi ni "ne e minikui" mono wa yaku 6-kagetsu mae ni yattakarada. (That's because you did that 'hey ugly' thing to me about 6 months ago.)
Tomiko: Anata wa, sonogo ni mieru ka? (Did you look then?)
Mayoko: Anata wa, sonogo ni mieru ka? (Yeah.)
Tomiko: [giggles again]
Mayoko: [approaches her] Watashi wa anata ga watashi o nayama seru hōhō karada to omou. (I think you're out of ways to bother me.)
Tomiko: Īe, anata wa machigatte iru. (No, you're wrong.)
Mayoko: Ima no watashi o komara seru hōhō o kangaeru. (Think of a way to annoy me right now.)
[Tomiko comes up with nothing]
Mayoko: Sore wa watashi ga kangaeta monodesu. (That's what I thought.) [walks pass her]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Kei rode his six-year-old neighbor's tiny scooter to school]
Mayoko: Ochiai-kun wa oko~tsu ni naru no yo. (Ochiai-kun's gonna be mad.)
Kei: E e? Kare wa 6desu. Kare wa okonau tsumori nan, watashi no o shiri o keru? (Yeah? He's six. What he gonna do, kick my a**?) [voiceover] Futatabi. (Again.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mayoko: Bōizu! Anata wa watashi o tasukeru tame ni aru! Watashi wa watashi no megane o mitsukeru koto ga dekinai! (Boys! You have to help me! I can't find my glasses!)
Nobu: So? Sō? Anata ga anata no megane nashide mondainaku miru koto ga dekiru to iude wanai ka. (Didn't you say you can see fine without your glasses?)
Mayoko: Watashi wa dekimasuga, watashi wa mada sorera o hitsuyō to suru! Watashi wa sorera nashide kanryō shite inai yo! (I can but I still need them! I'm not complete without them!)
Kei: Anata no himo wa amarini mo kakete imasu ka? (Are your braids missing too?)
Mayoko: Karera wa! Sore wa watashi no gaikan ni kuru toki, watashi wa mainichi no rūchin o motte iru: Saisho ni watashi wa watashi no kami wa, sonogo watashi wa fuku o kiru migakimasushi, watashi wa watashi no kami o shi ni watashi no megane o oku! Watashi wa junfudō de okonatte inai innaito watashi wa ima suru tsumori wa nai! (They are! I have a daily routine when it comes to my appearance: First I brush my hair then I get dressed, and then I put my glasses on then my hair up! I have never gone going out of order and I'm not going to now!)
Eiji: Watashi-tachi no tame ni sore ni nanidesu ka? (What's in it for us?)
Mayoko: Hōshū? (A reward?)
Kei: [lands next to Mayoko] Hōshū wa anata ga iu? Wareware wa sorera o mitsukeru kotoda... (A reward you say!? We're finding those...) [deep voice] FUKUKINGU (********) [normal voice] GURASESESU! (GLASSES!)
[When Kei says '********' music plays as it shows two turtles with red eyes having sex and when he says 'GLASSES' it shows the word 'GLASSES' in white letters while the background is flashing colors before zooming into Mayoko's actual glasses]
(pt. 16)


[Kei and Mr. Kinate greet the new workers]
Mr. Kinate: Gao o yoku kiku. Watashi-tachi no subete no ikutsu ka no jikan o setsuyaku suru tame ni, watashi wa subete no dansei "Hisoka" to subete no josei "Hisako" ga yobidasa reru. (Listen up, faces. In order to save us all some time, I will call all the males "Hisoka" and all the females "Hisako".)
Hisako: [excitedly] Hisako wa, jissai ni watashi no namaedesu! (Hisako is actually my name!)
Mr. Kinate: Te ta no hito ni kōhei no tsugini, "Slagathor" ni narimasu. Hisokas, Hisakos, Slagathor wa, watashi wa watashi no ofisu ni narimasu. Anata wa nani ga hitsuyōna baai wa, Anākī o jama shite o kigaru ni. (Then out of fairness to the others, you will be "Slagathor". Hisokas, Hisakos, Slagathor, I will be in my office. If you need anything, feel free to bother Anaki.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Man: Ojīchan ne e, chotto tasuke. (Hey Grandpa, a little help.)
Mr. Kinate: Koko de wa, supōtsu o iku. Shikashi, futatabi watashi no "ojīchan" to yobu to suru to, watashi wa "tsubasa o kakusu" to yoba reru chīsana gēmu o purei shiyou to shite iru. Koko ni sedai gyappu ga aru kamo shirenai, watashi ga setsumei shite ikimasu. Tsubasa-tan ga watashi no kutsu no baai, kakure basho wa anata no o shiridesu. (Here you go, sport. But call me "Grandpa" again and you and I are going to play a little game called "hide the wingtip". There may be a generational gap here, I'll explain. The wingtip is my shoe, the hiding place is your a**.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Flashback: The boys come in Mayoko's basement where Amaterasu is doing laundry]
Nobu: Watashi ga saigo ni bōru o motte ita, watashi wa katsu! (I had the ball last, I win!)
Eiji: Īe anata wa katsushimasendeshita. (No you didn't win.)
Nobu: Hai watashi wa, bōru ga saigo to, ita- (Yes I had the ball last and-)
[Nobu turns around and sees Amaterasu bending over]
Nobu: Hori shitsu. (Holy s**t...)
[Amaterasu turns around and smiles]
Eiji: Kon'nichiwa, Maruyama-san. (Hello, Maruyama-san.)
Amaterasu: Kon'nichiwa Kaneko-kun... (Hello Kaneko-kun...) [to Kei] Anaki.
[Kei glares at her with no response]
Nobu: Megami wa daredesu ka? (Who is the goddess?)
[Amaterasu looks at Nobu]
Eiji: Megami wa, Satō-san no shin'yūdesu. (The goddess is Sato-san's best friend.)
Kei: Kanojo wa megami de wa arimasen. Kanojo wa watashi no tame ni hataraku chikyū no haha no baishun-fu no taipu no yori ōku nodesu. (She's not a goddess. She's more of the Earth mother whore type which works for me.)
[Amaterasu glares at Kei; Mayoko comes down]
Mayoko: Ama-chan.
Amaterasu: Sato-san.
Mayoko: Anata wa, ikutsu ka no fuku o okude wanaideshou ka? (Shouldn't you put some clothes on?)
Amaterasu: Naze? (Why?)
Mayoko: Anata wa sukoshi samu-sa de wa nai? (Aren't you a little cold?)
Amaterasu: Īe, jissai ni watashi wa atsuidesu. (No, in fact I'm hot.)
Mayoko: Ā, naze anata wa, jō no kai itte inai! (Oh, then why don't you go upstairs!)
Amaterasu: [stares] Watashi no jīnzu wa kansō-ki kara dete kuru tame ni watashi ga matte imasu. Anata wa, watashi ga jitaku de sentaku-ki o motte inai shitte iru. Soshite watashi wa anata ga watashi no kēsu o ofu no mama ni shitai, sore ga yuiitsu watashi ni wa sukoshi jikan ga kakarudeshou. (I am waiting for my jeans to come out of the dryer. You know I don't have laundry machine at home. And I want you to stay off my case; it'll only take me a minute.)
Mayoko: [Eiji is still staring at her] Watashi wa Kaneko-kun wa, sono nagaku tsuzuku tsumori wa nai to omou... (I don't think Kaneko-kun is gonna last that long...)
Amaterasu: Amarini mo warui. Watashi wa kanzen ni kono shita ni hadaka de iru yō-sōde wa arimasen. Watashi wa shitagi o kite imasu. (Too bad. It's not like I'm completely naked under this. I'm wearing underwear.) [lifts up her jacket] Sanshō shite kudasai? (See?)
[Eiji and Nobu gasp]
Amaterasu: Wareware wa bīchi ni ita baai, anata wa watashi ni sura kizukanaidarou. (If we were at the beach, you wouldn't even notice me.)
Kei: Wareware wa bīchi ni ita baai, Eiji wa kon mizu ni naru. (If we were at the beach, Eiji would be in the water right now.)
Amaterasu: [to Mayoko as she gets her jeans from the dryer and puts them on] Yoku watashi no jīnzu ga okonawa remasu. Atode ya o sanshō shite kudasai. (Well my jeans are done. See ya later.)
[Amaterasu leaves with her laundry]
Eiji: Otoko wa, Maruyama-san wa, watashi ga nani ka o kijun ni kite ita? (Man, was Maruyama-san coming on to me or what?) [to Mayoko] Anata no yūjin ga watashi o nozonde iru. Watashi wa imi, anata wa kanojo ga migi, watashi ni ni kite mimashita? (Your friend wants me. I mean, you saw her coming on to me, right?)
[Mayoko is about to say something]
Kei: Kare o tebanasu. (Let him go.)
Eiji: nata wa oboete iru? Watashi wa "kon'nichiwa, Maruyama-san", da to kanojo wa itta... (You remember? I said, "Hello, Maruyama-san" and she said...)
[cuts to Amaterasu saying stuff out of order in a way as if she was actually coming on to Eiji]
Amaterasu: Kon'nichiwa, Kaneko-kun. Watashi wa matte iruto watashi wa anata o motomete imasu. Watashi o tsurete. Ima sugu. Watashi wa sore o hitsuyō to suru. Warui. Watashi wa sore o hitsuyō to suru. Subete no yoru. Watashi wa kanzen ni kono shita ni hadakada. To watashi wa atsuidesu. Anata no tame ni, Kaneko-kun. (Hello, Kaneko-kun. I'm waiting and I want you. Take me. Now. I need it. Bad. I need it. All night. I'm completely naked under this. And I'm hot. For you, Kaneko-kun.)
[cuts back to Eiji smiling; everyone is staring at him]
Eiji: Nanidesu ka? Anata wa sore o mimasendeshita? (What? You didn't see it?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Akane: Anata wa watashi ni nani o shimashita ka? (What did you do to me?)
Nobu: CPR. Watashi ga yatta kotoda to omoimasu ka? (CPR. What do you think I did?)
Akane: Sore wa watashi ga nani o imi suru no ka de wa arimasen. (That's not what I meant.)
Nobuko: Kare wa kare no shita no uchigawa o oku ka? (Did he put his tongue inside?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Akane is clutching a bag of old bread]
Nobuko: Watashi no ani wa, watashi wa imi suru -- dono kurai anata wa kare o sukidesu ka? (My brother, I mean - how much do you like him?)
Akane: Sore wa muzukashii. (It's hard.)
Nobuko: Anata ga watashi-tachi no pan-ya no kanban o mite, sono pan wa furuidesu. (You saw the sign at our bakery, that bread's old.)
Akane: ... Suika. (...Watermelon.)
Nobuko: E? (Huh?)
Akane: Matawa, heikin-gao o panda no yōna, matawa atsuryoku, sorera ni egaka reta ten, matawa kokuban fuki no kusai, matawa me o samasuto,-u ga futte iru nichiyōbi no asa to sandaru no yōna. Mā, watashi wa hādopan yori mo, kare wa motto suki. (Or like a panda with a mean face, or like sandals with pressure points drawn on them, or the smell of a blackboard eraser, or a Sunday morning where you wake up and it's raining. Well, I like him more than hard bread.)
(pt. 17)


Mayoko: Chōdo watashi ga koko ni tomarimashita dare ni mo oshiete inai. Hitobito wa, karera ga shitte iru baai no koto o itte kaishi suru koto ga arimasu. (Just don't tell anybody I stayed the night here. People might start saying things if they know.)
Satoshi: [drinking a soft drink] E e, hitobito wa arayuru shurui no mono o iudarou. Chōdo,-bi no tsugi no kappuru no tame ni watashi to issho ni subete no kenri o hosu nodesu ka? (Yeah, people will say all kinds of things. Just don't hang out with me for the next couple of days, all right?)
Mayoko: Shikashi, kon'ya wa daijōbu, desu yo ne? (But tonight is okay, right?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Geoffrey, Amaterasu's butler, sneezes]
Izanami: Anata ga kaze o shutoku shite iru yō ni Jefurī wa, sore ga kikoeru. (Geoffrey, it sounds like you're getting a cold.)
Geoffrey (speaking with nose stuffed up): Subete de wanaide, okusama. Sore wa karōjite sutipuru imashita. Soko ni wa, Maruyama-san ga Misu, iku. (Not at all, madam. It was barely a stipple. There you go, Miss Maruyama-san.)
Will: Jefurī wa, dōmo arigatō. Sore wa subarashiku mieru. (Thanks a lot, Geoffrey. It looks great.)
[Geoffrey sneezes in Amaterasu's cereal]
Amaterasu: Ā, Eiko-chan. Chōshoku! (Oh, Eiko-chan. Breakfast!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Eiji: Warugi wa, Satō-san ga, anata no itoko wa, hontōni subete no koto tanoshiide wa arimasen. (No offense, Sato-san, but your cousin isn't really all that fun.)
Mayoko: Anata wa, dōyuu imidesu ka? (What do you mean?)
Eiji: Watashi wa kanojo to issho ni mahō kādo o purei shiyou to shimashitaga, kanojo wa hontōni sore de sutta. (I tried playing magic cards with her but she really sucked at it.)
[flashback]
Eiji: [holds up a card] Kore wa anata no kādo wa arimasu ka? (Is this your card?)
Tamaki: [blind] Watashi wa wakaranai. (I don't know.)
Eiji: Anata no kādo ga akadatta? (Was your card a red one?)
Tamaki: Watashi wa aka ga nanidearu ka o shiranai! (I don't know what red is!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mayoko: [about Amaterasu] Kanojo wa kanojo ga yatte iru nani o kangaemasu ka? Kanojo wa - kanojo wa sutorētoda, kanojo wa geida, kanojo wa massugu ni futatabidesu... Watashi wa imi, kake-kin o okimasu! Koko de, kanojo wa tochi, dare mo shiranai! (What does she think she's doing? She-- she's straight, she's gay, she's straight again... I mean, place your bets! Where she lands, nobody knows!)
Kei: Hachimitsu, sore wa taishita koto arimasen. Josei wa jibun no sekushuariti o tameshite eru. Sore ga yuiitsu no sentakushi o tsukuruto sore ni koshitsu suru hitsuyō wa otokodesu. (Honey, it's no big deal. Women get to experiment with their sexuality. It's only guys who have to make a choice and stick to it.)
Mayoko: Anata wa, kono yōna mono o doko de nyūshu dekimasu ka? (Where do you get this stuff?)
Kei: [smug] Watashi wa sore o kōsei shite imasu. (I make it up.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nobu: Watashi wa doyōbi no yoru ni ie o mite odoroite iru, anata no raifusutairu o motsu mono. (I'm surprised to see you home on a Saturday night, what with your lifestyle.)
Kei: Yoku, watashi wa kesa fusetsunode, watashi wa modotte kon'ya no kikkudarou to omotte shimatta. (Well, I got laid this morning, so I thought I'd kick back tonight.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Eiji: Nē, min'na? (Hey, guys?)
[Kei and Nobu look at Eiji]
Eiji: Anata wa bokki fuzen ni nayamasa reru nodesu ka? (Do you suffer from erectile dysfunction?)
[Nobu spits out his drink]
Eiji: Sate, anata nodesu ka? (Well, do you?)
Nobu: E eto... suge e... Naze anata wa shiritai shitte imasu ka? (Um... dude... why do you know want to know about?)
Eiji: Watashi wa wakaranai. Sore wa migi, anata no inkei to wa nani ka o shite imasu? (I don't know. It has something to do with your p***s, right?)
Nobu: Migigawa. (Right.)
Eiji: Soshite, karera wa san-nin no uchi 1-nin ga sore o eru to iu. (And they say one out of three guys gets it.)
Kei: Sore wa anata no izure ka o susume shite irunode, jirai wa daijōbudesu. (Mine's fine so it's gotta be one of you.)
[Eiji glares at Kei]
Kei: Tonikaku, otoko wa, ta no hito e no yōna shitsumon o shinaide kudasai. (Anyway, dude, don't ask questions like that to other guys.) [starts to laugh] Karera wa anata ga gei ka sōna monoda to omou kamo shiremasen... (They might think you're gay or something so...) [serious] Shinaide kudasai. (Don't.)
Eiji: Oya~tsu, kore wa watashi ga kōki-shindearu koto no tame shutoku sa reru monodesu. (Gosh, this is what I get for being curious.)
Nobu: Īe, kore wa keikoku nashi ni anata no seibetsu o tamesu baai ni shutoku sa reru monodesu. (No, this is what you get for experimenting with your sexuality without warning.)
[pt. 18]


[after Eiji and Nobu leave]
Mayoko: Sore wa nani nitsuite no monona no ka? (What is that about?)
Kei: Watashi wa shiranaiga, sono uchi no hitotsu wa, bokki fuzen ni kurushinde iru. (I don't know, but one of them suffers from erectile dysfunction.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mayoko: [Having an argument with Kei] Iyaiya, Anaki-kun, mite, watashi no atama no naka ni nani ga okoru no ka o shiru tame ni, anata no inkei no sentan o koete, sonzai suru sekai ni narete oku hitsuyō ga arimasu. (No no, Anaki-kun, you see, to know what goes on inside my head, you would have to be familiar with the world that exists, beyond the tip of your p***s.)
Kei: Watashi no penisu no hanashi shinaide, anata wa kenri o shutoku shite inai. (Don't talk about my p***s, you have not earned the right.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[The others have come in Kei's basement to see Mayoko's face in Kei's lap]
Amaterasu: O~tsu to! (Whoa!)
Eiji: Ittai nan? (What the hell?!)
Nobu: Watashi wa mōmokuda! (I'm blind!)
Kei: Hei! Sukoshi puraibashī ga shite kudasai! Ima made nokkingu no koto o kiita? Sukunakutomo watashi-tachi ni keikoku suru! (Hey! A little privacy please?! Ever heard of knocking? At least warn us!)
Amaterasu: Satō-san! Anata no atama o mochiagete! (Sato-san! Lift your head up!)
[Mayoko does so]
Mayoko: [drying to tears on her face] What? (What?)
Eiji: Satō-san wa, watashi wa kanojo ga anata o ataete iru to omou mono o ataete imasendeshita! (Sato-san wasn't giving you what I think she's giving you!)
Kei: Īe, kono hentai! Kanojo wa, kono watashi no chika-shitsuda to watashi wa ki mo koko de daun shite kudasai nani o suru baai demo! (No, you pervert! Even if she was, this my basement and I will do what I damn well please down here!)
Amaterasu: Sono tame, dore ka? (So none of that?)
Mayoko: Īe anata wa naze sō omou nodeshou? (No. Why would you think that?)
Nobu: [shrugs]
Kei: Watashi wa kono yōna mono wa mohaya hassei shinai yō ni "nokku saisho no" sain o hanguappu suru tsumoridesu jikai. (Next time I'm going to hang up a 'knock first' sign so stuff like this doesn't happen anymore.)
Mayoko: Ima sugu sumimasen, watashi wa naite sesshon o saikai shimasu. (Now excuse me, I will resume my crying session.) [places her face in his lap]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Eiji is watching a boxing match with Eiko, who is unimpressed]
Eiko: Kyūkyoku no sentō de, karera wa kikku, karera hiji wa, karera wa otoko o ori, yuka ni atama o yaburu. Korera no hito wa tada mawari de odoruto yatto otagai o hitto. (In ultimate fighting, they kick, they elbow, they get a guy down and smash his head on the floor. These guys just dance around and barely hit each other.)
Eiji: OK, OK, watashi ni mimi o katamukeru. Bokushingu wa kagakudearu. Bokusā wa chōdo otagai ni koe o dashite naku koto wa arimasen. Karera wa senryaku o tate, tagai o kanjite, ōpuningu o machimasu. (OK, OK, listen to me. Boxing is a science. Boxers don't just wail on each other. They strategize, feel each other out, wait for an opening.)
Eiko: Gei. (Gay.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nobu: Dakara, e eto, anata no shūkan dōdeshita ka? (So, uh, how was your week?)
Kei: OK.
Nobu: Chūmoku ni ataisuru nani ga okoru ka? (Anything noteworthy happen?)
Kei: Īe. (No.)
Eiji: Watashi wa anata ga kare o sutete shimatta toyuu kangae! (I thought you said he got dumped!)
Nobu: Watashi wa sore ni kanwa sa remashita. (I was easing into it.)
Eiji: Ā, yoi aidea. Saki iku. (Oh, good idea. Go ahead.)
Nobu: Anaki wa, osokare hayakare, subete no otoko ga danpu sa remasu. (Anaki, sooner or later every guy gets dumped.)
Eiji: Ichibu no renchū wa, migi, yori hayaku, go ni Kei o hōrikoma? (Some guys get dumped sooner and later, right, Kei?) [Kei stares at him] Mōshiwake arimasenga, watashi wa sore ni kanwa sa rete iru hazudesu. (Sorry, I should have eased into that.)
(pt. 19)


[Flasback; Hikaru is Kei's father and Masa is Kei's brother]
Hikaru: Anata ga sore ni seichō surudarou, shinpai shinaide, mite kudasai. (Look, don't worry, you'll grow into it.)
Masa: Naze watashi ga ima ni au fuku o eru koto ga dekimasendeshita? (Why couldn't I get clothes that fit now?)
Hikaru: E e, yoku, shishun-ki o tsūka shite shūryō shite wareware wa sore nitsuite hanashimasu. (Yeah, well, quit going through puberty and we'll talk about it.)
Masa: Son'nani yasui toyuu shūryō shi, wareware wa sore nitsuite hanasu yo! (Quit being so cheap and we'll talk about it!) [leaves]
Hikaru: Yā, yā, o kuchi no naka o miru! (Hey, hey, watch your mouth!)
Kei: Shinjitsu o tsutaeru tame ni kare o shobatsu suru no wa muzukashii. (Hard to punish him for telling the truth.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Kei is hungover and still lying in bed.]
Mayoko: Aruheitō wa, me o samasu. Kore o kakunin suru hitsuyō ga arimasu. (Sweety, wake up. You need to see this.)
Kei: Watashi wa sore de nageru koto ga dekimasu ka? (Can I throw up in it?)
Mayoko: Īe. (No.)
Kei: Sonogo, watashi wa sore o sanshō suru hitsuyō wa arimasen. (Then I don't need to see it.)
Mayoko: Nani sore wa anata o beddo kara nukedasu tame ni toru tsumorida? (What's it going to take to get you out of bed!?)
Kei: Beibu wa, watashi wa mada saigo no yoru kara futsukayoi shite imasu. Sō hanashite teishi shite kudasai. (Babe, I am still hungover from last night. So please stop talking.)
Mayoko: Watashi wa subete no 10 no bīru o nomu kotode wa nai koto o itta. (I told you not to drink all ten beers.)
Kei: Dakara nan? Nani mo warui okoranakatta. (So what? Nothing bad happened.)
Mayoko: Anaki-kun, anata wa kōri no chōkoku-ka de de tsukuri hajimeta yō ni yopparatta! (Anaki-kun, you got so drunk that you started making out with the ice sculptor!)
Kei: Hontōni? Watashi wa anatada to omotta. Mo fushigide wa sore wa totemo samukute shimetta kanji rarenai. (Really? I thought that was you. No wonder it felt so cold and wet.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Eiko: Anata ga rikon shita toki ni ne e, otōsan, anata wa genzai, dō shita no? (Hey, Dad, did you get a present when you got divorced?)
Kazuhiro: [rings Natsumi's doorbell] Genzai no? (A present?)
Eiko: Un, issho ni anata no jikan no omoide. (Yeah, a memento of your time together.)
Kazuhiro: Eiko-chan, dārin, anata to anata no imōto wa issho ni wareware no jidai no katamidesu. (Eiko-chan, darling, you and your sister are the memento of our time together.)
Eiko: Dakara, kanojo no piasu o eru ni wa amarini yasukatta. (So you were too cheap to get her earrings.)
Amaterasu: Kanojo wa iyaringu yori mo sugurete ita. Kanojo wa kazoku no hōseki o eta. (She did better than earrings. She got the family jewels.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Mayoko is crying]
Kei: Anata ga naku o teishi shinai baai, futatsu no koto ga okiyou to shite iru: Watashi wa ōgazumu o motte iru tsumoridesushi, watashi wa nemutte shimau tsumorida. Anata ga nozomu koto wa arimasu ka? (If you don't stop your crying, two things are going to happen: I'm going to have an orgasm, and then I'm gonna fall asleep. Is that what you want?)
Mayoko: [through sobs] Anata wa totemo iyada! (You're so disgusting!)
Kei: Iyade wa nai. Watashi wa ichi-nichi dake wa watashi no otōsan no poruno ni tsumazuita to watashi wa kyō no gozen yatsu ni narimashita. (Not disgusting. I just one day stumbled upon my dad's porn and became the guy I am today.)
Mayoko: [stands up still sobbing] Sonogo, hentaida! (Then you're a pervert!)
Kei: Henshitsu-sha wa, sono yōna tsuyoi kotobadesu. Watashi wa konomu... E e, sono tōridesu: Chikan. Iyana henshitsu-sha! (Pervert is such a strong word. I prefer... yeah, you're right: a pervert. A disgusting pervert!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Kei comes into Mayoko's room who is sick]
Mayoko: [puts a pillow to cover her hair] Anaki-kun, hanarete iku! Watashi wa unzarida! Watashi no kami wa mechakuchada to watashi wa osoroshii shite imasu! (Anaki-kun, go away! I'm sick! My hair is a mess and I look hideous!)
Kei: Beibu wa, ni kite, watashi wa anata ga dono yōna mono o ki ni shinaide kudasai. Watashi wa chōdo anata ni o ai shitai! (Babe, come on, I don't care about what you look like. I just want to see you!)
Mayoko: Naze? (Why?)
Kei: Anata ga watashi no gārufurendoda to watashi ga eta tame ni sonzai suru! (Because you're my girlfriend and I got you present!)
Mayoko: [removes the pillow from her face] O yaoya. (Awww.)
[The scene goes red once Kei sees her face and Mayoko ends up looking like a man]
Mayoko: Sō amaidesu Anaki-kun, ! Ā, sore wa ima made amai kotoda! Watashi wa sore o hoji shite mimashou. (Anaki-kun, that is so sweet! Oh, it's the sweetest thing ever! Let me hold it.)
[Kei, with his back turned to Mayoko, gives her the bear]
Mayoko: O yaoya, arigatō! Koibito... (Aw, thank you! Lover...) [opens her arms for a hug]
[Kei retaliates by screaming in fear at least three times]
(pt. 20)


[Mayoko calls Kei at 2 o'clock in the morning]
Mayoko: [frantic] Anaki-kun, o tori kudasai. (Anaki-kun, please pick up.)
Kei: [groggy] Dare ga jigoku? (Who the hell?) [picks up the phone] Kore wa jigoku daredesu ka? Soshite, anata wa yori yoi watashi ni anata no namae to basho o ataerunode, watashi wa anata o miru toki, watashi wa anata no roba o keru koto ga dekiru. (Who the hell is this? And you better give me your name and location so I can kick your a** when I see you.) [after hearing Mayoko's voice] Satō-san? ! Sore wa asa no 2-jida, naze anata ga yonde iru! (Sato-san?! It's two o'clock in the morning, why are you calling?!)
Mayoko: Watashi ga gaihaku no tame ni ama-chan no ie ni iru ndakedo, to kimyōna koto ga koko de hassei shite iru. Ama-chan wa mata, kanojo to issho ni sunde iru yūrei kamo shirenai to itta! Watashi wa kowai! (I'm at Ama-chan's house for a sleepover and strange things are happening here. Ama-chan also said that it might be the ghost that lives with her! I'm scared!)
Kei: [sighs] Sate sate, koko de anshin no ikutsu ka no tango ga arimasu: Mazu dai ichi ni, yūrei wa sonzai shinai. Subete no me, anata no sono yūjin wa, nyotei baishun-fu no mesu inudesu. To subete no dai san... Oyasumi. (Alright, here are some words of reassurance: First of all, ghosts do not exist. Second of all, that friend of yours is a dominatrix hooker b***h. And third of all... goodnight.) [hangs up]
Mayoko: [into the phone after Kei hangs up] Un, koko wa anata no "anshin no kotoba" ni subete no dai yondesu: Anata wa kareshi no rokudenashida! (Yeah, here's a fourth of all to your "words of reassurance": You're a b*****d of a boyfriend!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kei: [playing with a Etch A Sketch] Ningen, dare ga shoji de taiho bakari shikō roku rō nodeshou? Watashi wa, watashi wa sore ga busō gōtō ya baishun ni narudarou to omotte ita. Anata wa, kūruna nani ka o shitte imasu ka? (Man, who'd a thought Rokuro getting busted for possession? I mean, I thought it'd be armed robbery or pimping. You know, something cool?)
Eiji: [laughed] E e, keimusho no Rokurō. Yā min'na wa, kare ga mada dare no gārufurendoda to omoimasu ka? (Yeah, Rokuro in jail. Hey guys, do you think he's anyone's girlfriend yet?)
Nobu: Eiji, kare wa 3tsu no jikan no tame ni keimusho ni sa rete iru. Mochiron, kare ga dare ka no gārufurendodesu. Kare wa hijō ni kireina me o shite imasu. (Eiji, he's been in jail for three hours. Of course he's someone's girlfriend. He has very pretty eyes.)
[shows an empty spot where Rokuro would be sitting]
Kei: Yoku, kare ga dare ka no gārufurendodatta baai, watashi wa sore ga kono yōna chīsana mono ni mieru kamo shirenai to omou. (Well, if he was someone's girlfriend, I think it might look a little something like this.)
[Kei shows his Etch A Sketch drawing of Rokuro with his "girlfriend"]
Eiji: Un. (Yeah.) [in a low voice] Soko ni chotto, Supaiku! Anata wa watashi o īyō no nai kōi o jikkō shi tari, watashi wa anata ni 1tsu o jikkō konomudarou ka? (Hey there, Spike! Would you like to perform an unspeakable act on me or would you prefer I perform one on you?) [in a high voice] Fumu, yoku karera dīrā no sentaku no yō ni ryōhō no oto! (Hm, well they both sound like a dealer's choice!)
Nobu: Anata wa kodomo no omocha de osoroshii koto o okonatte iru. (You have done a horrible thing with a children's toy.)
[Rokuro appears and takes a look at the Etch A Sketch]
Rokuro: Moto. Anata wa watashi ga kore o mitai to omotte imasendeshita kake-ya o yatta? (Huh. Bet you didn't want me to see this, did ya?)
Kei: [takes back the Etch A Sketch and shakes it] Nē, otoko bakku kangei! Wareware wa shinpai shite ita - watashi wa gomen'nasai, watashi wa chōdo yo.. Watashi wa totemo zan'nendesu. (Hey, welcome back man! We were worried about -- I'm sorry, I'm just.. I'm so sorry.)
Eiji: Suru koto ga dekimasu - - e eto un, anata ga supaiku wa shitte wa aijō hyōgen no kotobadesu. (Yeah uh, you know Spike is - can be - is a term of endearment.)
Nobu: [to Rokuro] Sō, ji wa anata no atarashii yatsu ni taiō dekirudeshou ka. (So, when do we meet your new fella?)
[Rokuro stares at Nobu then looks at the viewer]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Kei is riding a toy train around Mayoko and little kids are on the train too]
Mayoko: Anata no kokoro o ushinatte iru! (You have lost your mind!)
Kei: E e, soshite watashi wa sore o o minogashi naku! (Yeah, and I don't miss it!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Kei is talking to a girl]
Kei: Sō, fūfu o bunkatsu suru to no kotodesu? Watashi ga iru gen'in to anata no koto o okonau koto ga dekimasu - (So, breaking up couples is your thing? You could do your thing with me cause I'm -)
[Mayoko grabs him by the ear and pulls him away]
Mayoko: Anaki-kun!
AMVs: Almighty!!


Love It Away // Almighty!!
After watching this anime, I was inspired to make a video of Kei and Mayoko with the song, "Love It Away", by Krystal Meyers. Since it's a song about God and this anime is about Kei having the power of God. So the song is saying "He will love it away" ("He" being Kei since he's God) and the 'you' is the person who needs to let God love the pain ("You" being Mayoko). So yeah, the video is basically about the Kei/Mayoko relationship. I suck at explaning things but hopefully those who are watching it will get what I mean if you listen to the song and watch the vid carefully. ^^;

SONG: Love It Away
ARTIST: Krystal Meyers
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
♥[K/M]♥ When She Cries
Oh man oh man, i really wanted to use a song about God since this is the main topic in this anime but had no luck finding one but i eventually did! biggrin Yus, focusing on Kei and Mayoko's relationship. The part where it says "Because now He hears her when she cries", please imagine "He" as Kei since he's God and all. xD

song: inside video.
artist: inside video.
anime: Almighty!!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
believe. {A!!}
:3 it's painfully obvious what this video is apart. this is a christan song (believe it or not) by britt nicole, a christian singer. but if you're slow then i'll explain:

PLOT: Mayoko lost her faith in love so she's looking for a 'Savior' to restore it so she can believe again. Kei, after getting the powers from the actual God to be God himself, is the "You" she wants to believe in.

god, i suck at plots but hopefully you all get what i mean! xD and info is all in the video, yeahh.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Almighty!! AMV - One Of Us
This AMV focuses all on Kei's duty as God. I think the song really fits his situation since God is now "one of us" (aka him). smile
I pitchshifted the song to make it sound like a guy to fit more since the main character is a dude.

The song is called "One Of Us" by Joan Osbourne. But I edited the song in Audacity to sound more like a boy. I used WMM for this and worked my a** of so you better enjoy. biggrin
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[A!!] - Kei/Mayoko - Hold
A serious video for a not-so-serious anime? :O Okay, i admit the anime can have it's extremely serious moments but not all the time, ya know. xD

Enjoy pleaseeeeeeeeeeee. ♥
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Overkill - Almighty!!
I really thought this fit Kei after the whole experience and lack of faith in God after the death of his family.
I never seen an manga/anime really take on a topic like this, but I'm glad they did. biggrin

Song: Overkill
Artist: Colin Hay/Men At Work
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Almighty!! | The Creationist
what the song is about: http://simple.wikipedia.org/wiki/Creationism

I thought the song really fit Kei since God gave him a chance at His job, so in a way; he's the creationist! XD
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
"but i can't do this all on my own, i'm no superman."
So I recently discovered an anime called Almighty!! and holy hell do I love it. xD
so i decided to use the scrubs theme by Lazlo Bane and the main character, Kei Anaki, from the anime with it.
enjoy!

all info is in the video so any comments asking will be deleted. i'm a b***h like that. =)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Almighty!! † This Is Not The End †
I had to do it. After watching episode 13 and how sad it was (but eventually happy), this song really matched the scene. smile
Enjoyyy.

i'm obsessed w/ this anime btw. thanks to my lindie. biggrin

song: this is not the end
artist: Clare Maguire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
i better find your love. ♥ 8D
for my Drake and Almighty!! obsessed friend. smile
i was going to do the half the song but i had so much so i did it fully.

song: Find Your Love
by: Drake
anime: Almighty!!
fandom: Kei x Mayoko
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
× LET'S GO | Almighty!! AMV
I've recently become obsessed with this song and band and with this anime called Almighty!! about this guy who gets the powers of God to do his job. I never realized how many clips matched the song's lyrics. xD Moving on, enjoy this! I had much fun making it.

Song: Let's Go
Artist: Cartel
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
I've become so NUMB. ✂
Another Almighty!! amv but this time about the whole Kei/God business. smile

song was edited to avoid copyright. it's obvious what this song is called.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Almighty!! • Kei Anaki
man, this anime can be so funny that i never expect any of the sadness. D:
so yeah, basically all about Kei and his relationship with his family.

Song: Jason Walker - Down
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Let's get retarded! - Almighty!! style
I just took all the craziness in this anime and mashed it together in one video. biggrin

Such a fun song to work with!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
˝Down In The Past˝ » Almighty!!
asdfghjkl this was fun and everyone else was making AMVs with this anime and i wanted to too.
owo love it so much. enjoyyy. ♥ name of song/anime in video.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kei&Mayoko | Anywhere But Here | Almighty!!
omg, my 4th video of this couple in a row. sorry but it's my OTP. ♥

INFO AT THE END SO WATCH IT AND DON'T ASK QUESTIONS.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Strangers Like Me ~ Almighty!!
A small video about Kei and his relationship w/ God. smile
I didnt work that hard on it, should've though... ^^;

song: Strangers Like Me by Phil Collins
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
hollywood whore | amaterasu
i am not bashing amaterasu. i love her. biggrin
idk, just thought it fit her... in a way.

[song]: hollywood whore
[artist]: papa roach
[anime]: Almighty!!

ENJOY THIS, WHORES. ♥
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
keixmayoko;; she's no you. ღ
After watching the episode where the slut/b***h that Kei had an attraction to kissed him and Mayoko saw, I had to make something. 8D ENJOY!

music: she's no you by jesse mccartney
anime: almighty!!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
topsy turvy ☁ don't know which way is up.
this song is pretty and i didn't know which anime to use so i used almighty!! i'm glad i did because it surprisingly fits. surprised
enjoy. smile
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Prelude 12/21 | Almighty!!
I got bored. You can tell! biggrin

Enjoy!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-- Average Girl </3 {kei/mayoko/tomiko}
oh this episode was so sad. so glad they got back together 3 episodes later. c:

song: Average Girl by Emily Osment (pitch edited)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
{ eiji x nobuko } -- LOST iN STEREO.
oh my. no videos of these two yet? D8
well idc, i'm glad to be the first!

Music -- Lost In Stereo
By -- All Time Low
Anime -- Almighty!!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
alibis, lying eyes, and all the best lines
Another Kei/Mayoko by yours truly.
I had to. it really fit them in a way. :O

Song: Alibis by Tracy Lawrence
(country haters go away)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Asami ;; Walking On Air ;; Almighty!!
i thought this song REALLY fit her. biggrin i love her, she's so vile for an angel.
she's like panty & stocking's long lost sister. :O

Song ;; Walking On Air
By ;; Kerli

I don't own anything! smile HEADS UP: My next video is a KeiXAsami vid.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
so what's the craziest thing you've done lately? ;; Kei x Asami ♥
smile YUS. my crack couple: Kei/Asami. don't worry, I ******** ADORE KeiXMayoko but i love this couple too. trololol. :3
I was searching for songs about angels and i came across this one and it definitely fit them seeing as Asami IS a crazy angel.

my favorite moment between the two:
Asami: (after coming down from Heaven) Anaki! i've been watching you.
Kei: Asami, what the hell are you doing here?!
Asami: i came to stop you before you ******** anything else
Kei: oh blow me!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mayoko/Satoshi;;So Yesterday;;Almighty!!
I don't support Mayoko/Satoshi really but it was really interesting seeing Mayoko dating someone other than Kei.
but I'm really glad they got back together. ;o;
lol i think it's funny Satoshi still likes Mayoko.
i might make another vid, idk when though.

All info in video and I don't own it.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[A!!] SCREAM -- m x s
I said I would make another video... of these two. biggrin

music ;; scream by kerli
made using ;; sony vegas 8
fandom ;; mayoko x satoshi
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
where did i go right? ;; mayoko x kei
this video is all mayoko's POV of her relationship with kei. c:
I got the idea after listening to this song. I had to use the full song because everything MATCHED. o.e

questions!
1. does this song fit mayoko's feeling towards kei? biggrin
2. do you like this anime? surprised

SONG: Where Did I Go Right?
ARTIST: Hilary Duff
ANIME: Almighty!!
FANDOM: Mayoko X Kei
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
beatmeup. ♥
lololol. my favorite thing about mayoko/kei's relationship is how much kei is an a*****e to her
but she doesn't care because she knows kei loves her despite him abusing her 24/7. ♥♥♥

Enjoy. info's in video. so stfu if you have any questions. unless it's not in the video then i'll answer. LOL.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
amaterasu can't be tamed, bitches.
DON'T DENY HER SEXINESSSSSSS. ;D oh ********, i love amaterasu. she's so funny!

song is called "can't be tamed" by miley cyrus.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
she's coming over like a suicide
i was feeling dark when i made this.
i know this doesn't really fit mayoko.
but idaf. xD

anime: Almighty!!
fandom: mayoko sato
song: like suicide
artist: Seether
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
almighty!! | tomiko | `love me or hate me!
i know some don't like tomiko but i do in some ways. xD
she's really funny though. surprised

song | Love Me Or Hate Me
artist | Lady Sovereign
anime | Almighty!!
fandom | Tomiko Akamatsu
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kei/Mayoko - I'm Yours
I don't do a lot of couple videos but I wanted to try it out. biggrin Hopefully it good!

I've actually been working on this for quite some time but then school got in the way and other s**t. Lol, but I managed to finally finish and upload it!! ♥

Info in video.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
I will never let you fall. [Kei&Mayoko]
:O I am the first one to use this song!!

I didn't work that hard on it... I think I should've. XD

Song: Guardian Angel
Artist: Red Jumpsuit A (i don't know how to spell the 'A' word.)
Anime: Almighty!!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
The Only Exception.
THIS TOOK ME SO ******** LONG. OHMYGOD. I'M TIRED. D:
I hope you enjoy though. c: Info in video. DON'T ASK.

Song : Only Exception
Band : Paramore
Anime : Almighty!!
Fandom : Kei/Mayoko

This is all in Mayoko's point of view since Mayoko was never really interested in boys or romance so Kei is truly the only exception. ♥
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
The Anaki Family • No More
I used the whole song because I got addicted to finishing it. Basically, this video is all about Kei and his relationship with his family along with his feelings towards their death. I think what Kei is really suffering from is Survivor's Guilt which is the feeling that he probably did something wrong when he survived the car crash and his family didn't. I really love this anime, it can be so funny and so dramatic. c:

"No More" by Three Days Grace.

I do not own the material used. smile
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
World That Breaks - Almighty!!
c: Being a Christian, I absolutely adore this anime. So I've decided to make a video about it.
I think this came out pretty good. I hope you enjoy!

Forgot this in video x_x:
Song) World That Breaks
Artist) Britt Nicole
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bully ♦ Kei & Mayoko
i dunno what the hell this is. LOL.
well yeah, first part is about Kei, second part is about Mayoko.
and then the rest of the parts are about them both.
i can't tell if this even fits but idc. trololol. c:

bully • three days grace.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
○ it's all over. ○
more Almighty!! goodness. i know i've been making a lot of videos around this anime but this is what happens when i discover an anime and become obsessed with it. same goes for cartoons. smile

grr, youtube cut it off at the end. :U bastards!

Audio // It's All Over
By // Three Days Grace
Program // iMovie
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
« Let It Die ;; Kei + Tomiko
{ I just don't care about you anymore }
asdfghjkl. =)

WARNING: SPOILERS! surprised
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
¨ let's start a R i O T ¨
Song; Riot
Artist; Three Days Grace
Fandom; Kei, Eiji, Nobu

I don't own anything. Hope you enjoy!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Good Life · Almighty!! characters
well, it's actually just the main characters. lololol. smile

Song is Good Life by Jesse McCartney
Anime is Almighty!!
The program used was WMM.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mayoko&Tomiko; My Leftovers.
This started out cool then I lost interest, left it for a while, got interested again and it got cool again XD
So yeah, a Mayoko vs Tomiko video. I do this a lot when two characters are enemies.

I got lazy at the end though so it's really just the info that you need to know to not ask questions over and over.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
The Last Song ;♥; Kei&Mayoko
"What if you wasted love and our love, our time disappeared
And the perfect songs ends up being the last song you'll ever hear?"
- Rihanna.

This is my favorite song by Rihanna. c: And I really wanted to use it with a couple so I settled on Kei and Mayoko from Almighty!! Watch the anime and read the manga. Both equally dramatic and funny.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kei Wants Candy (Dead).
Lol, i heard this song and thought it was really funny so i decided to do this. xD
enjoy, i had so much fun doing it!!

song: I want candy (dead)
artist: geoffrey paris and aaron carter
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
no boy, no boy can find me easy to resist. [3am edit]
this is what happens when i accidentally wake up at 3am and edit videos because i can't get back to sleep. ;_;

info you need to know ;;
anime - almighty!!
song - someday
by - miley cyrus and trace cyrus
fandom - amaterasu x rokuro
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
just the way she is~ {Kei x Mayoko}
i got ******** excited when this manga became an anime.
it was the first manga i read back in 2008 and dreamed for an anime
finally, 2011 came and it was HERE. ♥ :]

song: just the way you are
artist: bruno mars
manga/anime: Almighty!!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Almighty!! - Stuck
Song by: "Stuck" by Stacie Orrico
Couple: Kei X Mayoko

:3 Hope you like it.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
I hate you
This anime may look weird at first glance, but it's pretty ******** awesome when you watch it.
So I suggest you watch and read the manga. 8D

«song: I hate you
«artist: Sick puppies
«anime: Almighty!!
«fandom: Kei x Mayoko
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
nasty & classy.
keixmayoko. ♥
my otp of otp's. lol.

song: nasty girl by chris brown
fandom: kei x mayoko

i used some characters for certain parts.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Everything You Want. x♥x {Keyoko}
This song actually does fit them once you think about: Mayoko wasn't interested in boys or love because she didn't believe there was truly anyone out there and then Kei comes along to prove her wrong and all. I don't know how else to explain it. Just listen to the song and read this description and hopefully you'll understand. ^_^

Song: Everything You Want
Artist: Vertical Horizon
Fandom: Keyoko (Kei X Mayoko)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
{keixmayoko} ;; F U C K me like you H A T E me ;;
teehee. c:

Song: fmlyhm.
by: seether.
anime: Almighty!!
fandom: kei x mayoko
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Her Name Is Asami
i downloaded the Almost Alice album and fell in love with this song called "Her Name Is Alice" and really wanted to use it for Asami from "Almighty!!". i think the lyrics really match her. enjoy. 8D

song; her name is alice
artist; Shinedown
anime; Almighty!!
character; Asami

i don't own anything. the song belongs to Shinedown.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
According To You -- (Kei/Mayoko/Satoshi)
for a guy that had such a crush on mayoko, he sure turned out be an a*****e. D:
lord does he have the nerve to STILL have a crush on her. lolol.

pro-Keyoko
anti-Sayoko
smile don't like the idea? GO AWAY!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
bangbang!
when i first heard this song in the anime, i ******** fell in love it. C: i know this OST isn't out yet, but i took the snippet and edited out the other stuff that was in the song. in other words, i pretty much cut it from the anime itself. LOL, don't ask how. my little secret! biggrin

song: bang bang
by: k'naan ft. tomiji yoshikawa (kei's seiyu! *u*)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
c a m e r a . S H Y ♥
OH HO HO. A crack couple coming your way, ya'll! Idk why I started watching this anime. It's too crazy for me which is also strange because I'm a crazy b***h! Then again, what anime isn't? Japan, you strange yet amazing place.

So yeah, Mayoko/Eiji are my crack OTP! I love Kei/Mayoko and Eiji/Nobuko but I love these two more. *O*
Srsly. smart girl, dumb boy: WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? 83

song//camera shy
by//school boy humor
anime//almighty!!

{and I use masking... oh how I hate masking. D:}
{and wow, I like how many matching clips there were for this song!}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
○kei/mayoko○ CRIMINAL. ;;
Amv for my OTP of OTPs. Too bad this looked a lot better in sony vegas.
In fact, in sony vegas IT SYNCED UP. D:

Song ;; Criminal
Artist ;; Britney Spears

the pitch is different in order to avoid copyright. =D
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[almighty!! AMV] hollaback boy.
an amv for my favorite anime of all time! 8D it focuses on a lot kei and others. just watch and find out.

song: hollaback boy.
artist: cobra starship.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
she ******** like a ★!
man, youtube messed with the syncing. -.- assholes. but enjoy anyway!
anyway, i made this for my favorite character in almighty!! you know who! biggrin

info in the video and..... not much to say except maybe:
Character fandom: Amaterasu Maruyama
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mayoko Sato - She's a Genius!
For my favorite Almighty!! character. I've noticed my videos have been depressing lately so I've created this!

Show: Almighty!!
Song: She's a Genius - Jet
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
These bitches callin' me Manning, Eli [Strong language]
I didn't work hard on this. All I did was basically sync of the video with the song.
I used both Nicki's verses (not the ending part) in this video of Amaterasu.

Roman's Revenge is by Nicki Minaj.
Anime is called Almighty!!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Amaterasu's gonna "******** Ya Man"
I love this anime so much.
I wuv Amaterasu<3
AND YOU SHOULD TOO. biggrin

Anime: Almighty!!

Song: ******** ya man by Tila Tequila
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Let Amaterasu See Your Peacock
Just take out the 'pea' and THEN show it. :3
I own nothing. go away, copyright fags.

Song//Peacock by Katy Perry
Anime//Almighty!!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kei & Mayoko ; Perfect
I always wanted to make a video of these two with this song. It's from Kei's POV; he may be God but he's not perfect. biggrin

Song: Perfect
Artist: Hedley
Anime: it's everywhere on youtube!

Thanks for watching, hours to make, minutes to watch, seconds for feedback.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Nobu♥Akane//WhiteFlag.
oh ho ho ho ho. :3 there are barely any vids of these two so i decided to make one.

Song~White Flag
Artist~Dido
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Shattered - Kei Anaki & Mayoko Sato
Someday I will make a happy "Kei and Mayoko" video since they are a happy couple from a happy anime (well, it is almost all the time) I just really wanted to show the more serious and sad side. wink

"Trading Yesterday - Shattered"
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mayoko | Nobu || Happiness
I have been meaning to make this video for almost a year now, and I finally decided to make good on it. I was inspired by the lovely Mayoko/Nobu videos already on Youtube. There aren't many Mayoko/Nobu videos, so I wanted to do my part to add to them. smile

THIS IS NOT a canon couple and they never became one. The only thing between them was a love/hate friendship and that Nobu had a small attraction to her but that was because of her boobies. xD
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Almighty!! Couples - Seventeen Forever
Just a little something dedicated to Almighty!! couples that have appeared whether some people liked them or not. I don't know how old the characters are but they seem up there to be like seventeen except for maybe Mayoko? I'm not sure! They never really did mention their ages... or did they? D8 "Seventeen Forever" is by Metro Station.

Anyway, the couples:
Kei/Mayoko
Amaterasu/Rokuro
Eiji/Nobuko
Nobu/Akane
Mayoko/Satoshi
Kei/Tomiko
Satoshi/Tomiko (though it was really just a fling)
Kazuki/Ruki (the gay couple c smile

Sorry if at the end, it's mostly about Kei/Mayoko, they're my favorite. xD
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
「 BANG ! BANG ! 」 Amaterasu
Yay, Amaterasu awesomeness. :] I love Ama-chan; she's my waifu. *O*

Beautiful, Dirty, Rich - Lady GaGa
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Rock The World || Mayoko & Amaterasu
A friendship video for Mayoko and Amaterasu. Haha, they're so funny together. X3
Hm, I might make a yuri vid between them... 8D

Song: Rock the world
Artist: Bratz
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kiss A Girl - Kei x Mayoko x Amaterasu
Told you I'd make a yuri vid between Mayoko&Amaterasu. 83
Don't worry, I support Kei x Mayoko ALL THE WAY!

Song: Kiss a girl
Artist: Skye Sweetnam
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
♥ "Got my face looking all rosy." ♥
enjoy, mofos. ;D ♥

song: blush - girlicious
fandom: kei x mayoko
anime: almighty!!
program used: windows live movie maker
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Every Other Time - Kei and Mayoko
I thought this song fit them a lot. What do you think? =)

Oh, right this was supposed to be uploaded yesterday but youtube was being an a*****e.

Music: song is by LFO
Anime: Almighty!!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
smile You make me smile like the sun. ☼
Suuuuuuuuch a cuuuuuuuute soooooooong. c: I think this is the only video I'm truly proud of. I've been told twice already to make a new... longer kei & mayoko video, and I gave in one day while hearing this song.

biggrin Smile - Uncle Kracker
♥ Anime - Almighty!!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
♥ S.T.U.T.T.E.R.I.N.G (kei+mayoko)
C: Yush. I know I haven't made videos lately. It's just that Sony Vegas continued to freeze and shut down my computer when I tried saving. Then I saw that I had a virus so I ended up getting rid of it after a while. Apparently something I downloaded came with the virus so after I got rid of that, the virus left with it.

Anyway, this video is about the KeiXMayoko relationship after they broke up.

Song: Stuttering by Fefe Dobson
Anime: Almighty!!
Program: Sony Vegas
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ღSTICK.WIT.Uღ (Amakuro)
Amakuro = ♥ biggrin D

dedicated to my bestie. c:

Fandom: Amakuro (Amaterasu X Rokuro)
Song: Stickwitchu
Artist: Pussycat Dolls
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kei↔Mayoko } B r e a k EVEN.♥
I didnt want to finish this because it made it started to make me cry but I had to because I promised you all with the preview. I dont like the fact that Kei and Mayoko are broken up. ;-; They were soo cute!! I dont like the idea of MayokoXSatoshi but I guess its interesting to see other characters dating someone else. I could get used to MayokoXSatoshi but KeiXTomiko? Hell no! besides, the idea of those two together make me barf. xD

QUESTIONS: (optional, you dont have to answer these)
1. How did you react when Kei and Mayoko broke up?
2. Do you like the idea of MayokoXSatoshi?
3. Do you like the idea of KeiXTomiko?

I own nothing so enjoy. smile
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
»ωнαт's мч αɢє αɢαιи« ;; Almighty!!
oh, haha, i was listening to this song over and over and i just got into the Almighty!! fandom and realized how much this song fit everything. smile so thus this was created.

What's My Age Again : Simple Plan
Anime is called Almighty!!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Almighty!! - Just So You Know
All about Kei, psychological aspect, so theres a lot here, I don't repeat any exact clips. It's NOT supposed to about just Mayoko, it's about his feelings of his family being dead too. Actually, everything ties together. He feels like he can't love Mayoko because he loved his family and they died. If you watched the show or understand this stuff you should get what I'm saying.

Jesse McCartney - Just So You Know
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Almighty!! ʵ Amaterasu ʵ Fashion
the full video! smile
i love Amaterasu, she's so stylish. xD

Song - Fashion by Lady Gaga
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Almighty!! • Gotta Be Somebody (Tribute)
This video is all about the friendship and relationships in the anime, good or bad. Not a lot of popular, but I added them anyway because they were really interesting. smile

My favorite part in this will be the 'deja vu" part with Kei and Mayoko because of it showing them in the same spots at the same location. 8D That's actually where I got the inspiration from.

Song: Gotta Be Somebody
Artist: Nickelback
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kei & Mayoko: Who Knew?
I wanted to make a video about the ups and downs in their relationship. Yeah, I know this kind of thing has been overdone but I really wanted to do it because of the song that gave me an idea.

Punch them out part = Kei
Count your blessings part = Mayoko

Song=Who Knew?
Artist=Pink
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Almighty!! Anaki Family {Running Up That Hill}
I got this idea after listening to this song and watching the first song of Almighty!! It's about Kei and his family. I don't want to write down the plot, it's kind of obvious. smile I might make another Almighty!! AMV with this just but I'm going to make it about Kei and Mayoko.

Song: Running Up That Hill
Artist: Cover by Placebo, original by Kate Bush
MM: Sony Vegas
Hours: 3 hours

I don't own the song or Almighty!! smile
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Almighty!! Kei&Mayoko - Running Up That Hill
Just like my other video except different in a way and it's about Kei and Mayoko. smile I read somewhere that this song was what if all the men in the world were women and if all the women in this world were men for them to see what it's like to be in their opposite gender's shoes.

Same info like my last one.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
anaki family | kei | your biggest mistake
this song really reminded me of kei and his family. i decided to make a video of it.
however, someone already did this and i saw that it is much better than mine. xD

song } your biggest mistake
artist } ellie goulding
anime } almighty!!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
☁ And everything but love is just grains of sand ❣
I always wanted to make an AMV with the whole song and after hearing this song and getting inspired to make it about Kei/Mayoko. I truly think this song fits them well. Lol.

I hope everyone enjoys it! I truly think this is better than my Panty/Brief video. xP
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ⓒⓐⓛⓛ Ⓜⓔ » {kei/mayoko} - spoilers!
This song reminded me so much of Kei and his POV on his relationship with Mayoko. But this is pretty much taking place after the two had broken up. I especially like the part where it says "So I'll be on my way" because it fits them both how they walk away from each other a lot ever since they broke up.

Spoilers! D: Before you watch this video, please make sure you watch the anime and all that. Last time I did this people got mad. -_- Moving on, yeah this is just about my favorite anime couple. c:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
〈 Mayoko / Amaterasu 〉- Hot Mess
I was only going to do this for Amaterasu but I thought I'd add Mayoko in for fun. It focuses on Amaterasu more but Mayoko does have her moments. =]

Sorry if it's not super awesome like my other videos but that's because Vegas was being a retard. :/
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Hisako/Iwane: Illuminated
So yeah, this is my OTP for this show (a close second since Kei/Mayoko are my main OTP). Even though they don't have much appearances, I love them nonetheless. xD If only Iwane could tell Hisako how he feels. The loud noise is so funny though! I also like Hisako's odd obsessive crush on Kei. LOL. But yeah, I love them and this video proves it.

Song: Illuminated
Artist: Hurts
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mayoko x Daichi // All The Same
so I just started watching Almighty!!, the anime about the guy who gains God's powers? yeah, well I just love it. this video was supposed to be on my "Unlikely Couples AMV" with my other "what if" pairings. but I decided to make it separate video because I just wanted to make it its own.

Song / All The Same
Anime / Almighty!!

Mayoko and Daichi are just friends, which is why they are an 'unlikely' couple. and she's really nice to him too and all xD
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ღαмαтєяαsυ × яσкυяσღ
"she's got you high and you don't even know yet."

song: she's got you high
artist: mumm-ra

well, there needs to be more videos of these guys. i love kei/mayoko too but come on, these two are cute too. C:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
misery {eiji/tamaki} - 300+ subs special!
this is the video i promised for all my 300+ subscribers. i usually get 20-30 comments but i still appreciate you all for watching. i'm sure those who don't comment still watch. at least i hope they do. ^^;

so i guess the whole storyline of this short video is that Eiji's in complete misery. He's just met this girl with a weird taste in clothes that actually showed interest beyond common flirting and teasing, but she isn't calling him back, or answering him in the slightest. Maybe it's because she's busy with erotic novels? ;D

Yeah that story sucks but whatever. haha, i loved this episode and like the kiss Tamaki gave Eiji at the end of the episode. even though he has feelings for Nobuko, i think something sparked between him and Tamaki. xD for those who don't know, Tamaki is Mayoko's cousin.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Little House ✴ Nokane
Well, Idk what to say. Just a video I made for this couple from Almighty!! I want them together so bad. i like the episode where they went out on a date and Nobu tried telling Akane his feelings despite her already knowing. I didnt exactly like the ending of the episode but Akane was acting like a little tease D: i like their relationship better in the manga but i guess the reason in the anime is cool too.

song little house
artist amanda seyfried

I dont own anything except for maybe the edit?
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Porn★Dancing
why have i been making perverted videos lately? xD

so yeah, I got this idea after listening to this song I wanted to use it for Mayoko and her 'naughty' moments. o: well actually, a lot of her moments are just Kei (her ever so loving bf) having wet dreams about her, which she is not so fond of. xD just watch the video and enjoy.

song: Porn Star Dancing
artist: My Darkest Days
anime: Almighty!!
fandom: Kei x Mayoko ♥
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
All This Time } Kei Anaki and Mayoko Sato
Ughh, this video is long and the song was annoying me so I just stopped it near the end.
I have to say my favorite parts are the "So I'm straight in a straight line running back to you" with Kei and Mayoko running back to each other in different scenes

I dont own anything, you know how it is!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
. Little Of Your Time // Kei A. + Mayoko S.
I would've done more than this but I didn't want to but I also didn't want to delete it so I just threw on an ending and uploaded it. Hey, youtube could use a little more Kei/Mayoko vids. Don't worry, I should have something for other couples too. In fact, Im working on a Eiji/Nobuko/Midori video right now!

Don't own anything and this song belongs to Maroon5.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
you b!tch { Eiji/Nobuko/Midori }
Now I do not hate the Eiji/Midori plot I understood why he did that because Nobuko having so many boyfriends I would get annoyed too. In fact, I like Eiji/Midori better but this directed at you Eiji/Nobuko fans. Not as good as my K/M video but whatever.

Don't own anything and this song belongs to Fefe Dobson.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
faith and desire and the swing of your hips
omggg, i had no idea who to focus this damn vid on because i love ALL the couples in Almighty!!, including the small role couples like the ones from Girlfriend 101 (whom i wish we saw more) lol. so i decided to settle down on Kei/Mayoko and Nobu/Akane my top 2 faves. Remember, i love them all so no debating! In fact, who's your favorite couple from the anime? 8D

Matt Nathanson - Come On, Get Higher
Me:
hue: 35
sat: 71
light: -86
hue: 33
sat: 75
light: -44
hue: 230
sat: 65
light: 6
hue: 224
sat: 45
light: -36
hue: 205
sat: 73
light: -54
hue: 180
sat: 62
light: 21
hue: 208
sat: 62
light: -27
hue: 180
sat: 80
hue: -56

Alice:
hue: 276
sat: 76
light: -18
hue: 31
sat: 76
light: -26 (6)
hue: 265
sat: 76
light: -38
hue: 180
sat: 0
light: -77
hue: 180
sat: 0
light: 61
hue: 279
sat: 96
light: 0

Kirstie:
hue: 41
sat: 100
light: -82
hue: 29
sat: 92
light: -64 (-82)

Brittni:
hue: 35
sat: 98
light: -46
hue: 118
sat: 79
light: -69 (-37)
hue: 334
sat: 63
light: -18

Hannah:
hue: 282
sat: 59
light: -35
hue: 31
sat: 59
light: -58 (6) (-33)
hue: 99
sat: 58
light: -64

James:
hue: 180
sat: 0
light: 30
hue: 180
sat: 0
light: -46
hue: 180
sat: 0
light: -38
hue: 180
sat: 0
light: 13
hue: 180
sat: 0
light: -72

James the cat:
hue: 29
sat: 64
light: -3

Jane:
hue: 228
sat: 76
light: 7 (-20)
hue: 180
sat: 0
light: 0 (29) (-15) (6)
hue: 0
sat: 0
light: -78
hue: 180
sat: 0
light: -89
hue: 180
sat: 0
light: 67
Yoko:
hue: 180
sat: 0
light: -81
hue: 228
sat: 100
light: -56
hue: 206
sat: 68
light: -4
hue: 228
sat: 100
light: -29

Bohemian:
hue: 65
sat: 34
light: -54 (-45)
hue: 53
sat: 44
light: -65
hue: 65
sat: 24
light: -25
hue: 53
sat: 62
light: 14
Banini:
hue: 220
sat: 100
light: -65
hue: 325
sat: 85
light: -49
Blizz:
hue: 292
sat: 66
light: -75
hue: 360
sat: 58
light: -30

Rosa:
hue: 206
sat: 50
light: 0
color: 267
sat: 58
light: 0
hue: 15
sat: 54
light: -2

Niel:
hue: 27
sat: 52
light: -58
hue: 30
sat: 45
light: -70

Ivan:
hue: 49
sat: 37
light: -34
hue: 360
sat: 100
light: -41
hue: 29
sat: 70
light: -21
hue: 222
sat: 85
light: -68

Josh:
hue: 220
sat: 100
light: -59
hue: 180
sat: 0
light: -85
hue: 55
sat: 100
light: 17

Jack:
hue: 180
sat: 0
light: -77
hue: 224
sat: 26
light: -36

Valentina:
hue: 243
sat: 23
light: -35
hue: 19
sat: 85
light: -23
hue: 20
sat: 32
light: -70
hue: 180
sat: 0
light: -72

Lilac the Rabbit:
hue: 299
sat: 96
light: -33
hue: 274
sat: 64
light: -53
hue: 278
sat: 70
light: 8
hue: 282
sat: 42
light: -64
hue: 300
sat: 62
light: -32
hue: 284
sat: 68
light: 22
hue: 290
sat: 41
light -14
hue: 180
sat: 0
light: -82
hue: 180
sat: 0
light: -77
Lavender the Rabbit:
hue: 296
sat: 81
light: -52
hue: 180
sat: 0
light: -74
hue: 269
sat: 100
light: -50
hue: 180
sat: 0
light: -81
hue: 180
sat: 0
light: 52
hue: 276
sat: 68
light: 8
hue: 300
sat: 62
light: -32
hue: 266
sat: 38
light: -46

Philip:
hue: 48
sat: 73
light: -53
hue: 16
sat: 58
light: -59

Janice:
hue: 218
sat: 100
light: 2
hue 37
sat: 100
light: -66

Nick:
hue: 214
sat: 85
light: 0
hue: 0
sat: 87
light: -50
hue: 33
sat: 75
light: -68

Matt:
hue: 237
sat: 92
light: 17

Clara:
hue: 180
sat: 0
light: -89
hue: 342
sat: 31
light: 49

Shae:
hue: 323
sat: 100
light: -26
hue: 311
sat: 83
light: -2
hue: 235
sat: 92
light: -28
hue: 360
sat: 68
light: 31
hue: 360
sat: 100
light: 0 (-42)
hue: 33
sat: 100
light: -40
hue: 329
sat: 42
light: -29
hue: 242
sat: 100
light: -26
hue: 180
sat: 0
light: -17

Suki Jinbutsu:
hue: 232
sat: 18
light: -5
hue: 45
sat: 71
light: -31
hue: 0
sat: 0
light: -81
hue: 237
sat: 62
light: -64
hue: 180
sat: 0
light: -54
hue: 195
sat: 19
light: -7

Flame:
hue: 360
sat: 64
light: 0
hue: 180
sat: 0
light: -68
hue: 274
sat: 63
light: 51

Mrs. Malloway:
hue: 240
sat: 28
light: 37 (-1 cool (-33)

Brylie:
hue: 360
sat: 96
light: -60 (-34)
hue: 224
sat: 70
light: -23
hue: 180
sat: 0
light: -50 (-77)
hue: 180
sat: 0
light: -36

Hoshiko:
hue: 122
sat: 12
light: 18
hue: 254
sat: 13
light: -23 (-33)
hue: 309
sat: 66
light: -35 (-49)

Yuna:
hue: 180
sat: 0
light: -62
hue: 296
sat: 84
light: -61
hue: 180
sat: 0
light: 41
hue: 218
sat: 24
light: -38
hue: 39
sat: 68
light: -48

Odessa:
hue: 180
sat: 0
light: -35
hue: 0
sat: 100
light: 8
hue: 58
sat: 32
light: 8
hue: 180
sat: 0
light: -40
hue: 180
sat: 0
light: -100

Darla:
hue: 53
sat: 76
light: -33
hue: 180
sat: 0
light: 0
hue: 324
sat: 100
light: -16
hue: 33
sat: 100
light: -11 (-29)
hue: 322
sat: 79
light: -12

Sarah:
hue: 198
sat: 79
light: -7 (-41)

Kyle:
hue: 35
sat: 100
light: -49
hue: 33
sat: 75
light: -44 (-6 cool
hue: 239
sat: 100
light: -42

Nick:
hue: 216
sat: 79
light: -14
hue: 35
sat: 100
light: -56

Alex:
hue: 35
sat: 71
light: -74
hue: 35
sat: 71
light: -86

Adele:
hue: 36
sat: 100
light: -82
hue: 43
sat: 31
light: -48

Debrah & Mrs. Copperfield:
hue: 49
sat: 12
light: -66
hue: 309
sat: 19
light: -11
hue: 284
sat: 63
light: -23

Tammy:
hue: 115
sat: 23
light: -51
hue: 53
sat: 52
light: -3
hue: 339
sat: 68
light: 25

Kayla:
hue: 32
sat: 26
light: -32
hue: 322
sat: 84
light: -25
hue: 296
sat: 100
light: 0

Kayla 2:
hue: 45
sat: 43
light: -5
hue: 18
sat: 71
light: -54
hue: 229
sat: 100
light: -63

Nathan:
hue: 192
sat: 52
light: 22

Ember:
hue: 232
sat: 88
light: 26

Nicolette:
hue: 96
sat: 72
light: -54
hue: 35
sat: 100
light: -52

Adrian:
hue: 180
sat: 0
light: -57 (-80)
hue: 43
sat: 57
light: -41
hue: 234
sat: 77
light: -69
damien:
hue: 181
sat: 19
light: 12

shayde:
hue: 224
sat: 100
hue: 56
sat: 78
light: -24

blaze:
hue: 35
sat: 100
light: -71 (-50) (-2) (-60)
hue: 360
sat: 100
light: -55

Mitsuki/Bliss:
hue: 360
sat: 100
light: 6
hue: 29
sat: 100
light: -19
hue: 360
sat: 46
light: -66 (-55)
hue: 0
sat: 61
light: 36 (-1)
hue: 180
sat: 0
light: 0
hue: 360
sat: 24
light: -38
hue: 360
sat: 100
light: -37
hue: 180
sat: 0
light: -65

Ayumi/Button:
hue: 215
sat: 68
light: -11
hue: 180
sat: 84
light: -4
hue: 56
sat: 78
light: -40
huee: 180
sat: 0
light: -32
hue: 180
sat: 0
light: 0

Kagami/Blitz:
hue: 180
sat: 0
light: -70
hue: 130
sat: 64
light: -29
hue: 114
sat: 62
light: -70
hue: 117
sat: 65
light: -50 (-37)
hue: 133
sat: 34
light: -7
hue: 180
sat: 0
light: -65
hue: 110
sat: 38
light: 0
hue: 180
sat: 0
light: -29
hue: 94
sat: 18
light: -58

Professor Ken:
hue: 253
sat: 36
light: 25

Kohito:
hue: 55
sat: 96
light: -39
hue: 180
sat: 0
light: -16

Miya:
hue: 26
sat: 59
light: 5
hue: 360
sat: 84
light: -23

Keane-sensei II:
hue: 222
sat: 100
light: -29
hue: 180
sat: 0
light: -51
hue: 31
sat: 36
light: -29
hue: 360
sat: 100
light: -38

Miho and Akio:
Miho -
hue: 126
sat: 68
light: -38
hue: 308
sat: 32
light: -35
hue: 49
sat: 79
light: -26
hue: 46
sat: 100
light: -59
Akio -
hue: 35
sat: 100
light: -35
hue: 180
sat: 0
light: -30
hue: 260
sat: 66
light: -18

Kichi:
hue: 251
sat: 77
light: -41
hue: 315
sat: 50
light: 23
hue: 251
sat: 51
light: -20
hue: 62
sat: 30
light: -20

Kuriko:
hue: 31
sat: 67
light: 8
hue: 25
sat: 53
light: 12
hue: 323
sat: 58
light: 14
hue: 322
sat: 82
light: 23
hue: 54
sat: 24
light: 0

Keitaro:
hue: 224
sat: 26
light: -36
hue: 93
sat: 64
light: -35
hue: 121
sat: 50
light: -39

Ronin:
hue: 94
sat: 18
light: -58
hue: 130
sat: 64
light: -29
hue: 103
sat: 65
light: 3

Himeko:
hue: 343
sat: 66
light: -12
hue: 180
sat: 47
hue: 309
sat: 70
light: -26
hue: 31
sat: 76
light: -15

Kikyo:
hue: 285
sat: 90
light: 2
hue: 210
sat: 50
light: 0
hue: 62
sat: 30
light: -20

Patty:
hue: 180
sat: 22
light: -46
hue: 72
sat: 18
light: -60

Mayoko:
hue: 4
sat: 45
light: -8
hue: 19
sat: 41 (-4 cool
light: -44 (-5 cool
hue: 6
sat: 48
light: -59
hue: 21
sat: 78
light: -68
hue: 344
sat: 33
light: -43

Junichi:
hue: 203
sat: 83
light: 0

Kevin:
hue: 203
sat: 83
light: 0
hue: 30
sat: 39
light: -60 (-40)

Sayuri:
hue: 214
sat: 28
light: 0
hue: 5
sat: 22
light: -44

Emiri:
hue: 5
sat: 23
light: -4

Sumi-kun:
hue: 266
sat: 38
light: 18 (32)
hue: 205
sat: 50
light: -20

Satoko:
hue: 14
sat: 66
light: -29
hue: 16
sat: 33
light: -57
hue: 30
sat: 36
light: -63

Ruri:
hue: 45
sat: 43
light: 48 (71)
hue: 298
sat: 44
light: 61
hue: 200
sat: 60
light: 13

Hama:
hue: 24
sat: 41
light: -65 (-46)
hue: 360
sat: 100
light: -48

Mino:
hue: 216
sat: 76
light: 64 (70)
hue: 144
sat: 36
light: 0
hue: 314
sat: 38
light: 0

Kayoko:
hue: 96
sat: 79

Sushi-kun:
hue: 38
sat: 18
light: 6
hue: 86
sat: 33
light: 0

Seiji:
hue: 360
sat: 51
light: 57
hue: 10
sat: 61
light: -14

Joruri:
hue: 227
sat: 8
light: -63
hue: 360
sat: 54
light: -8

Miwako:
hue: 14
sat: 57
light: -35

Ryunosuke/Ukyo:
hue: 38
sat: 54
light: -21

Kenta:
hue: 37
sat: 68
light: 56

Yuji:
hue: 310
sat: 50
light: -71 (-59)
hue: 213
sat: 12
light: 0

Hidemichi:
sat: 38
hue: 56
light: -26
hue: 218
sat: 26
light: -0

Osamu:
hue: 11
sat: 48
light: -80

Hayate:
hue: 8
sat: 84
light: 0
hue: 180
sat: 0
light: -85

Shigure:
hue: 74
sat: 50
light: 0
hue: 38
sat: 8
light: 6

Yuki:
hue: 180
sat: 0
light: -61 (-32)

Mitsume:
hue: 96
sat: 70
light: 0 (40)
hue: 59
sat: 100
light: 0 (51)
hue: 213
sat: 80
light: -27 (20)

Kiyono:
hue: 180
sat: 0
light: -40
hue: 180
sat: 0
light: 57
hue: 94
sat: 73
light: 0
hue: 360
sat: 50
light: 0

Hachiro:
hue: 32
sat: 54
light: -74 (-56)
hue: 360
sat: 54
hue: 0

Jiro:
hue: 24
sat: 47
light: -65 (-46)
hue: 218
sat: 26
light: 48

Daiki:
hue: 38
sat: 56
light: -16
hue: 29
sat: 13
light: -65 (-46)

Ryouichi:
hue: 226
sat: 56 (-45)
light: -38 (-44)
hue: 30
sat: 26
light: -21

Itsuki:
hue: 11
sat: 29
light: -68 (-51) (-81)
hue: 11
sat: 29
light: -51

Yamato:
sat: 32
sat: 35
light: -12

Rie:
hue: 253
sat: 12
light: -77

Noa:
hue: 34
sat: 46
light: 0
hue: 30
sat: 33
light: -31
hue: 334
sat: 46
light: 31

Taro:
hue: 22
sat: 58
light: -33
hue: 24
sat: 53
light: -33

Kei:
sat: 203
hue: 83
light: 58
hue: 180
sat: 1
light: -64

Amaterasu:
hue: 352
sat: 43
light: -41
hue: 15
sat: 47
light: -17

Hisako:
hue: 331
sat: 22
light: -21
hue: 10
sat: 17
light: -36

Eiko:
hue: 38
sat: 38
light: 17
hue: 182
sat: 30
light: 5

Akane:
hue: 0
sat: 31
light: -48

Nobuko:
hue: 1
sat: 33
light: 11
Stella:
black bangs, bottom hair, bow, and shoulder wrap (left)-
hue: 18
sat: 0
light: -79 (-81) (-85)
hair -
hue: 56
sat: 78 (7 cool
light: 0 (-33) (-17) (12) (26)
tips and bow along with bottom/top part of jacket as well as shoulder wrap (right)- (right for tips)
hue: 0
sat: 68
light: -66 (-76)
middle of bow along with bottom/top part of jacket - (left for tips)
hue: 360
sat: 45
light: -65
jacket -
hue: 180
sat: 0
light: -10
white part of bottom part of jacket -
hue: 360
sat: 100
light: 28
shirt for second outfit -
hue: 180
sat: 0
light: -54
random color 1:
hue: 360
sat: 100
light: -72 (-40)
random color 2:
hue: 360
sat: 80
light: -35

Sabrina:
hue: 180
sat: 0
light: -84
hue: 342
sat: 29
light: 23
hue: 180
sat: 0
light: -40
hue: 180
sat: 0
light: 36
hue: 342
sat: 58
light: -63

Shannon:
hue: 180
sat: 21
light: 24
hue: 29
sat: 44
light: -61 (-7 cool
hue: 180
sat: 21
light: 29
hue: 180
sat: 21
light: -46
hue: 180
sat: 0
light: -77

Siari:
hue: 360
sat: 50
light: 58
hue: 48
sat: 100
light: 15

Sylvie:
hue: 28
sat: 100
light: 10 (-1 cool
hue: 206
sat: 68
light: -33 (0)
hue: 187
sat: 59
light: 51

Sasha:
hue: 278
sat: 50
light: -65
hue: 1
sat: 24
light: -24 (-47)

Sunshine:
hue: 56
sat: 100
light: -52 (-14) (0) (-14)
hue: 0
sat: 61
light: -22 (36)

Sora:
hue: 180
sat: 2
light: -63
hue: 130
sat: 0
light: 14
hue: 180
sat: 50
light: -65 (-4 cool

Sonee:
hue: 180
sat: 50
light: -76
hue: 62
sat: 24
light: -57 (-31)

Silver:
hue: 180
sat: 2
light: -65
hue: 180
sat: 0
light: 5
hue: 180
sat: 0
light: 7
hue: 180
sat: 0
light: 36

Sam:
hue: 304
sat: 54
light: 36 (-1 cool (-2)
hue: 360
sat: 59
light: -50 (-70)
hue: 327
sat: 70
light: -26
hue: 329
sat: 53
light: -2
hue: 204
sat: 93
light: -14

Sassy:
hue: 290
sat: 100
light: -61
hue: 360
sat: 53
light: -41

Suelita:
hue: 222
sat: 59
light: 19
hue: 224
sat: 12
light: -16 (-60)
hue: 2
sat: 11
light: -2

Steffi:
hair -
hue: 56
sat: 78
light: -33
shoes -
hue: 180
sat: 0
light: 0
bottom of shoes -
hue: 360
sat: 50
light: 0
stripes on shirt -
hue: 0
sat: 86
light: -70
color -
hue: 180
sat: 0
light: -40
sleeves -
hue: 180
sat: 0
light: -26
bottom of under shirt -
hue: 0
sat: 77
light: -32
shirt -
hue: 180
sat: 0
light: -89

Powered Up Kids -

Anne:
hue: 180
sat: 0
light: -81
hue: 342
sat: 29
light: 23

Carly:
hue: 180
sat: 21
light: 24
hue: 29
sat: 44
light: -84

Bria:
hue: 180
sat: 0
light: -87
hue: 56
sat: 78
light: -33

Lily:
hue: 56
sat: 78
light: -33
hue: 0
sat: 68
light: -48
PUG's birthdays:
Stella: March 8th
Sabrina: December 24th
Shannon: December 24th
Siari: June 26th
Sylvie: August 12th
Sasha: February 18th
Sunshine: September 20th
Sora: September 20th
Sonee: July 2nd
Silver: October 13th
Sam: May 30th
Sassy: November 15th
Suelita: February 12th
Steffi: March 8th

Other RPC b-days:
Nicolette: October 31st
Ember: June 6th
Alice: February 18th
Philip: June 4th
PUG Powers:
Stella: Light, Healing, Darkness, Resurrection
Sabrina: Earth, Nature, and Animal mimicry (also turning into any animal she pleases)
Shannon: Fire, Heat, and power negation (she can cancel ones power from taking action)
Siari: Lightning and Electricity and can change her voice to make her sound like someone else.
Sylvie: Water, Ice, and omni-linguism (and can speak any language you want her to)
Sasha: Wood and Metal
Sunshine: Anything to do with the Sun and Probability manipulation
Sora: Anything to do with the Moon and Sound manipulation
Sonee: Wind, Air, and Gravity manipulation
Silver: Darkness, Shadows, and summoning the Dead
Sam: Power sensing and morphing
Sassy: Weather manipulation and size shifting (as in she can changing her size from big to small)
Suelita: Telekinesis, time travel, and shapeshifting
Steffi: Light, Healing, Darkness, Resurrection

Powers that each of them come with:
Flying
Superhuman strength, speed, and intelligence
Omniscience
Immortality
Possession
Innate capability
Wallcrawling
Animation
Omnipresence
Energy blast
Force field generation

Quick Reply

Submit
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games