DarkHamlet's avatar

Aged Borg

8,600 Points
  • Torii Attendant 100
  • Marathon 300
  • Somebody Likes You 100